Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo rolnicze i komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.DKS.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo rolnicze i komunikacja społeczna
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 3 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami pracy doradczej oraz rolą komunikacji w procesach doradczych.

Program nauczania obejmuje m.in. omówienie zadań i roli instytucji doradczych w Polsce i na świecie. Istotną częścią zajęć jest analiza sposobów i form porozumiewania się ludzi i systemów komunikowania społecznego. Z kolei ćwiczenia obejmują m.in. trening umiejętności: autoprezentacji, budowania i rozumienia komunikatów, aktywnego słuchania, zadawania pytań, prezentacji perswazyjnych oraz zasady przygotowywania skutecznych komunikatów doradczych.

Pełny opis:

Wykłady:

- Istota doradztwa rolniczego i znaczenie procesów komunikowania w doradztwie

- Teoretyczne podstawy doradztwa rolniczego

- Percepcja i możliwości jej usprawniania

- Komunikowanie indywidualne, grupowe i masowe

- Proces komunikowania i jego komponenty

- Przygotowywanie skutecznych komunikatów doradczych

- System doradztwa rolniczego w Polsce

- Funkcje doradztwa. Funkcje i cele CDR i WODR.

- Zadania izb rolniczych

- Planowanie programów doradczych

- Ocena i monitorowanie programów doradczych

- Doradztwo prywatne i jego zadania

- Formy i metody doradztwa rolniczego oraz możliwości ich zastosowania

- Omówienie zasad przygotowywania programów edukacyjnych dla producentów rolnych.

Ćwiczenia:

- Omówienie zasad pracy w grupie i metod pracy grupowej

- Zastosowanie metod twórczego myślenia do poszukiwania nowych rozwiązań w doradztwie

- Dobry doradca - kto to jest? Próba charakterystyki cech i umiejętności doradcy rolniczego (umiejętności twarde i miękkie)

- Czym jest "aktywne słuchanie"? Trening umiejętności słuchania, dyskusji i zadawania pytań w kontaktach z klientem.

- Definiowanie problemów producentów rolnych i ustalanie priorytetów

- Opracowywanie metodyki doradczej w kontekście specyficznych problemów rolników - opracowanie projektu w grupach

- Przygotowywanie prezentacji perswazyjnej

- Przygotowywanie projektów edukacyjnych (projekt szkolenia) i prezentacja.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 50 ECTS 2

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia 15 godz.

konsultacje 15 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu końcowym 5 godz.

praca własna (1 ECTS) 25 godz

Literatura:

Podstawowa:

- Knapik W., Kiełbasa B. 2019. Komunikacja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym. Komunikacja biznesowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

- Ogryczak D. 2014. Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. : kompetencje, organizacja, finansowanie. Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu.

- Kijowski P. 2001. Doradztwo rolnicze. IERiGŻ.

- Kozyra B. 2016. Komunikacja bez barier. MT Biznes.

- Leśniak L. 2013. Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Wyd. CDR w Krakowie.

- Binsztok A. 2012. Kompendium technik perswazyjnych. Wyd. One-press.

Uzupełniająca:

- Majka-Rostek D. 2010. Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności. Wyd. Difin, Warszawa.

- Griffin E. 2010. Podstawy komunikacji społecznej. Wyd. GWP, Gdańsk.

- Wawrzyniak B. 2000. Doradztwo w agrobiznesie. Wyd. WSHE Włocławek.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę o systemach i metodach doradztwa rolniczego oraz wspieraniu finansowym doradztwa,

- zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej i grupowej,

- posiada wiedzę o systemach komunikowania społecznego oraz istocie, sposobach i formach komunikacji.

Umiejętności:

- potrafi przygotować projekt edukacyjne/doradczy, wraz z metodyką doradczą,

- potrafi negocjować i rozmawiać z klientem,

- umie komunikować się, projektować komunikaty informacyjne i perswazyjne,

- umie zaprojektować program edukacyjny dla rolników.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności podejmowania inicjatyw społecznych,

- umie okazać empatię i rozmawiać z ludźmi (klientami),

- potrafi w sposób kompetentny zorganizować pracę w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie na ocenę - pisemne (zadania problemowe).

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocena końcowa to średnia ocen formujących uzyskanych na ćwiczeniach za:

1) wykonanie zadań w ramach ćwiczeń

2) aktywność na ćwiczeniach

3) projekt opracowany indywidualne.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Chrystian Firlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.