Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka gospodarki rynkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.TGR.SI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka gospodarki rynkowej
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 3 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawy mikro i makroekonomii

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i problemami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej oraz ćwiczenie umiejętności interpretacji zjawisk ekonomiczno-społecznych występujących w gospodarce rynkowej z uwzględnieniem zarówno ich przyczyn, jak i skutków.

W związku z transformacją rynkową polskiej gospodarki i integracją z Unią Europejską przygotowanie studentów w zakresie tej wiedzy obejmuje: charakterystykę modelową systemu rynkowego, znaczenie transformacji dla integracji z UE, mikro- i makroekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Istota teorii gospodarki rynkowej; rola i znaczenie gospodarki rynkowej we współczesnym świecie; transformacja rynkowa polskiej gospodarki.- 2 godz.

3-4. Teoria zachowań rynkowych – analiza popytu i podaży, mechanizmy i prawa rynkowe, mechanizm przywracania równowagi rynkowej - 2 godz.

5-6. Homo Economicus czyli konsument maksymalizujący zadowolenie przy świadomości własnych ograniczeń - 2 godz.

7-8. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym gosp. rolnego) w gospodarce rynkowej - 2 godz.

9-10. Struktury rynkowe i ich znaczenie dla systemu rynkowego. Optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa - proces maksymalizacji zysku dla różnych struktur rynkowych, równowaga przedsiębiorstwa - 2 godz.

11-12. Pieniądz i zmiany jego wartości - kapitalizacja i dyskontowanie - 2 godz.

13. Zrozumieć przyczyny recesji - cykl koniunkturalny i jego znaczenie dla gospodarki rynkowej - 1 godz.

14. Niedoskonałości rynku – koncepcja i podstawowe rodzaje - 1 godz.

15. Dziesięć kuszących błędów czyli efekty kiepskiego wnioskowania ekonomicznego - 1 godz.

Ćwiczenia:

1-2. Charakterystyka systemu rynkowego oraz porównanie z innymi systemami gospodarczymi - wady i zalety systemów - 2 godz.

3-4. Mierzenie elastyczności popytu/podaży. Elastyczność cenowa popytu a przychody firmy - zadania obliczeniowe - 2 godz.

5-6. Budżet i preferencje konsumenta. Wpływ zmian dochodów oraz cen dóbr i usług na optymalny wybór konsumenta - zadania obliczeniowe - 2 godz.

7-8. Teoria przedsiębiorstwa - zadania obliczeniowe - 2 godz.

9-10. Równowaga przedsiębiorstwa - wyznaczanie optimum ekonomicznego oraz obliczanie zysku dla przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych - 2 godz.

11-12. Pieniądz - kapitalizacja i dyskontowanie - zadania obliczeniowe - 2 godz.

13-14. Zmiany aktywności gospodarczej - identyfikacja przebiegu cykli koniunkturalnych w gospodarce i sektorze rolnym - 2 godz.

15. Kolokwium zaliczeniowe - 1 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35 ECTS** 1,2

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia i seminaria - 15 godz.

konsultacje - 3 godz.

udział w badaniach - 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

udział w egzaminie - 2 godz.

praca własna (0,8 ECTS**) - 25 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Nasiłowski M. 2002. System rynkowy. Wyd. Key Text, Warszawa.

2. Milewski R. 1999. Elementarne zagadnienia ekonomii. Wyd. PWN, Warszawa.

3. Siekierski J. 2000. Teoria i praktyka gospodarki rynkowej.[w] Zarządzanie i marketing w agrobiznesie.Pr. zb. pod red. J. Żmiji i L. Strzelczaka Wyd. AR Kraków.

Uzupełniająca:

1. Acocella N. 2002. Zasady polityki gospodarczej.Wyd. naukowe PWN,W-wa 2002.

2. Dach Z. 1998. Podstawy mikroekonomii.Wyd. naukowe Synaba, Kraków.

3. Dach Z. (red.). 2004. Podstawy makroekonomii. PTE, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne związane z gospodarka rynkową

- opisuje mechanizm działania praw ekonomicznych

- zna cechy charakterystyczne podstawowych systemów gospodarczych

Umiejętności:

- potrafi samodzielnie dokonać interpretacji zjawisk i procesów rynkowych

- potrafi samodzielnie opracować podstawowe wielkości ekonomiczne potrzebne przy podejmowaniu decyzji rynkowych

- oblicza koszty, utargi, zyski przedsiębiorstwa, kapitalizację i dyskontowanie strumieni pieniężnych

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość ciągłych zmian w gospodarce i wynikającej z tego konieczności nieustannej obserwacji rynku

- zna i rozumie odmienność interesów ekonomicznych głównych podmiotów rynkowych

- umie wystąpić, argumentować i uzasadnić swoje wypowiedzi przed grupą i rozwiązywać problemy w kilkuosobowych zespołach

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test lub pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 - średni 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocenę podsumowującą z ćwiczeń stanowi średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z: kolokwium zaliczeniowego, odpowiedzi ustnych na zajęciach, aktywności na zajęciach oraz zadań domowych.

Ocena końcowa = średnia ocen z powyższych ocen formujących, tj. oceny z egzaminu (wykłady) i oceny podsumowującej (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Płonka
Prowadzący grup: Aleksandra Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Płonka
Prowadzący grup: Aleksandra Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.