Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9.EKF4.NI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekofizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Świadome oddziaływanie na produkcję roślinną wymaga poznania mechanizmów warunkujących sprawny przebieg procesów biosyntezy, w wyniku, których kształtuje się biomasa roślin. Celem przedmiotu jest przedstawienie funkcjonalnych powiązań pomiędzy organizmami oraz między nimi a ich środowiskiem i wpływu tych zależności na organizmy roślinne i zwierzęce. Słuchacze kursu uzyskają kompetencje pozwalające na analizę zarówno skutków oddziaływania na procesy fizjologiczne warunków zewnętrznych jak i mechanizmów reakcji roślin na te czynniki. Ponadto omówione zostaną różne strategie reakcji roślin na czynniki środowiska.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie: najważniejsze pojęcia, produkcja pierwotna ekosystemów i łańcuchy pokarmowe.

2) Wpływ czynników biotycznych na organizmy żywe, interakcje organizmów.

3) Ekologiczna rola promieniowania słonecznego. Promieniowanie i produktywność roślin. Stosunki cieplne w środowisku.

4) Bilans wody w siedlisku. Gospodarka wodna roślin. Ekologiczne typy gospodarki wodnej.

5) Ekologiczne funkcje różnych czynników: pH, CO2, pokarmy mineralne, zasolenie gleb.

6) Współdziałanie czynników środowiska w oddziaływaniu na organizmy.

Literatura:

Zurzycki J., Michniewicz M. (red.) 1985. Fizjologia roślin, PWRiL, Warszawa

Kreeb K., 1979. Ekofizjologia roślin. PWN, Warszawa

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B., 1995. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa

Górecki R., S. Grzesiuk (red.). 2002. Fizjologia plonowania roślin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn

Efekty uczenia się:

Efektami studiów poszczególnych procesów fizjologicznych będzie:

a/ poznanie fizyko chemicznego, biochemicznego i molekularnego podłoża ich przebiegu,

b/ zrozumienie wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na kierunek i dynamikę zmian procesów życiowych,

Zakończenie kursu pozwoli na zastosowanie teoretycznych podstaw fizjologii roślin do rozwiązywania problemów agronomicznych i ochrony środowiska.

W trakcie kursu poszerzona zostanie ogólna wiedza słuchaczy z zakresu biologii roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: forma pisemna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)