Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy ochrony roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.POR.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy ochrony roślin
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Rolnictwo, / ECTS: 2 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu biologii i ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami opracowywania i stosowania programów ochrony upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Przedstawione zostaną metody opracowywania programów ochrony roślin z uwzględnieniem zasad rolnictwa integrowanego i ekologicznego. Studenci poznają zasady doboru środków ochrony roślin. Przedstawione zostaną przykładowe programy ochrony roślin najważniejszych gospodarczo roślin uprawnych w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Znaczenie ochrony roślin we współczesnym rolnictwie. Prawne uregulowania związane ze stosowaniem środków ochrony roślin.

4.Ochrona roślin w rolnictwie integrowanym, ekologicznym i konwencjonalnym. Przegląd metod.

5-6. Znaczenie monitoringu i sygnalizacji agrofagów w programach ochrony roślin. Objawy uszkodzeń, stosowanie progów zagrożenia.

7-8. Zasady doboru preparatów do programów ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i środowiska.

9-10. Techniki stosowania środków ochrony roślin.

11-14. Programy ochrony roślin – przykłady. Programy ochrony roślin a ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie jego zanieczyszczeniu.

15. Znaczenie rolnictwa precyzyjnego i systemów wspomagania decyzji w programach ochrony roślin.

Ćwiczenia

1-2. Programy ochrony roślin zbożowych.

3-4. Programy ochrony roślin okopowych.

5-6. Programy ochrony roślin motylkowatych.

7-8. Programy ochrony roślin przemysłowych.

9-10.Programy ochrony roślin sadowniczych.

11-12. Programy ochrony roślin warzywniczych.

13. Programy ochrony roślin pod osłonami.

14-15. Programy ochrony roślin ozdobnych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 33, ECTS 1,1

w tym: wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

e-learning 0 godzin

praca własna 27 godz,. ECTS 0,9

Literatura:

Podstawowa:

1. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Wyd. Plantpress. Kraków.

2. Metodyki Integrowanej Produkcji. www.piorin.gov.pl

Uzupełniająca:

1. Programy ochrony roślin. Plantpress.

2. Zalecenia Ochrony Roślin . IOR-PIB Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat opracowywania i stosowania programów ochrony roślin uprawnych

- zna zasady doboru preparatów przy opracowywaniu programów ochrony roślin

- zna progi szkodliwości agrofagów i metody monitoringu ich występowania

Umiejętności:

- umie korzystać z dostępnych baz danych o środkach ochrony roślin oraz agrofagach

- w ramach zespołu dokonuje rozdziału zadań oraz przygotowuje program ochrony roślin dla określonej rośliny uprawnej

- potrafi dobrać środki ochrony roślin odpowiednie dla danej uprawy z uwzględnieniem wymagań rolnictwa konwencjonalnego, integrowanego i ekologicznego

- umie sporządzić raport z wykonania określonego zadania związanego z problematyką zajęć

Kompetencje społeczne:

- współpracuje w zespole w celu wykonania zadania

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny - zadania testowe i problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Oceny formujące: oceny za wykonanie zadań - sporządzenie programu ochrony upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych (w zespołach 2-3 osobowych). Podczas oceniania uwzględniana będzie poprawność rozwiązania, umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole, stopień wykorzystania literatury przedmiotu.

Ocena podsumowująca: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Ewelina Matras, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.