Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czynniki środowiskowe i biologia stresów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.CSB.SI.RBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czynniki środowiskowe i biologia stresów
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia: przedstawienie zmian wybranych czynników klimatycznych oraz mechanizmów reakcji organizmów na niekorzystne czynniki a także możliwości ich adaptacji i aklimatyzacji.

Pełny opis:

Lp. Wykłady:

1 Pojęcie i elementy środowiska przyrodniczego

2 Poglądy na rolę środowiska geograficznego w rozwoju społeczno-gospodarczym. Interakcje człowiek-środowisko

3 Optymalne i ograniczające wartości składowych (elementów) środowiska, pojęcie stresu

4 Rodzaje stresów związane z czynnikiem ukształtowania terenu, glebowym i wodnym

5 Rodzaje stresów związane z temperaturą, usłonecznieniem i wiatrem

6 Rodzaje stresów spowodowane czynnikami biotycznymi. Współdziałanie czynników

7 Podstawowe pojęcia, modele reakcji stresowych

8 Stres chłodowy (JK)

9 Stres mrozowy (MR)

10 Stres suszy (MR)

11 Stres tlenowy (RBK)

12 Stres świetlny (JK)

13 Materiały do charakterystyki środowiska przyrodniczego Polski

14 Czynniki, elementy, wskaźniki klimatu i pogody

15 Delimitacja meteorologicznych wartości ekstremalnych i krytycznych

Ćwiczenia:

1 Meteorologiczne wskaźniki suszy. Monitoring suszy

2 Zależność wartości elementów meteorologicznych i warunków wegetacji roślin od sytuacji synoptycznych

3 Wpływ chłodu na wegetację roślin chłodowrażliwych (JK)

4 Wpływ warunków wegetacji na mrozoodporność różnych gatunków (MR)

5 Mechanizmy powstawania wolnych rodników i skutki ich oddziaływania (RBK)

6 Mechanizmy reakcji roślin na stres suszy (MR)

7 Znaczenie fotoinhibicji dla roślin uprawnych (JK)

Statystyka przedmiotu [godziny ;ECTS]

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 50; 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 55; 2,20

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 0,00; 0,00

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 5; 0,20

Literatura:

Literatura:

"Podstawowa:

1. Bartosz G., Druga twarz tlenu, PWN Warszawa, 2003.

2. Daubenmiere R.F., Rośliny i środowisko. PWN Warszawa, 1973.

3. Dzieżyc J., Czynniki plonotwórcze – plonowanie roślin. PWN Warszawa - Wrocław, 1993.

4. Kopcewicz J., Lewak S., Fizjologia roślin, PWN Warszawa, 2002.

5. Koźmiński Cz., Górski T., Michalska B., Atlas klimatycznych elementów klimatycznych zjawisk szkodliwych dla rolnictwa klimatycznych Polsce. Puławy, 1990.

6. Kundzewicz Z.W., Kowalczak P., Zmiany klimatu i ich skutki. Kurpisz S.A. Poznań, 2008.

7. Płażek A., Fizjologiczne aspekty indukowanej chłodem lub ozonem krzyżowej tolerancji jęczmienia, kostrzewy i rzepaku na stres biotyczny. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 2002.

8. Pullin A.S. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN Warszawa, 2004.

9. Strack Z., Chołuj D., Niemyska B., Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, SGGW, 1993.

10. Wilkinson R., Plant-Environment interactions, NY, Basel, Hong Kong, 1994.

"

Publikacje własne:

"1. Rutowicz, K., Puzio, M., Halibart-Puzio, J., Lirski, M., Kotliński, M., Kroteń, M.A., Knizewski, Ł., Lange, B., Muszewska, A., Śniegowska-Świerk K., Kościelniak, J.,Iwanicka-Nowicka, R., Buza, K., Janowiak, F., Żmuda, K., Jõesaar, I., Laskowska-Kaszub, K., Fogtman, A.,Kollist, H., Zielenkiewicz, P., Tiuryn, J.,Siedlecki, P., Swieżewski, S., Ginalski, K.,Koblowska, M., Archacki, R., Wilczyński, B., Rapacz, M., and Jerzmanowski, A. A specialized histone H1 variant is required for adaptive responses to complex abiotic stress and related DNA methylation in Arabidopsis. (2015) Plant Physiology, vol. 169, 2080-2101.

