Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.EIE.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji europejskiej
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia, 6 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia / ECTS: 2 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SL

Status: specjalnościowy/kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką integracji gospodarczej w odniesieniu do zagadnień ekonomicznych zwłaszcza ekonomiczno-rolniczych. Treści przedmiotu w zdecydowanej mierze odnoszą się do europejskiej integracji gospodarczej realizowanej w ramach Unii Europejskiej głównie w odniesieniu do rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Przedmiot ma zarówno odniesienie stricte teoretyczne dotyczące wybranych problemów teorii integracji jak też i aplikacyjne odnoszące się do sfery gospodarki żywnościowej i wsi. Ważnym aspektem podejmowanym na wykładach jest ekonomia integracji rolnictwa i wsi rozpatrywana z punktu widzenia państwa (i budżetu) a także oddziaływania WPR i polityki strukturalnej na rozwój gospodarki w tym rolnictwa i gospodarstw rolnych.

Pełny opis:

WYKŁADY

1.Wprowadzenie do problematyki integracji gospodarczej (2 godz.)

2.Zarys historii i integracji europejskiej, etapy integracji gospodarczej (w ramach EWG, UE) (2 godz.)

3.Instytucjonalno-organizacyjne formy ugrupowań integracyjnych (2 godz.)

4.Organizacje integracyjne we współczesnym świecie (2 godz.)

5.Porządek prawny Wspólnot i Unii Europejskiej (2 godz.)

6.Unia gospodarcza i walutowa (2 godz.)

7.Instytucjonalne struktury Unii Europejskiej (2 godz.)

8.Integracja sektora rolnego w ramach UE (2 godz.)

9. Analiza programu operacyjne UE 2007-2013 (2 godz.)

10. Polityka strukturalna UE - instrumentarium wsparcia (2 godz.)

11. Wspólna polityka rolna – istota i ewolucja i instrumenty wsparcia (2 godz.)

12. Dopłaty bezpośrednie w kształtowaniu sytuacji ekonomicznej gospodarstw (2 godz.)

13.Interwencjonizm państwowy na rynkach rolnych (2 godz.)

14.Wymogi wzajemnej zgodności - dotyczy wsparcia (2 godz.)

15.Propozycje reformy WPR po roku 2013 (2 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz., ECTS: 1, w tym:

‒ wykłady 30 godzin

‒ egzamin ustny 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 35 godzin tj. 1,3 pkt. ECTS

e-learning 0 godz., ECTS: 0

Praca własna 25 godz., ECTS: 0,7 pkt.

Literatura:

-Literatura podstawowa:

1. Zawalińska K. 2009. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN Warszawa.

2. Red. Tucholska A. 2010. Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowa strategia spójności dla rozwoju Polski, Warszawa.

3. Red. Bracz J. 2003. Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia systemowe. W: Prawo i Praktyka Gospodarcza. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Przyborska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E. 1996. Dokumenty Europejskie. Tom I, W: Morpol, Lublin.

2. Barcz J., Michoński A. 2003. Polska w Unii Europejskiej, Wybór dokumentów, Traktat Akcesyjny, Traktaty stanowiące podstawę Unii, Prawo polskie – dokumenty. W: Prawo i Praktyka Gospodarcza. Warszawa.

3. Kozłowska B. 1995. Rolnicze organizacje zawodowe na obszarze Unii Europejskiej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. SGGW Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma wiedzę dotyczącą genezy i istoty tworzenia i funkcjonowania organizacji integracji gospodarczej,

Zna istotę porządku prawnego Unii Europejskiej,

Zna istotę polityki strukturalnej i odnoszące się do niej programy operacyjne

Ma wiedzę z zakresu wspierania rolnictwa i sektora rolnego w ramach WPR

Umiejętności:

Potrafi wskazać obszary wsparcia wsi i rolnictwa w ramach WPR i polityki strukturalnej.

Potrafi właściwie wypełniać dokumenty potrzebne w procedowaniu płatności obszarowej i płatności ONW

Potrafi wykonać podstawowe doradztwo z zakresu wzajemnej zgodności

Kompetencje społeczne:

Docenia potrzebę stałej aktualizacji wiedzy o polityce gospodarczej prowadzonej ze szczebla UE. Ma świadomość złożoność problemów gospodarczych, które rozwiązują instytucje Unii Europejskiej rozumie celowość i zasadność wspierania strukturalnego wsi i obszarów problemowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Wykłady:

Zaliczenie wykładów na podstawie testu końcowego oraz aktywności na zajęciach. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Ocena końcowa na podstawie oceny z testu końcowego oraz aktywności studentów podczas zajęć.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Praktyki zawodowe:

brak praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał
Prowadzący grup: Wiesław Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał
Prowadzący grup: Wiesław Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał
Prowadzący grup: Wiesław Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał
Prowadzący grup: Wiesław Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.