Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowiskowe funkcje lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.SFL.SI.ROSXX.L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowiskowe funkcje lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy: Ochrona środowiska, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Różnorodność siedliskowa lasów Polski. Wybrane problemy gleb porolnych (w.1,2). Różnorodność flory leśnej Polski, zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i metody ich ochrony (w. 3,4). Elementy urządzania lasu, wielkość i struktura zasobów (w. 5,6). Surowce drzewne. Surowce niedrzewne, ich właściwości odżywcze i lecznicze (w.7,8). Etapy życia drzewa i drzewostanu oraz podstawowe prace hodowlane (w. 9,10).

Pełny opis:

Wykład 1 i 2.

Różnorodność siedliskowa wybranych kompleksów leśnych gór, wyżyn i nizin. Zalesianie gruntów porolnych i geochemiczne przekształcanie gleb porolnych w gleby leśne ; Prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek

Wykład 3 i 4.

Flora leśna Polski ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Polski. Metody ochrony różnorodności biologicznej drzewostanów leśnych ; Dr hab. Jarosław Lasota

Wykład 5 i 6.

Wielkość i struktura zasobów leśnych Polski na tle przyrodniczych uwarunkowań ich rozwoju. Zadrzewienia śródpolne oraz ich rola w kształtowaniu środowisk. Funkcje lasu i ich waloryzacja ; Dr hab. Jarosław Lasota

Wykład 7 i 8.

Charakterystyka ilościowa i jakościowa bazy surowca drzewnego w Polsce. Sposoby pozyskiwania surowców leśnych a zagrożenia różnorodności biologicznej lasu. Odżywcze i lecznicze właściwości wybranych grup leśnych surowców niedrzewnych ; Prof. hab. inż. Anna Barszcz,

Wykład 9 i 10.

Życie lasu od nasiona do drzewa. Podstawowe prace i technologie w gospodarce leśnej Dr inż. Tomasz Wanic

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 50; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1.Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP, Warszawa.2.Brożek S., Maciaszek W., Zwydak M., Wanic T. 1998. Wpływ olszy szarej i sosny zwyczajnej na przekształcanie gleb porolnych w gleby leśne. Mat. Kongresu Leśników Polskich. Tom II, część 1, s.356-359.

3.Gospodarowanie w lasach drobnej własności;, 2001. Red. A. Gorzelak. Wyd. IBL, Warszawa

4.Grochowski W. 1990. Uboczna produkcja leśna. PWN, Warszawa.

5.Innes J.L. 1993: Forest Health: Its Assessment and Status. CAB International Wallingford UK.

6.Koehler W. 1995: Zarys hylopatologii. PWN, Warszawa.

7.Kubiak M., Laurow Z. 1994. Surowiec drzewny. Fundacja SGGW, Warszawa.

8.Matuszkiewicz J. M. 2001. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa.

9.Przybylska K.1995: Waloryzacja lasu. Sylwan, 6.

Efekty uczenia się:

1) w ramach kursu student zdobywa wiedzę w zakresie środowiskowych, społecznych i gospodarczych funkcji lasu

2) umiejętności słuchacza polegają na zdobyciu rozpoznaniu, docenieniu i wykorzystaniu powyższych funkcji w działaniach gospodarczych i innych, np. edukacyjnych,

3) w ramach kursu słuchacz zdobywa kompetencje społeczne w zakresie rozpoznania i kierowania zadaniami gospodarczymi uwzględniającymi ochronę środowiskowych funkcji lasu, a także ich zagrożenia

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w ramach wykładów i ćwiczeń terenowych, w których powyższe efekty są eksponowane i sprawdzane. Ocena zdobytych kompetencji w ramach testów cząstkowych jest sumowana i jej wynik jest oceną końcową.

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba
Prowadzący grup: Piotr Gruba, Krzysztof Michalec, Tomasz Wanic, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)