Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rolnictwa ekologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.PRE.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rolnictwa ekologicznego
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/SEMESTR 7

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/RORMA I POZIOM SI

Celem przedmiotu jest przedstawienie kulturowych, prośrodowiskowych, prozdrowotnych i ekonomicznych aspektów rolnictwa ekologicznego.

Podczas zajęć zostanie omówione miejsce i rola rolnictwa ekologicznego w koncepcji ekorozwoju. Następnie zostanie przedstawiona agrotechnika, konwersja i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym. Studenci zostaną zapoznani z procedurą uzyskiwania uprawnień inspektora atestującego gospodarstwa ekologiczne.

Pełny opis:

1. Proekologiczne tendencje we współczesnym rolnictwie, Zapoznanie z literaturą (1 godz.).

2. Kulturowy wymiar rolnictwa ekologicznego (1 godz.).

3. Ekorozwój i rolnictwo ekologiczne (1 godz.).

4. Kolizje ekonomii z ekologią (1 godz.).

5. Rolnictwo a jakość żywności i pasz (1 godz.).

6-7.Agrotechnika w rolnictwie ekologicznym (2 godz.).

8-9.Ogrodnictwo i sadownictwo ekologiczne (2 godz.).

10. Efektywność ekonomiczna produkcji ekologicznej (1 godz.).

11. Rola rozporzadzeń 834 i 889 w rolnictwie ekologicznym (1 godz.).

12. Konwersja na system ekologiczny (1 godz).

13-14.Certyfikacja i wymagania stawiane inspektorom atestującym gospodarstwa ekologiczne (1 godz.).

15. Scenariusze rozwoju rolnictwa ekologicznego (1 godz.).

Ćwiczenia:

1. Przeprowadzenie kontroli gospodarstwa ekologicznego (studium przypadku). Praca wykonywana w dwu osobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Sporządzenie protokołu z atestacji gospodarstwa. Ćwiczenie nr 1 – Przedstawienie metody i zasad kontroli (2 godz.).

2-3.Obliczanie struktury użytkowania ziemi, struktury użytków rolnych oraz struktury zasiewów (2 godz.).

4-5.Identyfikacja symptomów stosowania niedozwolonych środków (2 godz.).

6. Formułowanie niezgodności i naruszeń (1 godz.).

7. Wyznaczanie sankcji (1 godz.).

8. Określanie działań korygujących i walidacji (1 godz.).

9-10.Obliczanie masy produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do sprzedaży atestowanej (2 godz.).

11.Obliczanie bilansu nawozowego (1 godz.).

12-13.Obliczanie powierzchni paszowej oraz obsady zwierząt (2 godz.).

14.Sporządzanie kart zakupu i sprzedaży (1 godz.).

15. Podsumowanie i ocena protokołu (1 godz.).

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 40 / ECTS 3

w tym: wykłady: 15 godz

ćwiczenia i seminaria: 15 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 35 godz.

Literatura:

Podstawowa

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków

Siebeneicher G.E. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

Sołtysiak U. 1993. Rolnictwo ekologiczne, od teorii do praktyki. Wyd. Ekoland Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student posiada podstawową wiedzę dotyczącą miejsca i roli rolnictwa ekologicznego w koncepcji ekorozwoju oraz we współczesnym rolnictwie ,

2. identyfikuje i charakteryzuje podstawowe cechy rolnictwa ekologicznego

Umiejętności:

3. potrafi sporządzić protokół z lustracji gospodarstwa ekologicznego

4. identyfikuje symptomy stosowania niedozwolonych środków w rolnictwie ekologicznym

5. wyznacza sankcje i formułuje niezgodności oraz naruszenia występujące w rolnictwie ekologicznym,

6. oblicza obsadę zwierząt oraz masę produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do sprzedaży astestowanej

Kompetencje społeczne:

7. realizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania,

8. zdaje sobie sprawę z korzyści ekonomicznych i środowiskowych wynikających ze stosowania systemu ekologicznego w rolnictwie

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad protokołem lustracji. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania protokołu,

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin ustny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio powyżej 90%).

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.