Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.SD.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel seminariów dyplomowych jest pomoc studentom w przygotowaniu się do egzaminu dyplomowego a w szczególności:

- usystematyzowanie wiedzy studentów w zakresie problemów będących przedmiotem pytań w trakcie egzaminu dyplomowego,

- przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz prezentacji zdobytych wiadomości na forum publicznym,

- przygotowanie studentów do udziału w dyskusji i obrony prezentowanego stanowiska.

Pełny opis:

Program seminariów:

1-2. Zajęcia organizacyjne (omówienie programu seminariów, kryteriów i zasad oceniania, ustalenie terminów składania prac kontrolnych oraz prezentowania referatów, omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego).

3-4. Zasady przygotowania prezentacji, wygłaszania referatu i udziału w dyskusji.

5-6. Zasady przygotowywania kontrolnych prac pisemnych (struktura pracy, zasady konstruowania przypisów, bibliografii, oryginalność prac a plagiaty).

7-8. Zajęcia pokazowe z krótkimi referatami przygotowanymi przez prowadzących seminarium.

9-10. Warsztaty merytoryczne. Rynki rolne – popyt, podaż, równowaga rynkowa.

11-12. Warsztaty merytoryczne. Rachunek dochodu narodowego

13-14. Warsztaty merytoryczne. Budżet państwa

15-16. Warsztaty merytoryczne. Gospodarcze i społeczne konsekwencje opodatkowania

17-18. Warsztaty merytoryczne. Polityka ekologiczna i energetyczna państwa

19-20. Warsztaty merytoryczne. Teorie motywacyjne i przywódcze.

21-22. Warsztaty merytoryczne. Związki ekonometrii z naukami ekonomicznymi i innymi dyscyplinami.

23-24. Warsztaty merytoryczne. Rodzaje doradztwa rolniczego w Unii Europejskiej i ich charakterystyka.

25-26. Warsztaty merytoryczne. Teoria dyfuzji innowacji i jej wykorzystanie w praktyce doradczej.

27-28. Warsztaty merytoryczne. Procesy planistyczne i kontrolne w zarządzaniu.

29-30. Zaliczenie seminarium.

Bilans nakładu pracy studenta:

- zajęcia seminaryjne - 30 godz.

- konsultacje – 5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 30 godz.

- przygotowanie eseju zaliczeniowego – 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu dyplomowego – 20 godz.

Razem: 100 godz. : 25 = 4,0 (czyli 4 pkt ECTS)

Statystyka przedmiotu

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 100 -; ECTS: - 4

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: ; ECTS:

3. Łaczna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje poprzez bezposredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, cwiczenia, seminaria....) Godziny: 35; ECTS: 1,2

4. Łaczna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje na zajeciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: ; ECTS:

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzacego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny

do realizacji zadan programowych przedmiotu. Godziny: 65; ECTS: 2,8

Literatura:

Belohlavkova V., 2004: 33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację. Wydawnictwo HELION, Gliwice.

Zeszyty naukowe wyższych uczelni ekonomicznych.

Wojewodzic T. Referat jako forma pracy seminaryjnej (fragment poradnika pisania prac dyplomowych - maszynopis)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów student:

A/ wiedza:

- definiuje pojęcia z zakresu ekonomii, gospodarki, podstaw zarządzania i doradztwa występujące w zestawie zagadnień egzaminacyjnych,

- posiada wiedzę pozwalającą mu rozwinąć zawarte w zestawie zagadnienia problemowe wskazując na prawidłowości, zasady, narzędzia, zależności przyczynowo-skutkowe, klasyfikacje itp.

- zna zasady przygotowania i prezentacji referatów.

B/ umiejętności:

- pozyskuje informacje merytoryczne z zasobów bibliotecznych i internetowych,

- przygotowuje w sposób prawidłowy prezentację z zakresu ekonomii,

- poprawnie formułuje pytania,

C/ kompetencje społeczne:

- posiada odwagę zadawania pytań, prezentowania swoich poglądów i ich obrony,

- jest świadomy specyfiki i znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie liczby uzyskanych punktów, student musi uzyskać punkty w każdym z trzech poniższych zakresów:

- przygotowanie pisemnego eseju na temat zawierający się zagadnieniach problemowych do egzaminu dyplomowego przydzielony przez prowadzącego zajęcia (0-15 punktów),

- przygotowanie i prezentacja referatu zgodnego z jednym z tematów warsztatów (0-15 punktów),

- aktywność w trakcie zajęć.

Uzyskanie w sumie 21 punktów - ocena dostateczna, pozostałe oceny zgodnie ze skalą ustaloną na początku semestru.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.