Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.SI.NI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść seminarium: studenci dyskutują na temat zasad przygotowania prac dyplomowych, omawiają problemy wypływające w trakcie ich przygotowania a także w dalszym ciągu powtarzają i rozszerzają wiedzę z zakresu egzaminu inżynierskiego.

Pełny opis:

Grupowe dyskusje na temat zasad przygotowania pracy dyplomowej, jej dokumentowania i archiwizacji w systemie USOS. Omawiane są problemy wypływające w trakcie przygotowywania prac inżynierskich.

Studenci przygotowują prezentacje multimedialne i wygłaszają referaty na tematy z zakresu problematyki egzaminu inżynierskiego i prowadzą dyskusję po każdym wystąpieniu, dokonując równocześnie oceny merytorycznej i formalnej tych prezentacji.

Kontynuacja omawiania problematyki zapoczątkowanej w 6. semestrze.

Tematy prezentacji:

Biotechnologia środowiskowa

13. Jakie drobnoustroje i procesy mikrobiologiczne są wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków.

14. Omów metody bioługowania, tj. pozyskiwania cennych metali na drodze mikrobiologicznej.

15. Znaczenie ropy naftowej, zagrożenie dla środowiska i możliwości jej biodegradacji.

16. Jakie nauki podstawowe tworzą nowoczesną biotechnologię.

17. Podaj przykłady różnych produktów, które wytworzono na drodze biotechnologicznej, mających znaczenie w rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska.

18. Jakie znasz kierunki rozwoju zastosowań współczesnej biotechnologii w ochronie roślin.

19. Wady i zalety biopreparatów z punktu widzenia ochrony środowiska.

20. GMO - zagrożenia i korzyści.

21. Co rozumiesz pod pojęciem "Bioróżnorodność", czy agrobiotechnologia może na tym skorzystać?

22. Możliwości wykorzystania "Banku genów" w biotechnologii.

23. Omów obieg azotu w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem gazów (tzw. NOx) stanowiących zagrożenie dla atmosfery.

24. Omów procesy zachodzące na składowisku odpadów (potraktuj składowisko jako bioreaktor).

25. Możliwości wykorzystania biogazu jako źródła energii odnawialnej.

26. Możliwości wykorzystania produktów pozyskiwanych na drodze biotechnologicznej w rolnictwie ekologicznym.

27. Zastosowanie "Biopreparatów" w ochronie roślin i zdrowia zwierząt.

28. Żywność Genetycznie Modyfikowana, zdrowa czy szkodliwa, prawda czy fałsz?

Chemii środowiska

17. Mobilność w środowisku i straty składników nawozowych z gleby.

18. Przyczyny i skutki zakwaszania się gleb.

19. Rodzaje kwasowości i buforowość w środowisku.

20. Odkwaszanie gleb – ustalanie dawki i wybór nawozu wapniowego.

21. Oddziaływanie nawozów mineralnych i organicznych na różne elementy środowiska.

22. Nawozy naturalne – produkcja, stosowanie i działanie na rośliny i glebę.

23. Komposty – sposoby produkcji, stosowanie i wartość nawozowa.

24. Nawozy zielone – możliwości produkcji, sposoby wykorzystania, oddziaływanie na glebę i rośliny.

25. Niekonwencjonalne nawozy organiczne – właściwości, możliwości wykorzystania, wartość nawozowa.

26. Wykorzystanie biomasy na cele nawozowe i energetyczne.

27. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce i na świecie.

28. Nawozy azotowe – podział, otrzymywanie, właściwości i stosowanie.

29. Wpływ nawozów azotowych na środowisko.

30. Nawozy fosforowe – podział, otrzymywanie, właściwości i stosowanie.

31. Nawozy potasowe – podział, otrzymywanie, właściwości i stosowanie.

32. Nawozy wieloskładnikowe – mieszane i kompleksowe – podział, otrzymywanie, właściwości i stosowanie.

33. Mikronawozy – przykłady, wpływ właściwości gleby na ich rozpuszczalność i przyswajalność.

34. Przykłady chorób roślin powodowanych niedoborem mikroelementów.

35. Toksykologiczne aspekty zwiększonej zawartości metali ciężkich w środowisku.

36. MoŜliwości ograniczenia negatywnych skutków zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi.

Ochrona, degradacja i rekultywacja gleb

16. Spadek bioróżnorodności jako jedna z przyczyn degradacji gleb.

17. Spadek zawartości materii organicznej jako jedna z przyczyn degradacji gleb.

18. Zagęszczenie i zasklepianie gleb jako przyczyny ich degradacji.

19. Zanieczyszczenie i zasolenie gleb jako przyczyny ich degradacji.

20. Powodzie i osuwiska jako przyczyny degradacji gleb.

21. Rodzaje przekształceń geomechanicznych terenów przemysłowych.

22. Deformacje stosunków wodnych w glebach – przesuszenie, zawodnienie.

23. Zawartość metali ciężkich w glebach Polski – kategorie zanieczyszczeń (IUNG Puławy 1993) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości

gleby oraz standardów jakości ziemi.

24. Stan zanieczyszczenia gleb Polski metalami ciężkimi i źródła zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi.

25. Zanieczyszczenie gleb ropą naftową i produktami ropopochodnymi oraz produktami przerobu i spalania substancji organicznej (WWA i dioksyny).

26. Rekultywacja terenów i gleb zdegradowanych – podstawowe zasady obowiązku rekultywacji wynikające z aktualnego

ustawodawstwa polskiego.

27. Fazy procesu rekultywacji i metody stosowane w rekultywacji terenu.

28. Kierunki zagospodarowania terenów po przeprowadzeniu rekultywacji.

29. Metody rekultywacji gleb (ex-situ i in-situ) – możliwość stosowania.

30. Metody remediacji gleb.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 150; ECTS: 6

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 44; ECTS: 1,76

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 106; ECTS: 4,24

Literatura:

1. Młyniec W., Ufnalska S. 2004: Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Wydawnictwo Sorus, Poznań, ss. 67.

2. Weiner J. 2005: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.156.

3. Urban St., Ładoński W. 2006: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie VI, uzupełnione. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ss. 238.

4. Omawiana problematyka powinna bazować na najnowszych oryginalnych artykułach naukowych różnych wydawnictw.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada wiedzę o możliwościach korzystania z różnych źródeł informacji naukowej

- zna zasady przygotowania pisemnej pracy naukowej i prezentacji ustnej

- jest przygotowany do egzaminu dyplomowego

umiejętności:

- potrafi wykorzystać wiedzę naukowa do rozwiązywania nowych problemów badawczych

- potrafi dyskutować, argumentować i przekazywać treści perswazyjne

kompetencje społeczne:

- aktywnie uczestniczy w dyskusji naukowej w grupie

- przygotowuje się do wystąpień publicznych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1) zaangażowanie studenta w dyskusję i aktywność w grupie - 30%

2) sposób przygotowania i prezentacji ustnej - 30%

3) kompetencje i znajomość prezentowanego problemu - 40%

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)