2. Janeczko, A.; Dziurka, M.; Ostrowskal, A.; Biesaga-Kościelniak, J.; Kościelniak, J. Improving vitamin content and nutritional value of legume yield through water and hormonal seed priming. (2015), Legume Research, 38 (2), 185-193.

3. Filek, M., Łabanowska, M., Kościelniak, J., Biesaga-Kościelniak, J., Kurdziel, M., Szarejko, I., Hartikainen, H. Characterization of barley leaf tolerance to drought stress by chlorophyll fluorescence and electron paramagnetic resonance studies. (2015) Journal of Agronomy and Crop Science, 201 (3), 228-240.

4. Rapacz, M., Sasal, M., Kalaji, H. Kościelniak, J. Is the OJIP Test a Reliable Indicator of Winter Hardiness and Freezing Tolerance of Common Wheat and Triticale under Variable Winter Environments? (2015), PLOS ONE, 10 (7), 1-18.

5. Perlikowski, D., Kosmala, A., Rapacz, M., Kościelniak, J., Pawłowicz, I., Zwierzykowski, Z. Influence of short-term drought conditions and subsequent re-watering on the physiology and proteome of Lolium multiflorum/Festuca arundinacea introgression forms, with contrasting levels of tolerance to long-term drought. (2014) Plant Biology, 16 (2), 385-394.

6. Płażek, A., Dubert, F., Kościelniak, J., Tatrzańska, M., Maciejewski, M., Gondek, K., Żurek, G. Tolerance of Miscanthus×giganteus to salinity depends on initial weight of rhizomes as well as high accumulation of potassium and proline in leaves. (2014) Industrial Crops and Products, 52, pp. 278-285.

7. Wójcik-Jagła, M., Rapacz, M., Tyrka, M., Kościelniak, J., Crissy, K., Żmuda, K. Comparative QTL analysis of early short-time drought tolerance in Polish fodder and malting spring barleys. (2013) Theoretical and Applied Genetics, 126 (12), 3021-3034.

8. Ziernicka-Wojtaszek A. Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze Polski w latach 1971-2000. (2006) Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, 139-148.

9. Ziernicka-Wojtaszek A. Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. (2009) Acta Agrophysica, 13 (3), 803-812.

10. Ziernicka-Wojtaszek A. Porównanie wybranych wskaźników oceny suszy atmosferycznej na obszarze województwa podkarpackiego (1901–2000). (2012) Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 12, 2 (28), 365-376.

11. Ziernicka-Wojtaszek A. Cyrkulacyjne uwarunkowania susz rolniczych w województwie podkarpackim. (2012) Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/III/2012, PAN, Oddział w Krakowie, 153-162.

12. Ziernicka-Wojtaszek A., Zuśka Z., Piskulak P. Potrzeby opadowe roślin uprawnych w aspekcie współczesnych zmian klimatu. (2015) Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/1/2015, PAN, Oddział w Krakowie, 507-514.

13. Ziernicka-Wojtaszek A., Zawora T. Pluviothermal conditions in Poland in light of contemporary climate change and their consequences for agriculture and water management. (2015) Polish Journal of Environmental Studies, 24, 1 (2015), 419-425.

14. Ziernicka-Wojtaszek A. Klimatyczny bilans wodny na obszarze Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. (2015) Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 15, 4 (52), 93-100.

"

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

CŚ__W01 ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki przydatną do zrozumienia zagadnień dotyczących zmian klimatycznych, przyrodniczych zdarzeń ekstremalnych i antropogenicznych przekształceń środowiska

CŚ__W02 ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania organizmów żywych i możliwości jej wykorzystania do zrozumienia reakcji na niekorzystne zmiany środowiska

CŚ__W03 ma podstawową wiedzę na temat zachowania bioróżnorodności

Umiejętnosci:

CŚ__U01 posiada umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji. Pozyskane dane potrafi przetwarzać i interpretować z zachowaniem praw własności intelektualnej

CŚ__U02 potrafi dokonać identyfikacji zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania procesów fizjologicznych organizmów oraz zapobiegania i adaptacji do skrajnych i stresowych czynników środowiska

Kompetencje społeczne:

CŚ__K01 jest przygotowany do współdziałania i pracy w grupie

CŚ__K02 posiada umiejętność stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Troszczy się o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uaktualniania nabytej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta, Katarzyna Hura, Agnieszka Płażek, Barbara Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta, Katarzyna Hura, Joanna Krużel, Agnieszka Płażek, Barbara Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)