Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.SD.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel seminarium: przygotowanie słuchaczy do egzaminu dyplomowego.

Cele szczegółowe:

- usystematyzowanie wiedzy studentów w zakresie problemów będących przedmiotem pytań w trakcie egzaminu dyplomowego;

- przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz prezentacji zdobytych wiadomości na forum publicznym;

- przygotowanie studentów do udziału w dyskusji i obrony prezentowanego stanowiska.

Pełny opis:

Program seminarium:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie programu seminariów, kryteriów i zasad oceniania, ustalenie terminów składania prac kontrolnych oraz prezentowania referatów, omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego).

2. Zasady przygotowania prezentacji, wygłaszania referatu i udziału w dyskusji.

3. Zasady przygotowywania kontrolnych prac pisemnych (struktura pracy, zasady konstruowania przypisów, bibliografii, oryginalność prac a plagiaty).

4. Zajęcia pokazowe z krótkimi referatami przygotowanymi przez prowadzących seminarium.

5. Warsztaty merytoryczne.

Tematy warsztatów:

1. Przegląd funkcji kierowniczych.

2. Współczesne koncepcje zarządzania.

3. Istota procesów gospodarowania środowiskiem.

4. Formy turystyki wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka, turystyka krajoznawcza, turystyka specjalistyczna, agroekoturystyka, turystyka kulturowa, itd.).

5. Zarządzanie projektami i jego funkcje.

6. Teoria dyfuzji innowacji i jej wykorzystanie w praktyce doradczej.

7. Modele powiązań nauki i doradztwa z praktyką gospodarczą (modele doradztwa).

8. Podstawowe modele decyzyjne.

9. Istota i obszary badań marketingowych.

10.Cechy współczesnego konsumenta żywności.

Literatura:

Literatura podstawowa ujęta w sylabusach przedmiotów, w ramach których wybrano tematy omawiane na warsztatach.

Literatura dodatkowa - aktualne publikacje zamieszczone w zeszytach naukowych lub czasopismach naukowych związanych z tematem warsztatów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zdobywa wiedzę z zakresu zasad przygotowywania prezentacji multimedialnej;

- student poznaje zasady przygotowywania i wygłaszania referatu;

- student zostaje zapoznany z wymogami dotyczącymi sporządzenia eseju;

- dzięki przygotowanym i przedstawionym prezentacjom i referatom student nabywa wiedzę

z zakresu 10 tematów, opracowywanych w ramach warsztatów.

Umiejętności:

- student nabiera umiejętności wygłaszania referatu oraz przedstawiania prezentacji multimedialnej;

- student potrafi odnieść się do omawianej problematyki dzięki uczestnictwu w dyskusji.

Kompetencje społeczne:

- student posiada orientację z zakresu zagadnień obowiązujących na obronie pracy dyplomowej;

- student wykazuje się postawą świadczącą o umiejętności krytycznego myślenia

i analizowania faktów naukowych;

- student świadomie uczestniczy w dyskusji wymagającej umiejętności przekonywania do własnych poglądów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przez studenta jest zgromadzenie łącznie 21 punktów. Punkty przydzielane są za przygotowanie pisemnego eseju (0-15), przedstawioną w trakcie zajęć prezentację (0-15) oraz aktywność (1 punkt za każde zajęcia); oceny przydzielane są zgodnie z zatwierdzoną skalą.

Studentowi odejmuje się jeden punkt za każdą nieobecność na zajęciach, korzystanie w trakcie zajęć z telefonu komórkowego lub inne formy utrudniania pracy.

Osoby, które nie uzyskają wymaganej liczby punktów w terminie do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej otrzymują ocenę niedostateczną w pierwszym terminie, a brakującą liczbę punktów mogą uzupełnić przygotowując dodatkową pracę pisemną na temat wskazany przez prowadzącego zajęcia.

Bilans nakładu pracy studenta:

- seminarium - 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć (dyskusja problemowa) - 30 godz.

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu (do prezentacji i eseju) - 10 godz.

- skompletowanie materiałów (do prezentacji i eseju) - 10 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 10 godz.

- napisanie eseju - 10 godz.

Razem: 100 godz. : 25 = 4,0 (czyli 4 pkt. ECTS)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)