Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.TIS.SI.ROSOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w ochronie środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 3 / semestr 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest omówienie najnowszych rozwiązań z zakresu projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ochrony i zarządzania środowiskiem

Pełny opis:

Wykłady

1. Informacja jako strategiczny element zarządzania w ochronie środowiska.

2. Identyfikacja źródeł informacji, Klasyfikacja informacji,

3. Metodologia pozyskiwania i oceny źródeł informacji

4. Metodologia opracowania cyklu życia informacji w ochronie środowiska, modele procesu decyzyjnego.

Ćwiczenia

1.Analiza statystyczna wyników badań środowiskowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz programu STATISTICA.

2. Metodologia poboru próbek środowiskowych z wykorzystaniem różnych metod.

3.Wprowadzenie do programu Surfer, przygotowanie map przestrzennych rozkładu różnych parametrów środowiskowych.

4.Zarządzanie danymi środowiskowymi na przykładzie, gry typu Symulator Farmy "Zarządzanie w Gospodarstwie Rolny"

Statystyka przedmiotu:

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 30, ECTS** 1.20

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 0 godz.

udziały w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

praca własna (1.8 ECTS**) 75 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Satnisz A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, tom 1. Statystyki podstawowe. 531 s.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- identyfikuje źródła informacji o środowisku

- integruje wiedzę z różnych dyscyplin w celu interpretacji różnych danych środowiskowych

Umiejętności

- oblicza i interpretuje dane statystyczne dotyczące pomiarów środowiskowych

- wykonuje mapę rozkładu zanieczyszczeń

- szacuje ryzyko związane z cyklem życia informacji

Kompetencje społeczne:

- organizuje prace w małym zespole, celem wykonania ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i ćwiczenie

Zaliczenie na podstawie wykonywanych zadań obliczeniowych oraz projektowych. Ocena uwzględniać będzie wiedzę teoretyczną, poprawność rozwiązania, oraz poprawne zinterpretowanie otrzymanych wyników.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (WU lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskuje mniej niż 55% obowiązkowych efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0.5 x ocena z egzamin (wykłady) + 0.5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Niemiec
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Marcin Niemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Niemiec
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Marcin Niemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.