Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie marketingowe w agrobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.ZMA.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie marketingowe w agrobiznesie
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawowy zasób wiedzy marketingowej dotyczącej gospodarki żywnościowej. Przedmiot pozwala przygotować słuchaczy do roli menedżerów podejmujących pracę w różnych ogniwach agrobiznesu, do działania w warunkach wolnego rynku.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Zakres agrobiznesu w koncepcji działalności rynkowej (1h)

2. Geneza i rozwój koncepcji marketingu produktów rolno-spożywczych(1h)

3. Marketingu mix w zarządzaniu produktami agrobiznesu (1h)

4. Marketing wybranych produktów rolno-spożywczych (mleka, mięsa, zbóż, owoców i warzyw) (4h)

5. Współczesne formy marketingu w działalności przedsiębiorstw agrobiznesu (1h)

6. Mity marketingu a przyszłość zarządzania marketingiem w agrobiznesie (1h)

7. Egzamin pisemny (1h)

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza popytu artykułów rolno-spożywczych (1h)

2. Zarządzanie produktem rolno-spożywczym w praktykach światowych marek (1h)

3. Zarządzanie produktem spożywczym (2h)

4. Zarządzanie ceną produktów rolno-spożywczych (1h)

5. Zarządzanie promocją produktów rolno-spożywczych (2h)

6. Koncepcje zarządzania dystrybucją produktów rolno-spożywczych (od kanałów krótkich do sieci; 1h).

7. Elementy marketingu internetowego w rozwoju sprzedaży produktów rolnych i spożywczych (1h)

8. Zaliczenie ćwiczeń (1h)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 125; ECTS: 5

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 95; ECTS: 3,8

KIERUNEK STUDIÓW/Rolnictwo/ ECTS =2/ semestr 5

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Zarządzanie i marketing w agrobiznesie, 2000, J. Żmija, L. Strzelczak i inni Wyd. Czuwajmy, Kraków

2. Kotler Philip: Marketing. Warszawa 2018 i

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Red. J. Żmija i L. Strzelczak. Wydawnictwo CZUWAJMY, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Student po ukończonym kursie:

A/ Wiedza

Definiuje podstawowe elementy procesu zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie zwiazanym z agrobiznesem.

Rozpoznaje problemy marketingowe typowe dla sektora rolno-spożywczego (gospodarstwa rolnego, sklepu spożywczego, hurtowni, in.).

Identyfikuje źródła powstawania utrudnień w działalności marketingowej firmy.

Dyskutuje na temat możliwości zmian w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa odnośnie: produktu, ceny, dystrybucji, promocji, kampanii społecznych.

B/ Umiejętności

Oblicza efektywność stosowanych instrumentów marketingowych w firmie np. szacuje skutki zmiany ceny w zależności od elastyczności cenowej/dochodowej produktu (dla dóbr żywnościowych: powszednich i luksusowych).

Demonstruje rozwiązania odnoszące się rozwoju produktu istniejęcego, uwzgledniając segment docelowych konsumentów (np.dzieci. kobiet aktywnych zawodowo, singli, osób starszych).

Ustala zestaw cech służących ocenie produktu, jego nazwy, opakowania, pozwalających zarządzać efektywnie produktem firmy. Wskazuje alternatywne rozwiązania dla nazwy firmy, produktu, funkcji opakowania

Modyfikuje postępowanie przedsiębiorstwa, określając jego orientację rynkową, słabe i mocne strony (SWOT).

C/ Kompetencje społeczne

Ćwiczenia w grupach kształtują postawy otwarte na współpracę, negocjacje rozwiązań, podejmowanie decyzji. Studenci tworzą zespoły zadaniowe, głosują, uzasadniają swoje wybory.

Wyniki rozwiązywanych na zajęciach przykładów zależą od kooperacji studentów.

Słuchacze poszukują rozwiązań przydatnych społecznie w zadaniach nad promocją firmy przez kampanie społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza sprawdzana sukcesywnie podczas zajęć- studenci otrzymują punkty za aktywność ( 3 plusy podnoszą ocenę końcową o 1/2 stopnia podobnie jak minusy mogą obniżać).

Aktywność realizuje się poprzez "zabierania głosu" w dyskusji, angażowanie się w rozwiązywanie zadań (obliczeń) jak i case`ów i in. poleceń podawanych przez prowadzącego podczas ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje ocenę za udział w zajęciach i wynik z kolokwium (testu mieszanego).

Egzamin w postaci testu.

Bilans pracy własnej studenta:

wykład 15 godz.

ćwiczenia 15 godz.

egzamin końcowy 1 godz.

konsultacje 19 godz.

Razem: 50 : 25 = 2 (2 ETCS)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu:15 godz.

Dokończenie ćwiczeń w domu (o charakterze otwartego rozwiązania) 15 godz

Studiowanie literatury przedmiotu (czytanie artykułów opisujących proces zmian zrealizowanych w przedsiębiorstwach) 15 godz.

Opracowanie projektu kampanii społecznej/analiza produktu (do wybru) 15 godz

Razem: 75:25= 3 (3 ECTS)

OGÓŁEM : 125:25 =5 (3 ECTS

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.