Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9KIS.s2.NL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i społeczeństwo
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich w kontekscie zjawisk kulturowych. Poruszone zostaną m. in. zagadnienia obejmujące: problemy integracji kultury, zjawiska determinujace globalne zmiany kulturowe oraz specyfikę wiejskiej kultury ludowej.

Pełny opis:

Wykłady (10 godzin)

1-2. Definicja kultury. Istotne cechy zjawisk kulturowych. Płaszczyzny zajwisk kulturowych. Treść i forma w kulturze.

3-4. Relacje pomiędzy elementami kultury. Kultury i kręgi kulturowe jako jednostki społeczne.

5. Geneza kultury - społeczeństwa pierwotne. Najwcześniejsze okresy rozwoju kultury ludzkiej. Pierwsze cywilizacje.

6. Przeciwstawienie kultura – natura. Przyczyny powstania i rozwoju kultury. Potrzeby pierwotne i wtórne; skutki stałego wzrostu potrzeb wtórnych dla przeobrażeń kulturowych.

7-8. Współczesne przemiany kultur pierwotnych. Powszechność zmiany kulturowej a specyfika ostatnich czasów. Przemiany życia społeczno - gospodarcczego.

9. Typy przemian kulturowych. Kulturowe zróżnicowanie wyobrażeń o świecie. Przymusowa akulturacja.

10. Potrzeby a wartości: pojęcie wartości i systemu wartości. Kultura a cywilizacja. Główne formacje kulturowe w skali globalnej.

Ćwiczenia (5 godzin):

1. Złożoność i różnorodność kultury symbolicznej. Kultura narodowa.

2. Kultura a społeczenstwo - Globalizacja. Wymiar społeczno - kulturowy globalizacji. Globalizacja kultury.

3. Zagadnienia kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Tożsamość kulturowa mniejszości.

4. Przeobrażenia kulturowe, impakt kultury masowej. Przejawy dysharmonii kulturowej oraz dezintegracji środowisk lokalnych.

5. Od tradycyjnej kultury ludowej do kultur lokalnych. Religijność ludowa.

Literatura:

1. Kłoskowska A., 2005. Kultury narodowe u korzeni. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

2. Mead M., 2000. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

3. Nowicka E., 2005. Świat człowieka - świat kultury. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

4. Olszewska-Dyoniziak B., 2001. Człowiek - kultura - osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej. Wyd. ATLA 2. Wrocław.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

Wiedza:

- student dysponuje wiedzą nt przeobrażeń kulturowych oraz kultury ludowej, kultury lokalnej, a także religijności ludowej;

- wiedza zdobyta przez studentów ma im umożliwić identyfikację zjawisk determinujacych globalne zmiany kulturowe;

Umiejętności:

- student potrafi zdefiniować pojęcie kultury, oraz określić jej formy, istotę i genezę;

- student identyfikuje zjawiska determinujace globalne zmiany kulturowe;

- student rozpoznaje różnicę pomiędzy mniejszościami narodowymi a etnicznymi występującymi w Polsce;

Kompetencje społeczne:

- student potrafi wskazać działania mające na celu pielęgnowanie kultur lokalnych;

- student docenia rolę kultur lokalnych w sytuacji zachodzących globalnych zmian kulturowych;

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- aktywność w trakcie zajęć,

Wykłady:

Ocena końcowa - egzamin pisemny składajacy sie z otwartych pytań problemowych.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 10 godz.

- ćwiczenia – 5 godz.

- egzamin końcowy - 2 godz.

- konsultacje - 4 godz

Razem: 21 godz.: 25 = 0,8 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie się do ćwiczeń (do dyskusji, przegląd literatury, zapoznanie się z metodyką obliczeń itp.), - 10 godz.

- penetracja literatury - 5 godz.

- przygotowanie się do egzaminu końcowego - 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 25 godz. : 25 = 1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)