Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo światowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.93.AZEK.NL.RZEKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo światowe
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zmian jakie zachodzą we współczesnym rolnictwie na świecie głównie poza UE, a więc od rolnictwa i problemów ludności wiejskiej państw rozwijających się do przestawienia cech najbardziej konkurencyjnych w sektorze rolnictwa państw świata, czyli USA, Brazylii, Argentyny. Przedstawiane są również wybrane kontrowersyjne aspekty rozwoju rolnictwa, a więc monopolizacja światowego rynku nasiennego, argumenty alterglobalistów, pozytywne i negatywne konsekwencje produkcji biopaliw, głód i otyłość na świecie.

Pełny opis:

Plan wykładów (po 2h):

1. Zmiany demograficzne na świecie a rynek żywności - od starożytności po XXI w.

2. Zatrudnienie w rolnictwie na świecie

3. Systemy rolniczej informacji rynkowej na świecie

4. Subsydiowanie rolnictwa w wybranych państwach (Nowa Zelandia, Australia, USA, Szwajcaria, Norwegia, UE), wskaźnik PSE

5. Antyglobaliści, alterglobaliści - powody i cele ich działania, ich argumenty, w aspekcie rolnictwa na świecie

6. Pozytywne i negatywne konsekwencje produkcji biopaliw na świecie

7. Rolnictwo a problemy ochrony środowiska państw rozwijających się i krajów transformacji ekonomicznej

8. Rolnictwo USA

9. Pozarolnicze dochody rodzin rolniczych USA

10. Konsekwencje koncentracji przemysłu nasiennego dla rolnictwa świata

11. Trendy zmian wydatków na żywność w wybranych krajach: USA, UE, Indie, Chiny;

12. Doświadczenia Zielonej Rewolucji

13. Głód i otyłości na świecie

14. Problem braku żywności, czy braku wody

15. Kryzys gospodarczy na świecie a rynek żywności

Literatura:

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. 2006: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN. Warszawa

Publikacje Foreign Agricultural Service, NASS, etc.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę o instytucjach międzynarodowych wpływających na rozwój rolnictwa na świecie zarówno w państwach rozwijających się jak i bogatych,

- ma wiedzę o rozwoju rolnictwa szczególnie w państwach spoza UE,

- zna metody i techniki docierania do aktualnych danych o rolnictwie i jego problemach na świecie.

Umiejętności:

- potrafi przeprowadzać analizę procesów zachodzących w rolnictwie wybranych państw, szczególnie spoza UE,

- potrafi interpretować dane pozyskiwane z różnych źródeł informacji

- wykonuje i potrafi przedstawić stan aktualny i procesy zachodzące w rolnictwie wybranych państw, od najbiedniejszych, po najbogatsze.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość i docenia wpływ czynników ekonomicznych na rozwój rolnictwa w państwach o różnym stopniu zamożności,

- widzi społeczne paradoksy współczesnego świata, w tym negatywne konsekwencje subsydiów dla rolnictwa,

- potrafi samodzielnie analizować argumenty alter- i antyglobalistów w zakresie rolnictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)