Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.ODS.SI.ROSXX.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania na środowisko
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS: 3 / semestr 7

profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Celem przedmiotu jest podstawowe zapoznanie i merytoryczno-rzeczowe przygotowanie do postępowania w zakresie ocen oddziaływania inwestycji oraz planów, programów i strategii na środowisko w obowiązującym prawodawstwie polskim. Procedury ocen są niezbędnymi „narzędziami” ekorozwoju, czyli zrównoważonego rozwoju pod względem ekonomicznym i społecznym.

W zakresie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia oraz planów, programów i strategii na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne i kultury.

Uwzględnianie możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pełny opis:

Wykłady

1-2 Definicja, istota i rola ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) planowanych przedsięwzięć dotyczących przemysłu, infrastruktury technicznej, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami

3-4 Rodzaje procedur ocen oddziaływania na środowisko

5-6. Organy administracji w postępowaniu OOPŚ, udział społeczeństwa, kary administracyjne.

7-8. Proces inwestycyjny w przedsięwzięciu budowlanym.

9-10. W. 5. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, udział społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko.

11-12. FIDIC - standardy prowadzenia inwestycji z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

13-14. Omówienie najważniejszych aktów prawnych dotyczących zagadnień związanych z oceną oddziaływania na środowisko.

15. Egzamin

Ćwiczenia laboratoryjne

1-2 Raport oddziaływania na środowisko - studium przypadku

3-4. Wzory dokumentów: prognoza oddziaływania na środowisko, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5-6. Decyzja środowiskowa - omówienie zakresu dokumentu na przykładzie wydaje przez RDOŚ w Krakowie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7-8. Roszczenia związane z ochroną środowiska

9-10. Etapy inwestycji wg. GDDKiA z uwzględnieniem wymagań środowiskowych.

11. Omówienie projektów opracowanych przez studentów.

Ćwiczenia terenowe:

1-4. Omówienie infrastruktury minimalizującej szkody w środowisku na przykładzie urządzeń ochrony środowiska powstałych przy autostradzie A4 oraz przy trakcji kolejowej E-30.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego

w tym:

- wykłady 15h,

- ćwiczenia: 11h,

- ćwiczenia terenowe: 4h.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 50; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Podstawowa:

Barczak A., Łazor M., Ogonowska A. 2018. Oceny oddzialywania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadanń. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Załacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg

Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.

Zeszyty metodyczne nr 1 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Postępowania administracyjne w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko- Zeszyty metodyczne GDOŚ Nr 1 - materiał dotyczący procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz z wzorami wniosków, postanowień i decyzji.

Uzupełniająca

Ustawodawstwo z zakresu OOŚ - Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Budowlane, Ustawa o Ochronie przyrody i inne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student w zakresie

Wiedza

student zna nomenklaturę i obieg podstawowych dokumentów w zakresie problematyki przedmiotu, posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o ocenach oddziaływania na środowisko

Umiejętności

ukierunkowuje zagospodarowanie środowiska i wskazuje przedsięwzięcia szkodliwie działające na środowisko.

Kompetencje

umie samodzielnie lub w kilkuosobowym składzie sporządzić raport oceny oddziaływania na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Test.

Ćwiczenia

Zaliczenie zostanie przeprowadzone na podstawie projektów opracowanych przez studentów. Projekty będą dotyczyły opracowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Student ma możliwość poprawy oceny podczas odpowiedzi ustnej (na platformie Teams).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia
Prowadzący grup: Paweł Nicia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia
Prowadzący grup: Paweł Nicia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)