Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L6.A121.SI.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Przedstawienie lokalnych, regionalnych i globalnych zagrożeń cywilizacyjnych i problemów środowiska.

Treści merytoryczne

Degradacji środowiska, skutki zmian klimatu, katastrof klimatycznych i przemysłowych, awarii, wycieków niebezpiecznych substancji, nadmiernego rozwoju patogenów, rozruchów społecznych, konfliktów zbrojnych, terroryzmu i bioterroryzmu, ubóstwa, głodu i uzależnień. Zapoznanie z poprawnymi zasadami kształtowania środowiska, ze współczesnymi strategiami rozwoju, zwłaszcza ukierunkowanymi na utrzymanie równowagi ekologicznej i wzrost świadomości społecznej oraz zasadami rozwoju zrównoważonego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Charakterystyka przedmiotu, wymagania dotyczące jego zaliczania, pojęcia podstawowe oraz literatura. Relacje człowiek - środowisko.

2. Środowisko i zasoby przyrody. Zasoby a potrzeby surowcowe.

3. Zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi. Surowce energetyczne i alternatywne źródła energii.

4. Lokalne, regionalne i globalne zagrożenia środowiska (fizyczne, chemiczne, biologiczne), natężenie antropopresji, katastrofy ekologiczne i odwet ekologiczny.

5-6. Zagrożenie atmosfery, hydrosfery i pedosfery. Globalne przyczyny zagrożeń związane z rozwojem cywilizacyjnym: przyrost demograficzny.

7. Urbanizacja, rozwój techniki i technologii, zmiany na obszarach wiejskich, konflikty zbrojne, stosunki społeczno-ekonomiczne.

8-9. Modele życia, zwiększona konsumpcja, choroby, uzależnienia, hałas, katastrofy komunikacyjne, awarie urządzeń, terroryzm i inne zagrożenia.

10. Warunki utrzymania równowagi ekologicznej - granice wzrostu.

11-12. Idea rozwoju zrównoważonego, warunki utrzymania równowagi ekologicznej. Zasady, prawa i wskaźniki ekorozwoju

13. Rozwój zrównoważony w polityce ekologicznej państwa, stosowanie jego zasad w gospodarce.

14. Problemy na styku efekty ekonomiczne i zaspokajanie potrzeb a wymogi ochrony środowiska.

15. Programy rekultywacji, renaturyzacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych przez różnorodną działalność człowieka.

Tematyka ćwiczeń

1. Wykorzystanie i zmiany w przestrzeni przyrodniczej. Problemy w zakresie ochrony środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, problem odpadów komunalnych.

2. Skutki zanieczyszczeń (ocieplenie klimatu, efekt szklarniowy, dziura ozonowa, kwaśne opady), klęski żywiołowe jako następstwo zmian klimatu.

3. Globalne problemy środowiska - zmiany klimatu, ubytek lasów, stepowienie, pustynnienie, zanik bioróżnorodności, stan zanieczyszczenie powietrza, wód i gruntów.

4. Wzajemne uwarunkowania produkcji rolniczej i czynników środowiskowych. Obszary chronione.

5. Możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego. Programy rozwoju obszarów wiejskich i turystycznych.

6. Realizacja zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej, programy wspólnotowe, europejska sieć ekologiczna.

7. Analiza skutków ekologicznych zmian systemowych, problemy społeczne, nowe zagrożenia. Wpływ zmian w środowisku na zdrowie ludzi (choroby cywilizacyjne). Edukacja środowiskowa. Świadomość ekologiczna a postawa wobec środowiska.

8. Ekorozwój - cele, etapy realizacji, prognozowanie zmian w środowisku. Polska strategia ekorozwoju, proekologiczne działanie gospodarcze. Regulacje prawne i administracyjne, polityka ekologiczna państwa.

9. Stan środowiska w Polsce a kondycja społeczna i ekonomiczna kraju. Źródła finansowania inwestycji środowiskowych. Konsekwencje ekologiczne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zasady programowania zrównoważonego rozwoju.

10-11. Przykłady programów regionalnych ekorozwoju w gminach i powiatach oraz edukacji środowiskowej, likwidacja obszarów zagrożenia środowiskowego i społecznego. Rewitalizacja obszarów: poprzemysłowych, powojskowych i miejskich.

12. Ekorozwój w Unii Europejskiej - ochrona zasobów przyrody, obszarów chronionych, bioróżnorodności, georóżnorodności.

13. Europejskie konwencje i programy w zakresie ochrony środowiska.

14. Konferencje i konwencje światowe oraz programy globalne w zakresie ochrony środowiska i likwidacji przyczyn zagrożeń cywilizacyjnych.

15. Wzrost świadomości społecznej, edukacja i etyka ekologiczna jako metoda promowania przyszłości idei zrównoważonego rozwoju. Ekorozwój w nauce społecznej kościoła.

Literatura:

Bieszczad S., Sobota J. (red.): Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. 1999.

Burger T.: Raport Świadomość społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku. 2002.

Borys T. (red): Zarządzanie zrównoważonym rozwojem: Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio. 2003.

Dobrzański G. (red.): Ochrona środowiska przyrodniczego. 2001.

Giordano C., Legutko-Kobus P.: Możliwości międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i wdrażania zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowania Unii Europejskiej (2007-2013). 2007.

Godlewska J.: Programowanie zrównoważonego rozwoju gminy. 2006.

Kozłowski S.: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku. 2002.

Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K.: Ochrona biosfery. 2007.

Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia. 2001.

Materiały konferencji: "Uwarunkowania i mechanizmy zrónoważonego rozwoju". Białystok 2007.

Bieżące informacje w czasopismach tematycznych, prasie, radio i telewizji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.