Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.PRZ.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona środowiska, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ ECTS: 8 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Regulamin praktyk oraz wszystkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej UR, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny/Student/Praktyki studenckie/Praktyki zawodowe.

https://wre.urk.edu.pl/index/site/4843

Pełny opis:

Harmonogram postępowania studenta:

- zapoznanie się z regulaminem praktyk - do końca semestru zimowego,

- wybór miejsca odbywania praktyki, uzyskanie zgody Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk i wpisanie się na listę (wypełnienie formularza elektronicznego) - do 15 marca,

- złożenie wymaganych dokumentów - do 30 kwietnia,

- realizacja praktyki zawodowej (wymagane jest wypełnienie dzienniczka praktyk w przypadku praktyki krajowej lub sporządzenie sprawozdania z praktyki zagranicznej;uzyskanie potwierdzenia odbycia praktyki oraz opinii od osoby odpowiedzialnej za praktykanta w jednostce przyjmującej) - do 20 września,

- zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej - do 25 września.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz.

w tym: wykłady 0 godz.

ćwiczenia i seminaria 0 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 320 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna godz.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- wymienia akty prawne regulujące zasady pracy na przydzielonym stanowisku pracy / w wybranym zakładzie pracy

- zna strukturę organizacyjną zakładu i podział kompetencji zawodowych

- ma wiedzę dotyczącą zjawisk, procesów, technologii itp. właściwą dla określonego stanowiska pracy

Umiejętności:

- interpretuje zapisy aktów prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań na przydzielonym stanowisku pracy

- ma umiejętności zawodowe właściwe dla realizacji zadań na określonym stanowisku pracy (przygotowywanie dokumentacji, wykonywanie analiz laboratoryjnych, obsługa aparatury itd.)

- wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do realizacji zadań

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- efektywnie zarządza czasem

Kompetencje społeczne:

- pracuje w grupie

- organizuje pracę w grupie w celu wykonania powierzonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Małgorzata Koncewicz-Baran
Prowadzący grup: Małgorzata Koncewicz-Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)