Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorządność terytorialna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L4.ST.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorządność terytorialna i gospodarcza
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy: Rolnictwo, 4 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji samorządowych w Polsce. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą studentom w aktywnym włączeniu się w życie społeczności lokalnych i zawodowych po ukończeniu studiów. W trakcie zajęć studenci poznają uwarunkowania prawne i społeczne funkcjonowania administracji samorządowej (samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki) oraz samorządu zawodowego i gospodarczego (izby rolnicze, cechy rzemiosł, izby handlowe itp.) Studenci zapoznają się z organizacją i zadaniami poszczególnych typów samorządów oraz zasadami ich finansowania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Prawne pojęcie samorządu i samorządu terytorialnego.

2. Źródła prawa w samorządzie terytorialnym.

3. Ordynacje wyborcze do organów samorządu terytorialnego.

4. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców - referendum lokalne.

5. Samorząd terytorialny w systemie finansów publicznych.

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

7. Interwencjonizm samorządowy narzędzia oddziaływania.

8. Marketing terytorialny - zarys koncepcji.

9. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym.

10. Samorząd zawodowy i gospodarczy zasady funkcjonowania i zadania.

Tematyka ćwiczeń

1. System terytorialnych wspólnot samorządowych w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Podział kompetencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

3. Funkcjonowanie i zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego.

4. Funkcjonowanie i zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego.

5. Kampania wyborcza - procedury i ustalanie wyników wyborów.

6. Procedura uchwalania budżetu - ćwiczenia praktyczne w pozyskiwaniu poparcia dla planowanych działań.

7. Oddziaływanie samorządów terytorialnych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

8. Budowa strategii rozwoju jednostki terytorialnej.

9. Marketing terytorialny - przykłady praktyczne.

10. Repetytorium - zaliczenie przedmiotu.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Bukowski Z. i in. Ustrój samorządu terytorialnego. Dom Organizatora. Toruń.

Gintowt-Dziewałtowski W. i inni. 2002. Vademecum radnego. Twigger Warszawa.

Izdebski H. i inni. 2006. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa.

Wojewodzic T., 2000, Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, Wieś i Doradztwo nr1, s. 59-64.

Wojewodzic T., Mikołajczyk J., 2006. Zróżnicowanie struktury dochodów gmin w Polsce. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria Vol. XLVII, s. 433-441.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

- definiuje samorząd i jego poszczególne formy,

- wskazuje najważniejsze akty prawa regulujące zasady funkcjonowania samorządów terytorialnych i gospodarczych,

- opisuje zasady ustrojowe funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce,

B/ umiejętności:

- odnajduje w zasobach sieciowych akty prawne regulujące zasady funkcjonowania samorządu,

- przygotowuje program wyborczy,

- ocenia konsekwencje ekonomiczne obniżenia stawek podatków lokalnych,

- formułuje argumenty w obronie rozwiązań proponowanych w uchwałach organów samorządowych,

- zabiega o wsparcie dla swoich pomysłów i proponowanych rozwiązań,

C/ kompetencje społeczne:

- organizuje prace w małym zespole (partii) w celu wykonania określonego zadania,

- docenia potrzebę ciągłego poszerzania zakresu wiedzy dla skuteczniejszego działania na forum publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń studenci gromadzą punkty za:

- udział w quizach merytorycznych (praca w grupach "partiach", punkty uzyskują trzy najlepsze grupy w każdym quizie),

- przygotowanie i prezentacja programu wyborczego, udział w wyborach i "uzyskanie" mandatu radnego (ocena pracy indywidualnej, grupowej oraz skuteczności podejmowanych działań),

- pracę w trakcie symulacji "sesji rady gminy", aktywność podczas prac nad uchwałami podatkowymi i określaniem priorytetów inwestycyjnych gminy,

- przygotowanie prasówek z prasy fachowej,

- uczestnictwo i przygotowanie sprawozdania z posiedzenia rady gminy w miejscu zamieszkania.

Oceny zaliczeniowe z ćwiczeń zgodnie ze skalą punktową ustaloną na początku semestru.

Ocena z wykładów w zależności od preferencji studenta: na podstawie egzaminu ustnego (pytania teoretyczne, zadania problemowe i sytuacyjne) lub egzaminu testowego (test jednokrotnego wyboru).

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- cwiczenia – 15 godz.

- egzamin koncowy – 1 godz.

- konsultacje – 4 godz.

- przygotowanie do cwiczen - 15 godz.

- opracowanie sprawozdania z prac organu samorzadu i/lub przeglądu prasy - 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

Razem: 75 godz. : 25 = 3,0 (czyli 3 pkt ECTS)

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.