Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorządność terytorialna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.ST.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorządność terytorialna i gospodarcza
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Rolnictwo / ECTS: 3 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SI

Status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji samorządowych w Polsce. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą studentom w aktywnym włączeniu się w życie społeczności lokalnych i zawodowych po ukończeniu studiów. W trakcie zajęć studenci poznają uwarunkowania prawne i społeczne funkcjonowania administracji samorządowej (samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki) oraz samorządu zawodowego i gospodarczego (izby rolnicze, cechy rzemiosł, izby handlowe itp.) Studenci zapoznają się z organizacją i zadaniami poszczególnych typów samorządów oraz zasadami ich finansowania.

Pełny opis:

Tematyka

Wykłady:

1. Wprowadzenie, uzasadnienie umiejscowienia przedmiotu w programie studiów. (1 godz.)

2. System terytorialnych wspólnot samorządowych w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej (1 godz.)

3. Źródła prawa w samorządzie terytorialnym. (1 godz.)

4. Zadania jednostek samorządu terytorialnego. (2 godz.)

5. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców - wybory (2 godz.).

6. Funkcjonowanie i zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego (2 godz.)

7. Funkcjonowanie i zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego (2 godz.).

8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. (1 godz.)

9. Zasady gospodarki finansowej - procedura uchwalania budżetu. (1 godz.)

10. Marketing terytorialny - zarys koncepcji (2 godz.)

Ćwiczenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Quiz sprawdzający poziom wiedzy ogólnej o samorządzie terytorialnym (2 godz.)

2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce - quiz praca w grupach. (1 godz.)

3. Źródła prawa w samorządzie terytorialnym - quiz praca w grupach. (1 godz.)

4. Zadania jednostek samorządu terytorialnego - quiz praca w grupach. (1 godz.)

5. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców - wybory (przygotowanie i prezentacja programów wyborczych , praca w grupach). (2 godz.)

6. Funkcjonowanie i zadania organów uchwałodawczych i wykonawczych samorządu terytorialnego - quiz praca w grupach (1 godz.)

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego - inscenizacja sesji rady gminy (1 godz.)

8. Zasady gospodarki finansowej, procedura uchwalania budżetu - inscenizacja przebiegu sesji rady gminy (2 godz.)

9. Marketing terytorialny - praca w grupach: przygotowanie działań promocyjnych (2 godz.)

10. Repetytorium i zaliczenie przedmiotu (2 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz., ECTS: 1,2; w tym:

‒ wykłady 15 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ egzamin ustny 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 35 godzin tj. 1,2 pkt. ECTS

e-learning: 0 godz., ECTS: 0

Praca własna: 55 godz., ECTS: 1,8

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Szypliński M. 2011. Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Dom Organizatora Toruń.

2. Izdebski H. i inni. 2006. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

1. Wojewodzic T., 2000, Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, Wieś i Dioradztwo nr1, s. 59-64.

2. Satoła Ł., Wojewodzic T. 2013. System of local government finance unit in Poland, Public administration and regional development, Schol of Economics and Management of Public Administration, no.2, volume IX, 43-48.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

- definiuje samorząd i jego poszczególne formy,

- wskazuje najważniejsze akty prawa regulujące zasady funkcjonowania samorządów terytorialnych i gospodarczych,

- opisuje zasady ustrojowe funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce,

B/ umiejętności:

- odnajduje w zasobach sieciowych akty prawne regulujące zasady funkcjonowania samorządu,

- przygotowuje program wyborczy,

- ocenia konsekwencje ekonomiczne obniżenia stawek podatków lokalnych,

- formułuje argumenty w obronie rozwiązań proponowanych w uchwałach organów samorządowych,

- zabiega o wsparcie dla swoich pomysłów i proponowanych rozwiązań,

C/ kompetencje społeczne:

- organizuje prace w małym zespole (partii) w celu wykonania określonego zadania,

- docenia potrzebę ciągłego poszerzania zakresu wiedzy dla skuteczniejszego działania na forum publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń studenci gromadzą punkty za:

- udział w quizach merytorycznych (praca w grupach "partiach", punkty uzyskują trzy najlepsze grupy w każdym quizie),

- przygotowanie i prezentacja programu wyborczego, udział w wyborach i "uzyskanie" mandatu radnego (ocena pracy indywidualnej, grupowej oraz skuteczności podejmowanych działań),

- pracę w trakcie symulacji "sesji rady gminy", aktywność podczas prac nad uchwałami podatkowymi i określaniem priorytetów inwestycyjnych gminy,

- przygotowanie prasówek z prasy fachowej,

- uczestnictwo i przygotowanie sprawozdania z posiedzenia rady gminy w miejscu zamieszkania.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładów jest uzyskanie minimum 12 pkt z ćwiczeń.

Wykłady:

Zaliczenie wykładów na podstawie odpowiedzi ustnych (3 pytania, odpowiedzi oceniane każda w skali 0-10 punktów).Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 16 pkt.

Ocena końcowa liczona jako suma uzyskanych punktów z ćwiczeń oraz egzaminu ustnego podzielona przez 10.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy. Student chcący uzyskać dodatkowe punkty za aktywność, może uczestniczyć w sesji rady gminy i przedstawić sprawozdanie z poczynionych obserwacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.