Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.SI.NI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Ochrona środowiska, 6 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść seminarium: Studenci dokonują wyboru tematów prac inżynierskich, poznają zasady przygotowania prac dyplomowych oraz powtarzają i rozszerzają wiedzę z zakresu egzaminu inżynierskiego.

Pełny opis:

Studenci zaznajamiają się z problematyką badawczą realizowaną w jednostkach dyplomujących, dokonują wyboru tematów prac inżynierskich, poznają zasady przygotowania pracy dyplomowej, jej dokumentowania i archiwizacji w systemie USOS. Uzyskują informację o przepisach prawa autorskiego w zakresie przygotowania prac dyplomowych i procedurach antyplagiatowych. Uczą się sposobów korzystania z różnych źródeł informacji naukowej i możliwości ich wykorzystania w rozwiązywaniu nowych problemów badawczych a także poznają zasady przygotowania i sposoby prezentacji ustnej.

Studenci przygotowują prezentacje multimedialne i wygłaszają referaty na tematy z zakresu problematyki egzaminu inżynierskiego i prowadzą dyskusję po każdym wystąpieniu, dokonując równocześnie oceny merytorycznej i formalnej tych prezentacji.

Tematy prezentacji:

Biotechnologia środowiskowa

1. Co to jest "biotechnologia" i czym zajmuje się biotechnologia środowiskowa?

2. Co rozumiesz pod pojęciem "zagrożenia globalne", rozwiń cytat "myśl globalnie ale działaj lokalnie".

3. Dlaczego w Biotechnologii środowiskowej będzie się wykorzystywać tzw. "populacje mieszane mikroorganizmów", a nie wyselekcjonowane czyste szczepy drobnoustrojów?

4. Co rozumiesz pod pojęciem "biopreparaty"?

5. Biodeterioracja a biodegradacja.

6. Dlaczego jakakolwiek próba lokalizacji obiektu komunalnego (składowisko odpadów, oczyszczalnia ścieków, kompostownia) napotyka tak wielki opór społeczny?

7. Jakie procesy mikrobiologiczne i chemiczne zachodzą w składowisku odpadów komunalnych?

8. Co to są polimery, podaj ich właściwości, zastosowania, zagrożenia dla środowiska.

9. Metody produkcji kompostów, procesy biologiczne zachodzące w pryzmie kompostowej, znaczenie kompostu.

10. Omów obieg węgla w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem losów i znaczenia CO2.

11. Biomasa - omów metody pozyskiwania, wykorzystania i przemiany jakim podlegać może biomasa w kierunku pozyskiwania biometanolu i bioetanolu.

12. Co rozumiesz pod pojęciem biopaliwa pierwszej, drugiej i trzeciej generacji?

Chemii środowiska

1. Scharakteryzować proces powstania Wszechświata i Ziemi.

2. Kiedy i jak tworzyły się pierwiastki chemiczne i skład chemiczny skorupy ziemskiej.

3. Budowa atmosfery i procesy chemiczne zachodzące w stratosferze.

4. Porównać procesy chemiczne związane z tworzeniem się smogu „londyńskiego” i „fotochemicznego”.

5. Przedstawić mechanizm powstawania kwaśnego deszczu.

6. Scharakteryzować chemizm hydrosfery.

7. Obieg wody w środowisku i jej właściwości w różnych stanach skupienia.

8. Scharakteryzować proces mineralizacji wody i problem twardości wody.

9. Opisać możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.

10. Pierwiastki biogenne (makro- i mikroelementy) niezbędne dla roślin i zwierząt.

11. Pobieranie składników pokarmowych przez rośliny oraz terminy i sposoby nawożenia (nawożenie doglebowe, dolistne, donasienne).

12. Formy występowania i przemiany azotu w glebie i jego przyswajalność dla roślin.

13. Rola fizjologiczna i objawy nadmiaru i niedoboru azotu w roślinach.

14. Szkodliwość i redukcja nadmiaru azotanów w środowisku.

15. Formy występowania fosforu w środowisku, jego pobieranie i rola fizjologiczna.

16. Formy występowania potasu i sodu w glebie, ich pobieranie i rola fizjologiczna.

Ochrona, degradacja i rekultywacja gleb

1. Funkcje gleb (produkcyjna i pozaprodukcyjne).

2. Rola minerałów ilastych w kształtowaniu właściwości gleb.

3. Ekologiczna rola materii organicznej (SOM).

4. Wpływ składu granulometrycznego na właściwości powietrzno-wodne gleb.

5. Znaczenie właściwości sorpcyjnych gleb.

6. Charakterystyka typów gleb zajmujących największą powierzchnię w Polsce (geneza, morfologia, właściwości, użytkowanie, klasyfikacja wg WRB).

7. Typy gleb o najwyższej wartości rolniczej w Polsce (geneza, morfologia, właściwości, użytkowanie, klasyfikacja wg WRB).

8. Typy gleb należące do tzw. marginalnych z punktu widzenia użytkowania rolniczego (geneza, morfologia, właściwości, użytkowanie, klasyfikacja wg WRB).

9. Gleby wytworzone z utworów przedczwartorzędowych w Polsce (właściwości, użytkowanie).

10. Typy gleb najbardziej przydatne pod użytki zielone (geneza, morfologia, właściwości, użytkowanie, klasyfikacja wg WRB).

11. Gleby siedlisk mokradłowych (geneza, morfologia, właściwości, użytkowanie, klasyfikacja wg WRB).

12. Siedliska mokradłowe - znaczenie ekologiczne, zagrożenia i ochrona.

13. Polskie normy prawne dotyczące ochrony gleb w Polsce.

14. Ochrona gleb w międzynarodowych aktach prawnych (ONZ, UE).

15. Erozja jako jedna z przyczyn degradacji gleb wg Komisji Środowiska UE.

Literatura:

1. Młyniec W., Ufnalska S. 2004: Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Wydawnictwo Sorus, Poznań, ss. 67.

2. Weiner J. 2005: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.156.

3. Urban St., Ładoński W. 2006: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie VI, uzupełnione. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ss. 238.

4. Omawiana problematyka powinna bazować na najnowszych oryginalnych artykułach naukowych różnych wydawnictw.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada wiedzę o możliwościach korzystania z różnych źródeł informacji naukowej

- zna zasady przygotowania pisemnej pracy naukowej i prezentacji ustnej

- jest przygotowany do egzaminu dyplomowego

umiejętności:

- potrafi wykorzystać wiedzę naukowa do rozwiązywania nowych problemów badawczych

- potrafi dyskutować, argumentować i przekazywać treści perswazyjne

kompetencje społeczne:

- aktywnie uczestniczy w dyskusji naukowej w grupie

- przygotowuje się do wystąpień publicznych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1) zaangażowanie studenta w dyskusję i aktywność w grupie - 30%

2) sposób przygotowania i prezentacji ustnej - 30%

3) kompetencje i znajomość prezentowanego problemu - 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)