Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odnawialne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.OZE.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Biogospodarka 6/Semestr, ECTS 4

Profil: Ogólnoiakademicki / Forma I Poziom: SI

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z miejscem i rolą odnawialnych źródeł energii w całokształcie problematyki biogospodarki. W trakcie zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z użytkowaniem tradycyjnych nośników energii oraz możliwościami zastąpienia ich nośnikami odnawialnymi.

Pełny opis:

Wykłady

1. Skutki użytkowania tradycyjnych źródeł energii (efekt cieplarniany, ograniczone zasoby, kwaśne deszcze)

2. Odnawialne źródła energii - rodzaje i możliwości ich wykorzystania

3. Energia termojądrowa

4. Energia Słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne)

5. Energia Ziemi (geotermia głęboka i płytka)

6. Energia wody (wody morskie i śródlądowe)

7. Energia wiatru

8. Biopaliwa płynne (alkohole. oleje roślinne oraz biopaliwa następnych generacji)

9. Biopaliwa gazowe (gaz składowiskowy, biogaz, gaz pirolityczny, gaz syntetyczny, wodór)

10. Biopaliwa stałe (drewno, słoma, rośliny energetyczne)

10. Wpływ na środowisko, miejsce i rola OZE w biogospodarce.

Ćwiczenia

1. Wykonywanie uproszczonych projektów doboru wybranych urządzeń do określonego typu obiektów - ćwiczenia audytoryjne

2. Obliczanie ciepła spalania surowców roślinnych w zależności od ich stanu uwilgotnienia, oraz przetworzenia - ćwiczenia laboratoryjne.

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 30 / ECTS 4

w tym: wykłady: 15 godz

ćwiczenia i seminaria: 15 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 60 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Kieć J. 2007. Odnawialne źródła energii. Wyd. AR Kraków

Tytko R. 2010. Odnawialne źródła energii. Wyd. OWG, Warszawa

Sitnik L. 2004. Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej

Uzupełniająca:

Klugmann-Radziemska E., Klugmann E. 2002. Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków. Wyd. Ekonomia i Środowsisko, Białystok.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna podstawowe źródła energii odnawialnej

- zna podstawowe prawa przyrody wykorzystywane przy pozyskiwaniu energii pozwalające na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko

- zna miejsce i rolę odnawialnych źródeł energii w całokształcie problematyki biogospodarki

Umiejetności

- potrafi dobrać rodzaj urządzeń danej formy OZE do ogrzewania i c.w.u. pomieszczeń

- oblicza ciepło spalania biomasy

Kompetencje społeczne

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole

- docenia znaczenie ochrony środowiska w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe lub test i zadania obliczeniowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio powyżej 90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują zadania ćwiczeniowe. Oceniana jest poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole. Każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru. Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

W programie przedmiotu nie przewidziano praktyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.