Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jakość surowców rolniczych i bezpieczeństwo żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.JSR.SI.ROSOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakość surowców rolniczych i bezpieczeństwo żywności
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW ROLNICTWO / ECTS 3 / SEMESTR x.

Profil ogolnoakademicki / Forma i poziom SM.

Status: specjalnościowy / obligatoryjny.

Wymagania wstępne: brak.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z jakością podstawowych surowców roślinnych.

Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia związane ze składem chemicznym surowców, właściwościami fizycznymi i chemicznymi składników żywności, szczególnie tych które warunkują wartość odżywczą lub przydatność technologiczną surowca. Omówione również będzie niebezpieczeństwo płynące z zanieczyszczenia i/lub skażenia surowców roślinnych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Budowa i skład podstawowy surowców roślinnych.

2. Woda jako składnik surowca roślinnego.

3. Charakterystyka białek głównych surowców roślinnych.

4. Niebiałkowe związki azotowe występujące w surowcach roślinnych.

5. Charakterystyka lipidów głównych surowców roślinnych.

6. Monosacharydy i oligosacharydy surowców roślinnych.

7. Witaminy jako składnik surowców roślinnych.

8. Zanieczyszczenia i substancje skażające surowiec roślinny.

Ćwiczenia

1. Aktywność wody i metody oznaczania jej zawartości.

2. Metody oceny zawartości i jakości białka (CS, EAAI).

3. Metody oceny zawartości i jakości lipidów (konstanty tłuszczowe).

4. Polisacharydy surowców roślinnych.

5. Składniki mineralne w surowcach roślinnych.

6. Polifenole w surowcach roślinnych.

7. Glukozynolany i glikozydy cyjanogenne w surowcach roślinnych.

8. Barwinki roślinne.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: godz. 35, 1,4 ECTS,

w tym:

wykłady 15 godz.,

ćwiczenia i seminaria 15 godz.,

konsultacje 2 godz.,

udział w badaniach 0 godz.,

obowiązkowe praktyki 0 godz.,

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.,

praca własna 40 godz., 1,6 ECTS.

Literatura:

Obowiązkowa:

Sikorski Z.E. 2002. Chemia żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Gąsiorowski H. (red.). 1995. Owies, chemia i technologia. PWRiL.

Gąsiorowski H. (red.). 1994. Żyto, chemia i technologia. PWRiL.

Gąsiorowski H. (red.). 1997.Jęczmień, chemia i technologia. PWRiL.

Gąsiorowski H. (red.). 2004. Pszenica, chemia i technologia. PWRiL.

Uzupełniająca:

Rozbicki J. (red.). 2002. Produkcja i rynek zbóż. Wyd. Wieś Jutra.

Rudzka J. (red). Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii. Wyd. SGGW.

Świderski F. 1999. (redakcja)Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT W-wa.

Chotkowski J. (red). 1997. Uprawa ziemniaków. Technologia, ekonomika, marketing. Wyd. Bonin.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z jakością surowców i wyrobów gotowych.

- zna parametry jakościowe surowców roślinnych i wybranych wyrobów gotowych.

Umiejętności

- ocenia jakość białek i tłuszczów roślinnych.

- ocenia jakość surowców roślinnych i wybranych wyrobów gotowych.

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie.

- rozumie znaczenie jakości surowców i poszerzania na ich podstawie wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny.

Przyjęto procentową skalę oceny realizacji efektów kształcenia definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Sprawdzian pisemny.

Przyjęto procentową skalę oceny realizacji efektów kształcenia definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu + 0,4 x ocena z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Anna Lorenc-Kozik, Robert Witkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Anna Lorenc-Kozik, Robert Witkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)