Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty ekonomiczne ochrony roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L6.A242.SX.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aspekty ekonomiczne ochrony roślin
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin.

Podczas zajęć omówione zostaną metody wyceny strat powodowanych przez agrofagi, metody prowadzenia kalkulacji kosztów i analizy efektywności ekonomicznej w ochronie roślin oraz podstawy zarządzania ochroną roślin.

Pełny opis:

Wykłady

1-2. Podstawy ekonomicznej oceny skutków występowania agrofagów. Pojęcia: straty bezpośrednie, pośrednie, tolerowane. Przegląd metod wyceny strat powodowanych przez agrofagi.

3-5. Progi ekonomicznej szkodliwości teoretyczne podstawy a zastosowanie w praktyce. Pojęcia: próg zagrożenia, próg szkodliwości, próg opłacalności, próg zwalczania. Rozwój koncepcji wartości progowych. Znaczenie progów szkodliwości w IPM. Weryfikacja deterministycznych wartości progowych.

6-7. Rachunek kosztów w ochronie roślin. Koszty następstw społecznych, koszty infrastruktury ochrony roślin, koszty zabiegów ochrony roślin (koszty faktyczne i alternatywne, koszty bezpośrednie i pośrednie, stałe i zmienne). Użyteczność rachunku kosztów dla praktyki rolniczej.

8-9. Metody badawcze oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin. Efektywność techniczne, efektywność produkcyjna. Efektywność ekonomiczna. Wskaźnik pokrycia kosztów, opłacalność zabiegu, procentowy wskaźnik zwrotu kosztów zabiegu, orientacyjny wskaźnik opłacalności zabiegu.

10-11. Mierniki intensywności chemicznej ochrony roślin.

12-13. Zarządzanie ochroną roślin. Formy organizacji ochrony roślin rys historyczny. Zarządzanie w makroskali, mezoskali i mikroskali. Części składowe procesu zarządzania.

14. Opłacalność badań z zakresu ochrony roślin.

15. Społeczne aspekty ochrony roślin. 1 godz.

Ćwiczenia

1-2. Sposoby wyznaczania progów ekonomicznej szkodliwości. Wzory, przykłady obliczeń.

3-5. Obliczenia i analiza kosztów w ochronie roślin. Zadania - praca w zespołach 2-3 osobowych. Ocena sprawozdań.

6-8. Analiza efektywności ekonomicznej ochrony zbóż przed agrofagami. Zadania - praca w zespołach 2-3 osobowych. Ocena sprawozdań.

9-10. Opłacalność ochrony buraka cukrowego. Zadania - praca w zespołach 2-3 osobowych. Ocena sprawozdań.

11. Porównanie efektywności ekonomicznej różnych sposobów ochrony roślin. Zadania - praca w zespołach 2-3 osobowych. Ocena sprawozdań.

12-13. Ekonomiczne ryzyko zabiegów ochrony roślin na przykładzie produkcji ziemniaka.

14-15. Programy komputerowe wspomagające proces podejmowania decyzji w ochronie roślin. Ocena sprawozdań.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Dąbrowski Z. "Progi ekonomicznej szkodliwości - teoretyczne podstawy a zastosowanie w praktyce". Progr. Plant Protect., 44(1), 2004Golinowska M. "Metody badawcze oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin". Progr. Plant Protect., 41 (1), 2001.Mierzejewska W. "Rachunek kosztów w ochronie roślin". Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 363:9-21, 1989.

Mierzejewska W."Zarządzanie ochroną roślin w mezo i mikroskali" Postępy Nauk Roln., 3: 83 -101, 1982.

Mierzejewska W. "Ekonomika i organizacja ochrony roślin" Warszawa, PWRiL, 1971.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomiki ochrony roślin ;

- zna metody prowadzenia kalkulacji kosztów i analizy efektywności ekonomicznej w ochronie roślin oraz posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania w ochronie roślin,

umiejętności:

- potrafi sporządzić kalkulacje kosztów w ochronie roślin,

- potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony roślin na podstawie analizy efektywności ekonomicznej,

- umie sporządzić raport z wykonania określonego zadania związanego z problematyką zajęć.

kompetencje społeczne:

- współpracuje w zespole w celu wykonania zadania,

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Oceny formujące: Oceny za wykonanie zadań - sporządzenie kalkulacji kosztów ochrony upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych (w zespołach 2-3 osobowych). Podczas oceniania uwzględniana będzie poprawność rozwiązania, umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole, stopień wykorzystania literatury przedmiotu.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: Egzamin pisemny - zadania testowe i problemowe.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.