Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo w agroturystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.DAT.SI.RROXXT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo w agroturystyce
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki pracy doradczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności agroturystycznej.

Tematyka przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: definicje doradztwa, cele i zadania doradztwa w gospodarce rynkowej, współczesne modele doradztwa, adaptacja i dyfuzja informacji, percepcja, elementy procesu komunikowania się, efektywność pracy doradczej, modele dyskusji, formy doradztwa i ich efektywność, podstawy planowania, monitorowanie i ocena programów doradczych, rodzaje doradztwa w UE, systemy doradztwa na świecie, nowoczesne metody oraz techniki pracy doradczej, źródła pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności agroturystycznej oraz zasady i przygotowanie planu biznesu dla działalności agroturystycznej.

Pełny opis:

Plan zajęć wykładów:

1-2. Doradztwo – definicja, rola, cele i zadania doradztwa rolniczego w Polsce oraz rola Doradztwa w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej

3-4. Teoretyczne podstawy doradztwa rolniczego, modele powiązań nauki i doradztw z praktyką rolniczą, metody wpływania na zachowanie ludzkie

5-6. Teoria dyfuzji innowacji: innowacyjność i innowacje w rolnictwie, proces wdrażania, kategorie osób adaptujących, proces upowszechniania, aspekty wdrażania i upowszechniania innowacji

7-8. Formy i metody doradztwa; Modele doradztwa indywidualnego, właściwe i niewłaściwe zachowania doradcy podczas rozmowy

9-10. Metody doradztwa grupowego i masowego

11-12. Systemy doradztwa rolniczego na świecie

13. Rodzaje doradztwa rolniczego w UE

14. Organizacja doradztwa rolniczego w Polsce

15. Podstawy planowania programów doradczych oraz uczestnictwo rolników w tych programach

Plan ćwiczeń:

1-2. Autoprezentacja w doradztwie - tworzenie pozytywnego wizerunku wśród klientów oraz zasady pracy grupowej

3-4. Analiza SWOT, identyfikacja problemów oraz ustalania kierunków ważności na przykładzie wybranego przypadku gospodarstwa agroturystycznego - praca techniką grup nominalnych

5-6. Rozwiązywanie problemów i prezentacja uzyskanych efektów przy wykorzystaniu techniki grup celowych

7-8. Przygotowanie planu marketingowego i finansowego dla gospodarstwa planującego rozpocząć działalność agroturystyczną

9-10. Prezentacja wybranych planów biznesu

11-12-13-14. Ćwiczenia terenowe: organizacja i struktura wybranego ośrodka doradztwa rolniczego, zadania i efekty pracy doradczej, wizyta w dwóch gospodarstwach agroturystycznych - diagnoza gospodarstw przy wykorzystaniu techniki analizy SWOT.

15. Ćwiczenia terenowe: przygotowanie i prezentacja raportów.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. Ban van den A.W., H.S. Hawkins 1997. Doradztwo rolnicze (przekład z j. ang. J. Kania, A. Michalik), Wydawn. MSDR zs. w AR, Kraków

2. Kania J., 2007. Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR, seria Rozprawy z. 318

3. Bolland H. 1995. Podstawy komunikowania w doradztwie. Wydawn. CDiEwR, Poznań 1996

4. Drygas M., Kania J., Wiatrak A. 2001. Kierunki rozwoju doradztwa w Polsce na tle tendencji światowych. PAN IRWIR, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna podstawy teoretyczne doradztwa.

2. Zna metody i techniki pracy doradczej.

3. Identyfikuje systemy doradztwa rolniczego w UE.

Umiejętności

1. Ocenia techniki pracy w doradztwie indywidualnym.

2. Posiada umiejętność komunikowania się w doradztwie grupowym.

3. Umie zastosować wybrane techniki w doradztwie indywidualnym.

Kompetencje społeczne:

1. rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie.

2. rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie, w zespołach i grupach w trakcie realizacji ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność wykorzystania metod i technik doradczych,

2. Poprawność wykonania raportów oraz oceny z prezentacji.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.