Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozyskiwanie wsparcia finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.PWF.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie wsparcia finansowego
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Biogospodarka, 1 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Biogospodarka/ECTS 3/ semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu polityki rolnej i strukturalnej UE.

Treści kształcenia obejmują:

Podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej, historię UE, instytucje UE, cele i zasady WPR, reformy WPR, źródła wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i UE, PROW 2014-2020, PO Infrastruktura i środowisko oraz innych Programów Operacyjnych oraz kryteria dostępu do wybranych działań.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Historia UE: historia integracji, traktaty rzymskie, etapy rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Traktat amsterdamski, rozszerzenie UE na wchód, Traktat nicejski, Konstytucja dla Europy (2 godz.)

2.Instytucje Wspólnot Europejskich: Rada Europejska, Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Społeczno-Ekonomiczny, Komitet Regionów (2 godz.)

3.Podstawy prawne funkcjonowania UE: inicjatywa legislacyjna, organ decyzyjny - Rada UE, uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym, instrumenty prawne UE (2 godz.)

4.Wspólna Polityka Rolna UE: cele i zasady WPR, Ewolucja WPR, prawne instrumenty interwencji rolnej (2 godz.)

5.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (2 godz.)

6.Fundusze Strukturalne w UE: charakterystyka i zmiany w funduszach oraz ich budżet w latach 2014-2020, podział środków strukturalnych, inicjatywy wspólnotowe (2 godz.)

7.Programy operacyjne jako narzędzie realizacji Narodowej Strategii Spójności: Regionalne Programy Operacyjne, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, NFOŚiGW, EkoFundusz, WFOŚiGW, kredyty z dopłatą ARiMR (3 godz.)

Ćwiczenia:

1.Planowanie projektu i jego weryfikacja od pomysłu do projektu w obszarze Infrastruktury i środowiska. W trakcie ćwiczeń opracowywane będą projekty w zespołach dwuosobowych – 1 godz.

2.Analiza problemu, celów – 1 godz.

3.Analiza rezultatów – 1 godz.

4.Analiza interesariuszy – 1 godz.

5.Opracowanie harmonogramu – 1 godz.

6.Przygotowanie budżetu – 1 godz.

7.Weryfikacja projektu, matryca logiczna – 2 godz.

8.Zapoznanie się z generatorami wniosków, z wybranych Programów Operacyjnych dla Polski na lata 2014-2020 – zajęcia na sali komputerowej – 2 godz.

9.Wypełnianie wniosku i biznesplanu w ramach wybranego działania z funduszy strukturalnych, (praca w zespołach), 3 godz. - zajęcia na sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

10.Prezentacja i ocena przygotowanych projektów i wniosków o ich dofinansowanie ze środków UE – 2 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35 ECTS 1,4

w tym:

wykłady 15 godz

ćwiczenia 15 godz

konsultacje 2 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz

praca własna (1,6 ECTS) 40 godz

Literatura:

Podstawowa:

1. Domiter M., Marciszewska A., 2013. Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka. Wyd. Dyfin, Warszawa

2. Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński Sz. 2014. Fundusze UE 2014-2020, Wyd. C. H. Beck, Warszawa

3. Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), 2006. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

4. Oręziak L.2009. Finanse Unii Europejskiej. Wyd. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Pietrzyk J., 2006. Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa

2. Trocki T. 2012. Nowoczesne zarządzanie projektami. Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: PROW 2014-2020: www.minrol.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o Wspólnej Polityce Rolnej i strukturalnej UE.

Zna fundusze strukturalne i programy operacyjne dla Polski na lata 2014-2020.

Zna i rozumie kryteria dostępu do poszczególnych programów operacyjnych i ich działań, które muszą być spełnione przez beneficjentów.

Umiejętności:

Student potrafi wskazać źródła finansowania realizacji różnych przedsięwzięć na obszarach wiejskich z wykorzystaniem środków UE.

Umie wyjaśnić zasady i kryteria dostępu do poszczególnych działań PO 2014-2020.

Posiada umiejętność przygotowania wniosku o pomoc finansową z UE

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość ważności Wspólnej Polityki Rolnej i Strukturalnej w rozwoju obszarów wiejskich.

Student rozumie trendy zmian polityki UE w kierunku ochrony środowiska i społeczne skutki jej nieprzestrzegania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów

kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów

kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

ocena projektu przygotowanego samodzielnie, technika pracy parami lub w zespole 3-osobowym oraz ocena aktywności studenta w

trakcie ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu,

w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.