Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.AEK.NL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Analiza ekonomiczna

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA /ECTS: 4/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: NL

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: rozumienie treści sprawozdań finansowych.

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia oceny przedsiębiorstw dotyczące ich bieżącej działalności z uwzględnieniem oceny gospodarowania zasobami oraz efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Celem nauczania jest opanowanie przez studenta metod i narzędzi stosowanych w analizach ekonomicznych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1.Istota analizy i jej rola w procesie podejmowania decyzji. Przedmiot i zakres analizy ekonomicznej. Rodzaje analiz.

2. Materiały źródłowe wykorzystywane w analizie.

3. Prezentacja wyników analizy ekonomicznej.

4. Metody analizy ekonomicznej.

5. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.

6. Analiza zadłużenia i niezależności finansowej firmy.

7. Zasady finansowania działalności gospodarczej.

8,9. Statyczny i dynamiczny rachunek płynności finansowej.

10,11. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa.

12. Analiza gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa.

13. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych w przedsiębiorstwie.

14,15. Analiza rentowności w przedsiębiorstwie.

Treść ćwiczeń:

1.Podstawowe etapy metodyczne i techniki prac analitycznych.

2,3. Sprawozdawczość jako materiał źródłowy wykorzystywany w analizie – przygotowanie sprawozdań w formie analitycznej.

4,5. Analiza gospodarowania majątkiem – ocena jego wykorzystania i wpływu gospodarowania środkami trwałymi na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.

6. Pomiar i analiza produkcji przedsiębiorstwa. Ocena wydajności pracy.

7. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – wykorzystanie kapitałów.

8. Ocena zachowania zasad finansowania działalności gospodarczej.

9. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym.

10. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym.

11. Ocena wyniku finansowego.

12. Ocena rentowności przedsiębiorstwa.

13, 14. Prezentacja projektu.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 51 /ECTS 2/

w tym:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- konsultacje 4 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- praca własna studenta wynosi 50 godz. / ECTS 2 /

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarski L. i inni. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Wrocław 2003.

2. Waśniewski T., Skoczylas W. Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania. Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce. Warszawa 1997.

3. Sierpińska M., Jachna T. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Borowiecki R. Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstwa w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa-Kraków 1994.

2. Gabrusewicz W. Podstawy analizy finansowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2002.

3. Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Oficyna wydawnicza „Sami sobie”. Poznań 1997.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

- zna i rozumie istotę analizy ekonomicznej jako metody badania zjawisk i procesów gospodarczych

- definiuje zasady finansowania działalności gospodarczej

- objaśnia pojęcia płynności, rentowności, sprawności działania

W zakresie umiejętności student:

- analizuje zasoby firmy i źródła ich finansowania

- umie ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem płynności i rentowności

- przeprowadza kompleksową analizę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa dobierając odpowiednie wskaźniki w zależności od przyjętego celu

W zakresie kompetencji społecznych student:

- docenia rzetelność i wiarygodność informacji w kierowaniu firmą,

- ma świadomość potrzeby przeprowadzania analiz dla podejmowania racjonalnych decyzji,

- potrafi współpracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej - test, w terminie poprawkowym - test lub ustnie.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni¿ 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W,U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

studenci wykonują projekt zespołowy (3-4 osoby), oceniana jest aktywność na zajęciach, terminowe i poprawne wykonanie kolejnych etapów pracy projektowej.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 ocena z ćwiczeń.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.