Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L2.PME.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami makroekonomicznymi, tak aby umieli krytycznie i analitycznie myśleć w kategoriach makroekonomii oraz rozumieli politykę gospodarczą współczesnych państw.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przedmiot makroekonomii. Zakres i metody analizy. Problemy gospodarki światowej - 2 godz.

2. Główne teorie makroekonomiczne - 3 godz.

3. Ruch okrężny i dochód narodowy. Podstawowe tożsamości makroekonomiczne. PKB, a dobrobyt społeczny - 3 godz.

4. Planowane inwestycje, oszczędności - wpływ na równowagę na rynku dóbr i proces dostosowań w sytuacjach braku równowagi. Mechanizm mnożnika - 2 godz.

5. Pieniądz - pojęcie, funkcje, rodzaje i systemy pieniężne. Równowaga na rynku pieniądza. System bankowy - 3 godz.

6. Inflacja. Monetarystyczna teoria inflacji. Inflacja a bezrobocie. Krzywa Phillipsa. Polityka antyinflacyjna - 2 godz.

Ćwiczenia:

1.Dochód narodowy i jego kategorie. Rachunek dochodu narodowego - 2 godz.

2.Determinanty dochodu narodowego - 2 godz.

3.Polityka monetarna państwa, rola Banku Centralnego, stosowane instrumenty oddziaływania - 2 godz.

4.Rynek pracy i bezrobocie. Polityka zatrudnienia i zwalczanie bezrobocia - 3 godz.

5.Deficyt budżetowy. Wpływ podatków i wydatków na poziom dochodu narodowego - 2 godz.

6.Wzrost i rozwój gospodarczy. Cykle koniunkturalne , rodzaje i przyczyny powstawania,polityka antycykliczna - 2 godz.

7.Handel zagraniczny, bilans płatniczy, korzyści wymiany - 1 godz.

8. Kolokwium zaliczeniowe II - 1 godz.

Literatura:

1.D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch. Ekonomia T.2. Makroekonomia. PWE, W-wa 2007.

2.P. Samuelson, W. Nordhaus. Ekonomia T. 1 i 2. PWN, W-wa 2006.

3.M. Burda, Ch. Wypłosz. Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Wa-wa 1999.

4.R. Hall, J. Taylor. Makroekonomia. Teoria funkcjonowania i polityka. PWN, W-wa, 2006.

5.Podstawy ekonomii. pod redakcją R.Milewski. Wyd. PWN. W-wa 1998.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykłady + ćwiczenia) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje najważniejsze problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata,

- rozumie dylematy polityki społeczno-gospodarczej państw o różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- oblicza podstawowe mierniki makroekonomiczne (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- wskazuje najważniejsze makroekonomiczne współzależności (inflacja a bezrobocie, konsumpcja i oszczędności, inwestycje a wzrost gospodarczy itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje Banku Centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje deficyt budżetowy i dług publiczny.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych oraz rolę polityki gospodarczej w procesach makroekonomicznych,

- ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji rynku,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych podmiotów gospodarczych, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności) i środowiskowych (zjawisko internalizacji efektów zewnętrznych).

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

1.Zaliczenie ćwiczeń ( oceny cząstkowe ):

-aktywność na zajęciach obejmująca także materiał i zadania zadane do pracy własnej.

-kolokwium pisemne, które wymaga systematycznej pracy i sprawdza znajomość najważniejszych kategorii ekonomicznych, związków przyczynowo - skutkowych, a szczególnie umiejętność ich praktycznego zastosowania w konkretnych sytuacjach i zdarzeniach gospodarczych oraz umiejętność rozwiązywania prostych zadań i

prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

Skala ocen podana na początku semestru.

2,0 brak przygotowania do zajęć w semestrze oraz uzyskana ocena niedostateczna ze sprawdzianu

zaliczeniowego (poniżej 60% pozytywnych odpowiedzi)

3,0 dostateczne przygotowanie do zajęć z zadanego materiału oraz uzyskanie punktacji ze sprawdzianu

zaliczeniowego na poziomie 60-75% poprawnych odpowiedzi

4,0 duża aktywność oraz dobre przygotowanie do zajęć z zadanego materiału oraz uzyskanie punktacji ze

sprawdzianu zaliczeniowego na poziomie 75-90% poprawnych odpowiedzi

5,0 systematyczne przygotowanie do ka¿dych zajęć z zadanego materiału oraz uzyskanie punktacji ze

sprawdzianu zaliczeniowego na poziomie powyżej 90% poprawnych odpowiedzi.

2. Wykłady - egzamin pisemny, który sprawdza opanowanie i rozumienie zasad funkcjonowania gospodarki

wolnorynkowej.

2,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego poniżej 60% pozytywnych odpowiedzi.

3,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego 60-75% pozytywnych odpowiedzi

4,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego 75-90% pozytywnych odpowiedzi

5,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego na poziomie przekraczającym 90% poprawnych

odpowiedzi.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

Razem: 30 godz. : 30 = 1,0 (czyli 1 pkt. ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

Razem godz. praktyczne : 30 godz. : 30 = 1,0 (czyli 1 pkt. ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt. ECTS

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.