Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.PMP.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kuligbogdan.wixsite.com/nowymatrixbkulig
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie sposobów i metod szacowania biomasy nadziemnej i plonu użytecznego oraz prognozowania, z wykorzystanniem modeli statystycznych i dterministycznych.

Pełny opis:

1. Cele i zadania prognozowania w rolnictwie.

2. Ogólne uwarunkowania prognozowania – trendy plonowania ważniejszych grup roślin rolniczych

3. Metodyka szacunku produkcji stosowana przez GUS

4. Prognozowanie wielkości plonu ziarna zbóż.

5. Prognozowanie plonowania roślin okopowych.

6. Prognozowanie plonowania roślin strączkowych i rzepaku.

7. Prognozowanie plonowania roślin pastewnych, łąk i pastwisk.

8-9.Cele i etapy modelowania wzrostu i rozwoju roślin.

10. Teoretyczne podstawy modelu wzrostu i rozwoju roślin

11. Sposoby obliczania fotosyntezy łanu

12-13. Charakterystyka modelu WOFOST i Daisy

14. Charakterystyka ważniejszych modeli rośłinnych

15. Obliczanie dawek nawozowych na podstawie testów roślinnych i glebowych

Cwiczenia (w zaleznosci od sposobu prowadzenia zajęć tematy wykladowe licwiczeniowe mogą być zamiennnie realizowane - (pandemia covid)

1. Analiza stanu zasiewu zbóż w okresach przydatnych do prognozowania

2. Szacowanie potencjału produkcyjnego łanu w charakterystycznych fazach rozwojowych

3. Determinanty potencjału plonowania roślin okopowych

4. Określenie elementów strukturalnych oraz prognozowanie plonu roślin strączkowych

5. Ocena przezimowania rzepaku ozimego

6. Obliczanie plonu runi użytków zielonych i roślin pastewnych z upraw polowych

7. Obliczanie ekonomicznego i fizjologicznego optymalnego poziomu nawożenie na podstawie wyznaczonej funkcji produkcji.

8. Genaratory danych pogodowych, wpływ zmian klimatycznych na plonowanie rośłin, aparatura pomiarowa.

9. Modelowanie rozwoju roślin -obliczanie progów termicznych dla faz rozwojowych.

10. Symulowanie przebiegu wzrostu i rozwoju roślin za pomocą modelu WOFOST i APSIM (zespoły 2-osobowe)

11. Obliczanie fotosyntezy łanu z pomocą tablic

12. Symulowanie procesu fotosyntezy – rozne programy

13. Symulowanie oddychania (bytowe i wzrostowe)

’14. Wplyw dostępnośći wody na plonowanie roślin

15. Ocena projektów zespołowych i zaległych sprawozdań.

Literatura:

B.Kulig. 2010. Matematyczne modelowanie wzrostu i rozwoju roślin. Wyd. UR w Krakowie

SZACOWANIE PLONÓW. ROŚLIN ROLNICZYCH. 2010. Materiały dla kwalifikatorów. Opracował zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Kuliga

K. Rup. 2006. Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym

D.K. Benbi, R. Nieder. 2003. Handbook of processes an modeling in the soil plant system

Klimek-Kopyra A., Głąb T., Kulig B., Zając T., Lorenc-Kozik A. 2015. Estimation of tendrils parameters depending on the sowing methods, in contrasting Pisum Sativum L. varieties. Romanian Agricultural Research 32: 1- 6.

Klimek-Kopyra A., Kulig B., Głąb T., Zając T., Skowera B., Kopcińska J. 2015. Effect of plant intercropping and soil type on specific root length. Romanian Agricultural Research 32: 1-10.

Oeksy A., Klimek—Kopyra A., Kołodziejczyk M., Zając T. 2014. Effect of the metod of plant protection on the yield, root development and formation of vegetation indices of faba bean canopy. Bulgarian Journal of Agricultural Science 20 (No 2): 155—164

Bogdan Kulig, Barbara Skowera, Stanisław Kołodziej, Jan Staroń, Anna Ślizowska 2015. Wykorzystanie modelu WOFOST do symulacji plonu ziemniaka ograniczanego dostępnością wody /Use of the WOFOST model to simulate of water limited yield of potato, Materiały konferencyjne VI konferencja Nukowa PTA Kraków, 2015, 177-178. http://www.konferencjapta.pl/files/page/img/sponsor/Streszczenia.pdf

Rozprawa habilitacyjna pt. Modelowanie wzrostu, rozwoju i plonowania zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku za pomocą modelu WOFOST. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, ser. Rozprawy, 2004 r., z. 295, ss. 137.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

PMP_W01- student zna podstawowe pojęcia z zakresu prognozowania i modelowania,

PMP_W02- posiada wiedzę na temat funkcjonowania głównych procesów zachodzących w układzie gleba-roślina-atmosfera

PMP_W03 - zna podstawowe miary statystyczne wykorzystywane do weryfikacji modeli BGO1_W08 BGO1_W07 BGO1_W01 RR

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PMP_U01- szacować i prognozować plon głównych gatunków roślin towarowych oraz ekosystemów

PMP_U02 - wykorzystywać generatory danych pogodowych oraz przygotowywać pliki danych pogodowych do modeli symulacyjnych,

PMP_U03 - potrafi samodzielnie wykonać symulację wzrostu wybranego gatunku roślin rolniczych,

PMP_U04 - oblicza natężenie wybranych procesów fizycznych (erozja, bilans wodny) BGO1_UO5, BGO1_U10, BGO1_U11 RR

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

PMP_K01 - potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole.

PMP_K02- docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania technik komputerowych w badaniach i projektach inżynierskich BGO1_K03 BGO1_K02 RR

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Barbara Białczyk, Bogdan Kulig, Andrzej Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Bogdan Kulig, Andrzej Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Bogdan Kulig, Andrzej Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.