Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.GWS.NI.ROSXX.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodno-ściekowa
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS 3/ semestr 7

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: NI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z gospodarką wodno-ściekową obszarów wiejskich, która stanowi ważną składową życia nowoczesnego społeczeństwa.

Program nauczania obejmuje zagadnienia związane między innymi z właściwościami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi wody, rodzajami wytwarzanych ścieków i metodami określania ich składu i ilości oraz procesami i urządzeniami służącymi do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

W programie przedmiotu przewidziano ćwiczenia terenowe, podczas których Studenci mogą zweryfikować oraz pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki wodno-ściekowej obszarów wiejskich.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wiadomości ogólne - podstawowe definicje i akty prawne regulujące gospodarkę wodno-ściekową w gminie.

2. Właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody.

3. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, ich charakterystyka -wybrane przykłady.

4. Strefy ochronne ujęć wody.

5 - 6. Uzdatnianie wody - wybrane procesy i urządzenia służące do ich realizacji.

7. Zapotrzebowanie na wodę. Zasady obliczania potrzeb wodnych wybranych zakładów przemysłu spożywczego, rolnictwa i gospodarki komunalnej.

8. Wodociąg - definicja, elementy składowe i rodzaje.

9. Ścieki - definicja, rodzaje zasady ustalania ilości i składu ścieków.

10. Odbiorniki ścieków oczyszczonych, warunki ich odprowadzania w świetle obowiązujących przepisów.

11. Systemy kanalizacyjne - zbiorowe i indywidualne, ich charakterystyka

12 - 13. Oczyszczanie ścieków - wybrane procesy i urządzenia służące do ich realizacji.

14. Charakterystyka wybranych rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ).

15. Uwarunkowania prawne w zakresie budowy i eksploatacji POŚ.

Ćwiczenia:

1. Opracowanie danych hydrometeorologicznych na potrzeby bilansu wodnego.

2. Wyznaczenie potrzeb wodnych dla gospodarki komunalnej, rolnictwa, przemysłu.

3 . Opracowanie charakterystyk zasobów wodnych dla zlewni kontrolowanych: przepływy główne oraz o określonym poziomie gwarancji.

4. Przepływy nienaruszalne: obliczenie przepływów nienaruszalnych za pomocą wybranych metod.

5. Zasoby dyspozycyjne: wyznaczenie zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych o określonym poziomie gwarancji.

6. Bilans wodno-gospodarczy: opracowanie bilansu wodno-gospodarczego wraz z koncepcją poprawy stanu ilościowego wód w zlewni .

7. Bilans jakościowy wód powierzchniowych: wyznaczenie ładunku zanieczyszczeń powstającego na obszarze zlewni, określenie chłonności wód odbiornika w odniesieniu do zadanego stanu jakościowego wód, wyznaczenie wymaganej redukcji zanieczyszczeń.

8. Obliczenie parametrów technicznych mechaniczno-biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ćwiczenia terenowe:

Odbywają się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody lub na terenie oczyszczalni

ścieków. Podczas ćwiczeń Studenci zapoznają się szczegółowo z procesami uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków i wykorzystywanymi w tych procesach urządzeniami.

Struktura aktywności Studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 40, ECTS 1,1

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 10 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 24 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 3 godz.

praca własna (1,9 ECTS) 65 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Błażejewski R. 2013. Kanalizacja wsi. PZIiTS o/Poznań

Heindrich Z. 1999. Wodociągi. WSiP, Warszawa

Kowal A. L. Świderska -Bróż M. 2005. Oczyszczanie wody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szpindor A. 1999. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa

Uzupełniająca:

Heidrich Z. 1998.Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa

Trybała M. 1996. Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL, Warszawa

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (DZ. U.z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- opisuje zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka w obrębie zlewni,

- zna charakterystyki zasobów wodnych w zlewni oraz zasady gospodarki wodno-ściekowej obszarów wiejskich.

Umiejętności:

- wykorzystuje metody statystyczne do wyznaczania wielkości zasobów wodnych zlewni,

- wyznacza i interpretuje wyniki bilansów wodno-ściekowych dla obszarów wiejskich.

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę realizacji zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w aspekcie ilościowej i jakościowej ochrony zasobów wodnych ,

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie gospodarki wodno-ściekowej obszarów wiejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru.

Przyjęto procentowa skalę oceny efektów kształcenia, zdefiniowaną jak niżej:

1. Ocena ndst (2,0) - wystawiana jest gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia Student uzyskał mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dst (3,0) - wystawiana jest gdy w zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia Student uzyskał przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej trzech składowych (W, U i K) efektów kształcenia (średnia 61 - 70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4,0- średnia 71 - 80%), ponad dobrej (4,5 - średnia 81 - 90%) i bardzo dobrej (5,0 - 91% i więcej).

Ćwiczenia:

Studenci samodzielnie lub w grupach wykonują projekt obejmujący przedstawione w ramach ćwiczeń zagadnienia. Na koniec semestru oceniana jest poprawność wykonanego projektu oraz znajomość podstawowych zagadnień związanych z jego realizowaną tematyką.

Ocena końcowa = 0,5 oceny z egzaminu (wykłady) + 0,5 oceny z projektu (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)