Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki komputerowe w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.TKR.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki komputerowe w rolnictwie
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Strona przedmiotu: http://www.ar.krakow.pl/~bkulig
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o programach komputerowych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce rolniczej.

Ćwiczenia prowadzone na sali komputerowej będą obejmować praktyczne zastosowanie internetu jako nowoczesnego środka komunikacji i źródła wiedzy przydatnej w doradztwie agrotechnicznym, w systemie wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin oraz organizacji gospodarstw, jak również sporządzenie projektów organizacji produkcji roślinnej w oparciu o wybrane programy komputerowe.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w 10 tygodniowym semestrze przed praktyką zawodową

Tematyka ćwiczeń:

1.Internetowe bazy danych i strony internetowe związane z doradztwem rolniczym i naukowymi wydawnictwami rolniczymi (czasopisma uczelni rolniczych, IHAR,IOR, IUNG i inne) (3 godz).

2.Charakterystyka programów do oceny stanu odżywienia roślin, (3 godz)

3. Sporządzanie planu nawożenia z doborem asortymentu nawozów w programie Naw-3 (3 godz.)

4. Sporządzenie projektu nawożenia w zmianowaniu w wybranym gospodarstwie (3 godz)

5.Program PlanoRS prezentacja i przygotowane projektu (3.godz)

6. Przygotowane projektu dla wariantu rolnictwo zrównoważone z wykorzystaniem Plano RS (3.godz)

7. Internetowe systemy sygnalizacji pojawu szkodników i chorób roślin uprawnych - m.in. rolnic, skrzypionek, omacnicy prosowianki, zarazy ziemniaka, suchej zgnilizny kapustnych (3.godz)

8. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin - m.in. diagnostyka agrofagów, wyznaczanie stref buforowych (3.godz)

9. Programy wspomagające dobór środków ochrony roślin i prowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin. Programy do analizy stopnia uszkodzenia roślin przez szkodniki i choroby (3.godz)

10. Sprawdzenie wiadomości (praca z komputerem). Zaliczenie (3 godz.)

Statystyka przedmiotu

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 30; ECTS: 1,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Instrukcje programów komputerowych, strony dydaktyczne wykładowców (hasła dostępu do strony przedmiotu zostaną udostępnione na ćwiczeniach)

www.ar.krakow.pl/~bkulig

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o wybranych programach komputerowych przydatnych w organizacji produkcji rolniczej oraz umiejętność wykorzystania internetu ;

- porównuje przydatność omawianych programów do rozwiązywania określonych zadań,

Umiejętności:

- sporządza projekt planu nawożenia pól w gospodarstwie w systemie rolnictwa konwencjonalnego,

- przygotowuje projekt organziacji produkcji roślinnej dla określonego gospodarstwa rolniczego (w systemie rolnictwa zrównoważonego);

- sporządza raport z wykonania określonego zadania związanego z problematyka zajęć.

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę wykorzystania technik komputerowych w organizacji procesu produkcyjnego w rolnictwie

-w ramach zespołu dokonuje rozdziału zadań lub spełniia wyznaczone funkcje,

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (w trakcie) za:

- sporządzenie raportu z wyszukiwania źródeł literaturowych związanych z tematem pracy inżynierskiej (ćw. 1)

- sporządzenie planu nawożenia pól w wybranym gospodarstwie w programie NAW-3 (ocena projektu indywidualnego, ćw. 2-4 )

- sporządzenie projektu organizacji gospodarstwa w zrównoważonym wariancie gospodarowania (ocena projektu zespołowego, ćw. 5-6)

- sporządzenie raportu pracy z programem Zalecenia Ochrony Roślin (ocena projektu indywidualnego, ćw. 7-9)

- ocena z aktywności na poszczególnych zajęciach,

- indywidualne zadania do rozwiązania oceniające umiejętności obsługi wybranych modułów programów komputerowych omawianych na zajęciach 1-9.

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek, Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Andrzej Oleksy, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek, Dariusz Ropek, Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Andrzej Oleksy, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek, Dariusz Ropek, Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Andrzej Oleksy, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek, Dariusz Ropek, Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Andrzej Oleksy, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.