Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agroturystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L2.AGT.NL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agroturystyka
Jednostka: Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiadomości z zakresu turystyki, w tym turystyki wiejskiej i agroturystyki obejmują: motywacje podjęcia działalności agroturystycznej, warunki, organizacje i zasady prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, określenie sylwetki osób prowadzących działalność agroturystyczną, niezbędne umiejętności. Charakterystyka Wiejskiej Bazy Noclegowej, podstawowe wymogi organizacyjne, prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe, ekonomika prowadzenia działalności agroturystycznej. Znaczenie turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym, działalność i współpraca stowarzyszeń agroturystycznych z rożnymi instytucjami. Agroturystyka w innych krajach.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Podstawowe informacje o turystyce w Polsce i na świecie. Podstawowe terminy, kategoria i pojęcia

2.Turystyka zrównoważona. Funkcje i dysfunkcje turystyki współczesnej. Analiza SWOT turystki w Polsce i Małopolsce

3. Analiza SWOT gospodarstwa chcącego pogując działalność agroturystyczna

5. Potrzeby i motywacje turystów. Cechy osobowościowe kwaterodawcy - umiejętności interpersonalne i operacyjne

5. Specyfika Wiejskiej Bazy Noclegowej. Kategoryzacja WBN

6. Wymagania prawne w turystyce wiejskiej, podatki, ubezpieczenia

7.Stowarzyszenia agroturystyczne - cele, zadania. Agroturystyka a organizacje i instytucje

8. Koszty, ceny, efekty w agroturystyce. Źródła finansowanie inwestycji

9. Marketingowa koncepcja prowadzenia działalności agroturystycznej

10. Planowanie działalności agroturystycznej - budowa plany biznesu

ĆWICZENIA

1. Czy mogę rozpocząć działalność agroturystyczną? - sylwetka, SWOT gospodarstwa

2. Umiejętności praktyczne - planowanie działalności .

3. Umiejętności operacyjne

4. Umiejętności interpersonalne .

5. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestowanie w

działalność agroturystyczną

Literatura:

1 Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, FAPA, Warszawa 2000

2. SznajderM. i Przezbórska L. - Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006,

3. Agroturystyka i usługi towarzyszące, red. Musiał W., Kania J., Leśniak L., MSDR, Kraków, 2005,

4. Drzewiecki M. - Podstawy agroturystyki, Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp z oo, Bydgoszcz 2002,

5. Dębniewska, M., Tkaczuk M., Agroturystyka - koszty, ceny, efekty. Wyd. poltext, Warszawa 1997

6. Sikora J. -Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wyd. WIiP, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu turystyki, szerszą wiedzę z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki, regulacji prawnych i podstaw ekonomicznych tej formy działalności.

Umiejętności:

- umie przeprowadzić analizę SWOT gospodarstwa chcącego podjąć się prowadzenia działalności agroturystycznej i gospodarstwa prowadzącego działalność agroturystyczną, które zamierza podjąć się specjalizacji usług agroturystycznych

- potrafi przygotować dla gospodarstwa rolnego plan biznesu działalności agroturystycznej, uwzględniając różne możliwości finansowania dostosowania gospodarstwa rolnego do działalności ekonomicznej

Kompetencje społeczne:

docenia potrzebę stałego poszerzania wiedzy w zakresie prowadzenie działalności agroturystycznej,

posiada umiejętność myślenia twórczego i krytycznego, otwartego zarówno na samodzielne, jak i grupowe rozwiązywanie problemów

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1.oceny za indywidualne (np analiza SWOT gospodarstwa) i zespołowe (grupy 2-3 osobowe) przygotowania modelowego planu biznesu dla gospodarstwa agroturystycznego,

2. zaliczenie pisemne (ostatnie zajęcia)

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.