Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.SDL.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel seminariów: przygotowanie słuchaczy do egzaminu dyplomowego

Cele szczegółowe:

- usystematyzowanie wiedzy studentów w zakresie problemów będących przedmiotem pytań w trakcie egzaminu dyplomowego,

- przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz prezentacji zdobytych wiadomości na forum publicznym,

- przygotowanie studentów do udziału w dyskusji i obrony prezentowanego stanowiska.

Pełny opis:

Problematyka zajęć :

1.Zajęcia organizacyjne (omówienie programu seminariów, kryteriów i zasad oceniania, ustalenie terminów składania prac kontrolnych oraz prezentowania referatów, omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego).

2.Zasady przygotowania prezentacji, wygłaszania referatu i udziału w dyskusji.

3.Zasady przygotowywania kontrolnych prac pisemnych (struktura pracy, zasady konstruowania przypisów, bibliografii, oryginalność prac a plagiaty).

4.Zajęcia pokazowe z krótkimi referatami przygotowanymi przez prowadzących seminarium.

5.Warsztaty merytoryczne

Literatura:

F.Kapusta, Agrobiznes, Difin, Warszawa.

Strony www GUS

Literatura przedmiotu przypisana przedmiotom Agrobiznes, Polityka Rolna,.....

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę z teorii przewidzianej programem VI sem. tj.

agrobiznesu, polityki rolnej. statystyki, informatyki, finansów, rachunkowości.

Umiejetności

Student pisze esej na wybrany temat z zakresu teorii okreslonej w pkt. "wiedza" na podstawie literatury przedmiotu, alternatywnie przygotowuje prezentację teorii na podstwie przeglądu artykułów naukowych.

Kompetencje

Student organizuje pracę czasowo, dokonuje podziału zadań, wyszukuje odpowiednie źródła informacji w zakresie wybranego tematu,

Metody i kryteria oceniania:

Praca kontrolna powinna być przygotowana w formie 6-8 stronicowego eseju zawierającego w ujęciu syntetycznym wiedzę podręcznikową uzupełnioną o informacje z wydawnictw naukowych (zeszyty naukowe, aktualne czasopisma fachowe). Praca powinna zawierać: wstęp, treść zasadniczą, podsumowanie i bibliografię. Treść zasadnicza może być podzielona na rozdziały. Ocenie podlegają: zawartość merytoryczna pracy, język, staranność wykonania, umiejętność sporządzenia przypisów i bibliografii.

Bilans pracy wlasnej studenta:

seminarium 45 godz

zaliczenie 5 godz

konsultacje prezentacji/esejów 20 godz

Razem: 75 : 25 = 3 (2 ETCS)

Przygotowanie do seminarium: 10 godz.

Studiowanie literatury przedmiotu (czytanie artykułów opisujących proces zmian zrealizowanych w przedsiębiorstwach) 25 godz.

Opracowanie eseju 20 godz

Opracowanie prezentacji 20 godz

Razem: 75:25= 3 (3 ECTS )

OGÓŁEM : 150:25 =6 ( 4 ECTS)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.