Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obsługa konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.OKO.SI.RROXX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obsługa konsumenta
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z nowoczesnymi metodami obsługi konsumenta, poprzez zaznajomienie ich zarówno z funkcjonowaniem zakładów żywienia zbiorowego jak i obowiązującymi standardami w podejściu do gości hotelowych, klientów restauracji i barów szybkiej obsługi. Poruszane będą także tematy związane z estetyką przygotowania sali konsumenckiej oraz podawania i serwowania potraw wchodzących w skład wszystkich posiłków.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem sali konsumenckiej do obsługi gości, serwowaniem potraw i napojów oraz organizacją przyjęć i bankietów.

Pełny opis:

1. Ogólne wiadomości o zakładach gastronomicznych, asortyment naczyń stołowych, czynności porządkowe związane z utrzymaniem w czystości zastawy stołowej.

2. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi konsumenta (metody składania obrusów, przygotowanie serwetek do nakrycia stołów), wyposażenie części handlowej zakładu gastronomicznego w podstawowy sprzęt niezbędny do obsługi konsumenta

3. Poziom i kultura obsługi konsumenta (higiena osobista kelnera, ubiór kelnera i innych pracowników obsługi, organizacja pracy i wyekwipowanie kelnera)

4. Ogólne zasady serwowania i podawanie potraw i napojów (podawanie potraw na talerzu, serwowanie z półmisków, serwowanie metoda angielską, technika noszenia tac, talerzy, półmisków)

5. Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu śniadań i przekąsek (przekąsek rybnych, z drobiu, z jaj, sera, zimnych i gorących, kanapek)

6. Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu obiadów (zup, dań głównych, i deserów) oraz kolacji

7. Zasady nakrywania stołów i obsługi na bankietach i przyjęciach (rodzaje przyjęć okolicznościowych, przygotowanie stołów i obsługa uczestników, kuchnie różnych narodów).

8. Zapoznanie się z organizacją pracy i zasadami obsługi bufetowej, barowej i samoobsługi, organizacja wyżywienia grup wycieczkowych, wyżywienie na zjazdach i kongresach

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 25; ECTS: 1

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny:-; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 10; ECTS: 0,4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Arens-Azevedo U., Grimpe E., Peschke E., Rosomm-Grolms M. (1998) Technologia gastronimiczna z obsługą gości. Wydawnictwo „rea”, Warszawa

2. Jargoń R. (1992) Obsługa konsumenta. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

3. Szajna R., Ławniczak D., Ziaja A. (2008) Obsługa gości (konsumentów). Wydawnictwo REA

Literatura uzupełniająca:

1. Flis K., Procner A. (1997) Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

2. Szajna R. (2006) Vademecum kelnera. Wydawnictwo Alfa.

3. Zalewski S. (1997) Podstawy technologii gastronomicznej. Wydawnictw Naukowo-Techniczne, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada wiedzę o zakładach gastronomicznych i metodach obsługi konsumentów

2. Rozpoznaje rodzaje przyjęć okolicznościowych i bankietów oraz wie jak zaplanować takie przyjęcie.

Umiejętności:

1. Potrafi prawidłowo przygotować i nakryć zastawę stołową do każdego posiłku

2. Zna techniki obsługi konsumenta i potrafi prawidłowo wykonać czynności związane z podawaniem potraw

3. Potrafi zaplanować i przygotować przyjęcie okolicznościowe

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje aktywną postawę do przyswajania i doskonalenia wiedzy i umiejętności. Posiada zdolność do oceny wagi wykonywanych zadań

2. Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5,0

1. Potrafi prawidłowo przygotować i nakryć zastawę stołową do każdego posiłku

2. Zna techniki obsługi konsumenta i potrafi prawidłowo wykonać wszystkie czynności związane z podawaniem potraw

3. Potrafi zaplanować i przygotować wszystkie rodzaje przyjęć okolicznościowych

4. Wykazuje aktywną postawę do przyswajania i doskonalenia wiedzy i umiejętności. Posiada zdolność do oceny wagi wykonywanych zadań

5. Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Na ocenę 4,0

1. Potrafi prawidłowo przygotować i nakryć zastawę stołową do większości posiłków

2. Zna większość technik obsługi konsumenta i potrafi prawidłowo wykonać prawie wszystkie czynności związane z podawaniem potraw

3. Potrafi zaplanować i umie przygotować wybrane przyjęcia okolicznościowe

4. Wykazuje w miarę aktywną postawę do przyswajania i doskonalenia wiedzy i umiejętności. Posiada zadowalającą zdolność do oceny wagi wykonywanych zadań

5. Potrafi sprawnie pracować w grupie ale nie umie kierować małym zespołem

Na ocenę 3,0

1. Potrafi prawidłowo przygotować i nakryć zastawę stołową tylko do wybranego posiłku

2. Zna tylko niektóre techniki obsługi konsumenta i potrafi prawidłowo wykonać wybrane czynności związane z podawaniem potraw

3. Potrafi zaplanować ale nie umie przygotować przyjęcia okolicznościowego

4. Wykazuje pasywną postawę do przyswajania i doskonalenia wiedzy i umiejętności. Posiada słabą zdolność do oceny wagi wykonywanych zadań

5. Potrafi pracować w grupie w stopniu podstawowym ale nie umie kierować małym zespołem

Na ocenę 2,0

1. Nie potrafi prawidłowo przygotować i nakryć zastawy stołowej do żadnego posiłku

2. Nie zna technik obsługi konsumenta i nie potrafi prawidłowo wykonać czynności związanych z podawaniem potraw

3. Nie potrafi zaplanować i nie umie przygotować przyjęcia okolicznościowego

4. Wykazuje negatywną postawę do przyswajania i doskonalenia wiedzy i umiejętności. Nie posiada zdolności do oceny wagi wykonywanych zadań.

5. Nie potrafi pracować w grupie i nie umie kierować małym zespołem

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)