Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gospodarki żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9PG.4A.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki żywnościowej
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy: Rolnictwo, 4 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z istotą gospodarki żywnościowej oraz jej rolą w życiu gospodarczym i społecznym kraju.a treść wykładów składają się zagadnienia wprowadzające w problematykę gospodarki żywnościowej, przedstawiające sytuację żywnościową świata oraz problemy wyżywienia ludności poszczególnych regionów.W dalszej kolejności treścią wykładów będzie charakterystyka kompleksu żywnościowego w Polsce oraz poszczególnych jego elementów, tj.: produkcji rolniczej, przetwórstwa, przemysłu środków produkcji oraz sfery usług i szeroko pojętego otoczenia.Końcowa część wykładów poświęcona zostanie regionalnym aspektom gospodarki żywnościowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (W):

W1. Wprowadzenie w problematykę gospodarki żywnościowej. Podstawowe pojęcia.

W2. Miejsce gospodarki żywnościowej w badaniach naukowych i literaturze.

W3. Sytuacja żywnościowa świata. Światowa produkcja żywności, a problem ubóstwa i głodu.

W4. Dotychczasowy rozwój sektora żywnościowego i jego miejsce w strukturze gospodarczej kraju.

W5. Potencjał produkcyjny i kierunki rozwoju poszczególnych składników kompleksu żywnościowego.

W6. Rolnictwo jako wyjściowy (surowcowy) segment sektora żywnościowego.

W7. Problem efektywności i wydajności podstawowych czynników wytwórczych w rolnictwie.

W8. Przemysł przetwórczy i jego rola w rozwoju sektora żywnościowego.

W9. Przemysł środków produkcji dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

W10. Otoczenie rolnictwa i gospodarki żywnościowej (obrót rolny, handel, usługi).

W11. Rynek żywnościowy i czynniki wpływające na jego rozwó.

W12. Problemy równowagi w rozwoju sektora żywnościowego i pozostałych dziedzin gospodarki.

W13. Regionalne aspekty produkcji żywności i jej związki ze środowiskiem przyrodniczym.

W14. Rola międzynarodowych powiązań w unowocześnianiu krajowej gospodarki żywnościowej.

W15. Tendencje w dalszym rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. Zaliczanie przedmiotu

Tematyka ćwiczeń (C):

C1. Zasady i cele polityki rolno-żywnościowej państwa.

C2. Znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju.

C3. Otoczenie instytucjonalne gospodarki żywnościowej (ARR, ARiMR i inne).

C4. Braki żywności w niektórych miejscach na Ziemi a problem ubóstwa.

C5. Braki żywności w niektórych miejscach na Ziemi a problem ubóstwa.

C6. Dioksyny, "odświeżanie żywności" (Constar), ptasia grypa i BSE oraz inne problemy zglobalizowanej gospodarki żywnościowej.

C7. Niekonwencjonalne sposoby produkcji rolniczej.

C8. Rolnictwo ekologiczne i produkcja tzw. zdrowej żywności.

C9. Organizacja sprzedaży produktów rolnych i żywnościowych.

C10. Wyjazd mający na celu zebranie aktualnych informacji np., na plac "na Rybitwach" w Krakowie.

C11. Fundusze unijne z których można finansować rozwój gospodarki żywnościowej.

C12. Charakterystyka producentów wybranych produktów żywnościowych.

C13. Spożycie wybranych produktów żywnościowych w Polsce per capita.

C14. Udział Polski w międzynarodowym handlu żywnością przed wejściem Polski do UE.

C15. Udział Polski w międzynarodowym handlu żywnością - Polska członkiem UE. Zaliczenie przedmiotu.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Puchała J. 2013. Wybrane aspekty planowania, budżetowania i realizacji zadań w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Krakowie [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red Józef Kania, Leszek Leśniak. CDR Kraków, s. 242-255.

Puchała J. 2013. Rola doradców i ekspertów w usuwaniu barier wdrażania lokalnych strategii rozwoju, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 44. Podejście Leader i inne formy aktywizacji społeczności wiejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. s. 187-197. (6 pkt)

Czyżewski A. 1992. Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. WarszawaGrabowski S. 1997. Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa.Łuczko-Bakuła W. Chomczuk T. i inni. 2004. Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.Rejman, K. Halicka E. 2001. Gospodarka żywnościowa : przewodnik do ćwiczeń. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Żmija J. Strzelczak L. 2000. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. Czuwajmy. Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw gospodarki żywnościowej i aktualnego stanu zasobów produkcyjnych w Polsce

- zna drogę wyodrębniania się kompleksu gospodarki żywnościowej w toku procesów rozwojowych

Umiejętności:

- student potrafi definiować zjawiska dotyczące gospodarki żywnościowej

- umie wyjaśnić i rozpoznawać zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy elementami gospodarki żywnościowej

- student potrafi przedstawić najważniejsze bariery rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce

Kompetencje społeczne:

- student nabywa kompetencje w zakresie oceny efektywności wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie, zwłaszcza czynnika

ludzkiego, tj. wydajności pracy

- zna obiektywne przyczyny niższej wydajności pracy w rolnictwie, jako podstawy społeczno-politycznej legitymizacji prowadzenia polityki rolnej

- student ma kompetencje do identyfikacji czynników determinujących funkcjonowanie rynków

rolno-żywnościowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (ocena formująca):

- ocena z przygotowania do zajęć zadań problemowych z zakresu tematyki przedmiotu

- aktywność na zajęciach

- ocena za przygotowanie prezentacji wybranego zagadnienia w formie ustnej

Zaliczenie wykładów:

Test wielokrotnego wyboru w pierwszym terminie oraz egzamin ustny w kolejnych terminach

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.