Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena stanu siedlisk przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.OSP.SI.ROSOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena stanu siedlisk przyrodniczych
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw monitoringu siedlisk przyrodniczych chronionych Dyrektywą Siedliskową, w tym sposobu oceny stanu ochrony siedlisk.

Treści merytoryczne przedmiotu: cele, założenia i procedury monitoringu siedlisk przyrodniczych, parametry i wskaźniki stanu ochrony siedlisk, ocena stanu wybranych typów siedlisk.

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS/3 semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Wykłady:

1. Państwowo Monitoring Środowiskowy - zakres działań, cele, założenia i zakres monitoringu siedlisk przyrodniczych. Typy siedlisk przyrodniczych objęte monitoringiem (2 godz.) [W-01, U-03]

2. Procedury monitoringu siedlisk na poziomie krajowym i obszaru Natura 2000, właściwy stan ochrony siedlisk (2 godz.) [W–02, U-03]

3. Ankieta stanu ochrony siedlisk, parametry i wskaźniki stanu ochrony (2 godz.) [W-03]

4. Skala oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków (2 godz.) [W-04]

5. Ocena stanu ochrony siedlisk łąkowych na przykładzie zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych i ekstensywnie użytkowane niżowych łąk świeżych (2 godz.) [W-03, W-04, U-02]

6. Ocena stanu ochrony siedlisk mokradłowych na przykładzie torfowisk przejściowych i trzęsawisk oraz górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (2 godz.) [W-03, W-04, U-02]

7. Ocena stanu ochrony siedlisk leśnych na przykładzie ciepłolubnych buczyn storczykowych (2 godz.) [W-03, W-04]

8. Zintegrowana ochrona walorów przyrodniczych (1 godz.) [K-02]

Ćwiczenia

1. Rozkodowanie informacji o stanie siedlisk zawartych w standardowym formularzu danych wybranego specjalnego obszaru ochrony (2 godz.) [U-01]

2. Przygotowanie formularzy do obserwacji terenowych na stanowisku (1 godz.) [U-02]

3. Ocena stanu ochrony wybranych siedlisk – prace terenowe (8 godz.) [U-02, K-01, K-03]

4. Ocena stanu ochrony wybranych siedlisk – prace kameralne (2 godz.) [U-02, K-01, K-03]

5. 4. Ocena stanu ochrony wybranych siedlisk – prace kameralne - ciąg dalszy podsumowanie (2godz.) [U-02, K-01, K-03]

Literatura:

Instrukcja wypełniania standardowych formularzy danych 2012 rok.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - https://www.gdos.gov.pl/

Pańswtowy Monitring Środowiskowy - http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms

Natura 2000 - http://natura2000.gdos.gov.pl,

http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms

Poradniki ochrony siedlisk.

Tom 2. Wody słodkie i torfowiska

Tom 3. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla

Tom 5. Lasy i bory

http://natura2000.gdos.gov.pl

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Poradnik metodyczny. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W-01. Zna typy siedlisk które mogą być przedmiotem ochrony na specjalnych obszarach ochrony [OŚ1_W08; OŚ1_W19; OŚ1_W28]

W–02. Rozumie pojęcie „właściwy stan ochrony siedlisk” [OŚ1_W19; OŚ1_W28]

W-03. Zna metodykę i podstawowe kryteria oceny stanu siedlisk przyrodniczych [OŚ1_W28]

W-04. Zna skalę oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków [OŚ1_W28]

Umiejętności

U-01. Potrafi odczytać zakodowane informacje zawarte w standardowych formularzach danych (SFD) i ankietach stanu ochrony siedlisk [OŚ_U07]

U-02. Potrafi ocenić stan ochrony wybranych siedlisk [OŚ_U04; OŚ_U09; OŚ_U11; OŚ_U12; OŚ_U29]

U-03. Posługuje się terminologią i znajomością aktów prawnych z zakresu ochrony przyrody [OŚ_U25]

Kompetencje

K-01. Rozumie, że zawarte w ankietach stanu ochrony siedlisk propozycje wprowadzenia działań ochronnych powinny być realizowane [OŚ_K01; OŚ_K02]

K-02. Zwraca uwagę na to aby chroniąc jeden przedmiot ochrony nie niszczyć innych (zintegrowana ochrona walorów) [OŚ_K01; OŚ_K02]

K-03. W ocenie stanu siedlisk posługuje się danymi zebranymi rzetelnie i zgodnie z podaną metodyką [OŚ_K08]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (losowanie 3 pytań egzaminacyjnych, omówienie karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku), obecność na ćwiczeniach terenowych, sprawozdanie z ćwiczeń terenowych.

Przyjęto procentową skale oceny efektów kształcenia:

1. Ocenia niedostateczna (2,0) - wystawiana jest wówczas jeżeli co najmniej w zakresie jednej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów kształcenia.

2. Ocena dostateczna (3,0) - wystawiana jest wówczas jeżeli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) student uzyska od 50 do 60% obowiązujących efektów kształcenia.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) (71-80%).

5. Ocena ponad dobra (4,5) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) (81-90%).

6. Ocena bardzo dobra (5,0) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) >90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)