Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.SDL.NL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel zajęć seminaryjnych:

Przygotowanie studenta do egzaminu dyplomowego z zakresu wiedzy o zarządzaniu i marketingu

Pełny opis:

Pomoc studentowi w:

- przygotowaniu prezentacji prezentacji na wybrany temat (wybór tematu, wskazanie podstawowej literatury, omówienie zasad przygotowania prezentacji w formie eseju i prezentacji ustnej w połączeniu z prezentacją multimedialną)

- poznaniu i stosowaniu zasad i form dyskusji na wybrany temat.

Tematy prezentacji:

- Współczesne koncepcje zarządzania

- Przegląd funkcji kierowniczych

- Poziomy i formy komunikowania się w organizacji

- Formy turystyki wiejskiej

- Zarządzanie projektami i jego funkcje

- Teoria dyfuzji innowacji i jej wykorzystanie w praktyce doradczej

- Modele powiązań nauki i doradztwa z praktyką gospodarczą

- Podstawowe modele decyzyjne

- Istota i obszary badań marketingowych

- Cechy współczesnego konsumenta żywności

Literatura:

Literatura dotycząca zasad przygotowania prezentacji:

Sadowski M.P., Doskonała prezentacja. Wyd. Helion, Gliwice 2008.

Wybrana literatura dotycząca tematyki prezentacji:

Ban van den A.W., Hawkins H.S., Doradztwo rolnicze, Wyd. MSDR Kraków 1997.

Kotler Ph., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1994

Pender L., Sharpley R., Zarządzanie turystyką, PWE Warszawa 2008.

Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji. Wyd. ASTRUM, Wrocław 1999.

Strużycki M., Podstawy zarządzania. Wyd. SGH Warszawa 2008.

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami. PWE Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

Wiedza:

- student posiada informacje o zakresie wiedzy obowiązującej na egzaminie dyplomowym

- wiedzę w jaki sposób przygotować prezentacje

Umiejętności:

- przygotowania i prezentacji wybranych tematów

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące:

- prezentacja przygotowanych prezentacji na wybrane tematy

- aktywność w dyskusji na seminariach

Ocena końcowa:

Średnia ocen za aktywność na seminariach oraz oceny na prezentację wybranego tematu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)