Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa ruchu turystycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.ORT.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obsługa ruchu turystycznego
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student nabywa umiejętności w zakresie obsługi ruchu turystycznego, etyki zawodu,organizacji struktury i zakresu działania tour-operatorów, biur podróży, poszczególnych produktów pakietu turystycznego (baza hotelowa, gastronomia, transport, pilotażu, przewodnictwa, przepisów prawnych, ubezpieczeń, umów, obsługi podróżniczej (wzory dokumentów, w obsłudze ruchu turystycznego, tworzenie produktu turystycznego) w tym na obszarach wiejskich.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Główne czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego

2. Indywidualne determinanty wyjazdów turystycznych

3. Rodzaje ruchu turystycznego i formy jego obsługi

4. Prawne aspekty ruchu turystycznego

5.Przygotowanie jako etap organizacji impresy turystycznej

6. Pośrednictwo

7. Informacja w turystyce

8. Ubezpieczenia w turystyce

9. Wykorzystanie transportu w turystyce

10. Przewodnictwo i pilotaż

11. Obsługa turysty w obiektach bazy noclegowej

12. Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce

13. Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego

14. Logistyczna obsługa ruchu turystycznego

15. Nowe tendencje w obsłudze ruchu turystycznego oraz potrzeba ciągłego aktualizowania wiedzy

Ćwiczenia

1. Proces rozwoju ruchu turystycznego

2. Motywy wyjazdów turystycznych

3. Podstawowe rodzaje ruchu turystycznego

Sprawozdanie z ćwiczeń dotyczących znajomości baz danych obejmujących ruch turystyczny

4. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego

5. Rodzaje imprez turystycznych

6. Rodzaje usług turystycznych

7. Znaczenie informacji w turystyce

Sprawozdanie z przygotowania planu wyznaczonej imprezy turystycznej - praca w zespołach dwuosobowych

8. Ryzyko w działalności turystycznej

9. Kryteria doboru środka transportu do imprezy turystycznej

10. Praca z grupą turystyczną

Sprawozdanie z symulacji z pracy z grupą turystów

11.Klasyfikacja obiektów noclegowych Krakowa

12. Komputer w pracy biurowej w obsłudze ruchu turystycznego

13. Turystyczne bazy danych i systemy rezerwacji

14. Logistyka a ruch turystyczny

Kolokwium ze sprawności z korzystania z technik informatycznych w zakresie obsługi ruchu turystycznego

15. Nowe tendencje w obsłudze ruchu turystycznego oraz potrzeba ciągłego aktualizowania wiedzy

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 45; ECTS: 1,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny:- ; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Podstawowa:

1. Obsługa ruchu turystycznego, red. Z.Kruczek, Wydawca Krakowska Szkoła Hotelarska, Wyd. Proksenia, Kraków 2000

2. Sikora Jan, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wyd. WSiP, Warszawa 1999

3. Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, red. Beata Meyer, Wyd. Fundacja US, Szczecin 2004

Uzupełniająca:

1. Wybrane zasoby i produkty w gospodarstwie agroturystycznym, red. K. Łęczycki, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003

2. Butowski Leszek – Organizacja turystyki w Polsce, Wyd. Agencja Promocji „MART”, Warszawa 1998

3. Kornak Aleksander Stefan, Rapacz Andrzej – Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001 4.Majewski J., Lane B. – Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi ruchu turystycznego

2. Charakteryzuje rodzaje produktu turystycznego

3. Zna zasady tworzenia produktu turystycznego

Umiejętności:

1. umie przygotować plan imprezy turystycznej

2. korzysta z baz danych dotyczących turystyki i agroturystyki

3. potrafi korzystać z technik informatycznych w zakresie obsługi ruchu turystycznego

Kompetencje społeczne:

1. organizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania

2. rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za działania realizowane indywidualnie i w zespołach w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych.

2. Poprawność wykonania sprawozdań oraz oceny z kolokwiów.

Wykłady:

Ocena podsumowująca: pisemny egzamin z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zagadnienia problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.