Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia z elementami psychologii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L2.A075.SI.RXXXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia z elementami psychologii społecznej
Jednostka: Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają dostarczyć studentom podstawowej wiedzy na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich, z perspektywy zarówno socjologii jak i psychologii społecznej.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami socjologii (aparat pojęciowy, metody badawcze), z zasadami życia społecznego, regułami kształtowania stosunków międzyludzkich oraz wybranymi elementami psychologii społecznej, takimi jak np. techniki wpływu społecznego, negocjacje, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Pełny opis:

Plan zajęć wykładów

1. Specyfika nauk społecznych. Zakres tematyczny i usytuowanie socjologii wśród dyscyplin pokrewnych.

2. Historia kształtowania się socjologii jako odrębnej dyscypliny. Historia myśli społecznej.

3. Aparat pojęciowy socjologii. Stosunek społeczny. Rodzaje stosunków: nieformalne i formalne. Więź społeczna i jej rodzaje.

4. Grupa społeczna i jej atrybuty. Rodzaje grup. Wpływ grupy na osobowość społeczną człowieka.

5. Pozycja i rola społeczna uczestnika grupy. Atrybuty roli społecznej. Rola a osobowość. Postrzeganie osób poprzez pełnione przez nie role.

6. System kontroli społecznej. Sankcje społeczne i ich rodzaje. Margines swobody a sytuacja grupy.

7. Zintegrowanie wewnętrzne grupy. Procesy dezintegracji. Tendencje: konfornistyczna i non-konfornistyczna, ich konsekwencje w życiu społecznym.

8. Nagrody i kary a informacja. Reakcje na wpływ społeczny.  

9. Wywieranie wpływu na ludzi. Narzędzia wpływu.

10.Techniki wpływu społecznego - reguła wzajemności, niedostępność, zaangażowanie i konsekwencja.

11.Techniki wpływu c.d. - społeczny dowód słuszności, autorytet, lubienie i sympatia.

12. Reklama a wpływ społeczny.

13. Tłum i jego przywódcy. Podstawy psychologii tłumu. Czy łatwiej manipulować tłumem?

14. Procesy poznawcze (percepcja, uwaga, pamięć).

15. Poznanie społeczne.     

Plan zajęć ćwiczeń

1. Proces badawczy w socjologii i jego kolejne etapy.

2. Źródła informacji, metody i techniki badawcze. Sposoby doboru badanych obiektów.

3. Badania masowe przy użyciu kwestionariusza (ankieta, wywiad kontrolowany).

4. Zasady konstruowania kwestionariusza, sposoby przeprowadzania wywiadu.

5. Przetarg pozycyjny czy negocjacje wokół meritum. Jak negocjować skutecznie.

6. Zasady procesu negocjacji.

7. Gry negocjacyjne.

8. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

9. Rola i funkcje komunikacji niewerbalnej.

10.Rodzaje zachowań nieasertywnych.

11.Definicje i fundamenty zachowania asertywnego.

12.Techniki asertywności.

13.Komunikacja perswazyjna, strategie zachowań perswazyjnych. Umiejętność postępowania w sytuacji konfliktowej.

14. Procesy rozwiązywania konfliktów.

15. Strategie działania w sytuacji konfliktu.

Literatura:

Aronson E. 1995, Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa.

Cialdini R., 1999. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Doliński D., 2000, Psychologia wpływu społecznego. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław.

Fisher R., Ury W. 1992, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Pacholski M., Słaboń A., 1997. Słownik pojęć socjologicznych. Akademia Ekonomiczna, Kraków.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)