Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo rolnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.DRR.SI.RROAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo rolnicze
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW:ROLNICTWO/ ECTS:3 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowych umiejętności metodycznych w zakresie komunikowania się z klientami oraz pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy rolni. Jest to obok wiedzy fachowej drugi niezbędny czynnik wzrostu efektywności ich pracy, ułatwia wpływanie na zachowania rolników, uczy procesu podejmowania decyzji oraz umożliwia szybsze osiągniecie pozytywnych zmian w gospodarstwach rolnych.

Tematyka przedmiotu obejmuje: teoretyczne podstawy doradztwa, istotę procesu komunikowania, teorię dyfuzji innowacji, modele powiązań nauki i doradztwa z praktyką rolniczą, modele doradztwa, formy, metody i techniki pracy doradczej, , efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, rodzaje doradztwa w UE, organizację doradztwa rolniczego w Polsce, instrumenty WPR i sporządzanie wniosków aplikacyjnych o środki UE.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Doradztwo rolnicze jako działalność praktyczna i jako dyscyplina wiedzy, definicje doradztwa, rola organizacji doradczych

2. Doradztwo w systemie wiedzy i informacji rolniczej

3. Modele powiązań nauki i doradztwa z praktyką rolniczą

4. Metody wpływania na zachowania ludzkie

5. Teoretyczne podstawy doradztwa rolniczego; percepcja, elementy procesu komunikowania, uczenie się, badanie postaw

6. Modele i sposoby podejmowania decyzji

7. Innowacje rolnicze i teoria dyfuzji innowacji

8. Formy i metody doradztwa rolniczego; doradztwo indywidualne (modele dyskusji: diagnozy-zalecenia, poradnictwa, uczestnictwa), doradztwo grupowe, mass media,

9. Właściwe i niewłaściwe zachowania doradców w rozmowie z rolnikami

10. Nowoczesne techniki informatyczne w doradztwie

11. Rodzaje doradztwa rolniczego w UE

12. Organizacja doradztwa rolniczego w Polsce; cele i zadania CDR i WOPR

13. Planowanie programów doradczych, wybór celów, grupy celowej, treści doradczych, metod doradczych i opracowanie harmonogramu działań

14. Monitorowanie i ocena programów doradczych oraz uczestnictwo w nich rolników

15. Systemy doradztwa rolniczego w UE.

Ćwiczenia:

1. Autoprezentacja jako komunikat interpersonalny

2. Zasady pracy indywidualnej i pracy w grupie

3. Zastosowanie analizy SWOT w pracy doradczej

4. Analiza przypadków w doradztwie; wyznaczanie celów bieżących, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych

5-6. Identyfikacja problemów doradczych i ustalanie hierarchii ich ważności przy zastosowaniu techniki grup nominalnych i techniki burzy mózgów

7. Rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów przy zastosowaniu techniki grup celowych

8. Wybrane działania i poddziałania PROW dla rolników i członków ich rodzin - prezentacje

9. Dopłaty obszarowe w rolnictwie UE- prezentacje

10. Zasada wzajemnej zgodności i zazielenienie - prezentacje

11-12. Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie -praca w zespołach

13. Wykorzystanie kalkulatora płatności bezpośrednich i kalkulatora zazielenienia

14. Wykorzystanie kalkulatora wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO)

15. Zaliczenie ćwiczeń

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz.35, ECTS**1,4

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

konsultacje - 2 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu - 3 godz.

praca własna -40 godz. ECTS** 1,6

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- dokończenie wniosków aplikacyjnych – 10 godz.

- przygotowanie prezentacji - 10

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1.Ban van den A., Hawkins H., 1997. Doradztwo rolnicze (tłum. Kania J. i Michalik A.), Wyd. MSDR, Kraków;

2. Kania J. 2007. Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR, nr 440, seria Rozprawy, z. 318, Kraków

Uzupełniająca:

1. Boland H., 1995. Podstawy komunikowania w doradztwie (tłum. Jaska E.), Wyd. CDiEwR, Poznan;

2. Drygas M., Kania J., Wiatrak A., 2001. Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. IRWiR PAN, Warszawa;

3. Kujawiński W., 1997. Doradztwo rolnicze w zarysie, Wyd. CDiEwR, Poznań;

4. Kuźma J., 1986. Doradztwo rolnicze, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawy teoretyczne doradztwa

- posiada wiedzę dotyczącą metod i technik pracy doradczej

- zna rodzaje doradztwa rolniczego

- zna systemy doradztwa rolniczego na świecie.

Umiejętności:

- ocenia i umie zastosować techniki pracy w doradztwie indywidualnym

- potrafi zastosować techniki pracy w grupie

- posiada umiejętność komunikowania się w doradztwie indywidualnym i potrafi właściwie zachować się przy obsłudze klienta.

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania zarówno samodzielnie, jak i w grupie

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia wiedzy i umiejętności w pracy doradczej

- rozwija swoje umiejętności pracy z grupą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny obejmujący pytania otwarte problemowe, dwuczłonowe.

Skala ocen efektów kształcenia:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia: oceny cząstkowe:

1. ocena za zrealizowane zadania w grupach nominalnych,

2. ocena za zrealizowane zadania w grupach celowych,

3. ocena za prezentacje wyników pracy zespołowej,

4. ocena wniosków aplikacyjnych o dopłaty bezpośrednie,

5. ocena za prezentacje multimedialne wybranych działań PROW i wymogów związanych z dopłatami obszarowymi w ramach WPR.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia z ocen cząstkowych.

Ocena końcowa z przedmiotu: 0,6 oceny z egzaminu + 0,4 oceny z zaliczenia ćwiczeń.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)