Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna uprawa roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.OUR.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogólna uprawa roli i roślin
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu (semestr V) jest przedstawienie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw uprawy roli, specyfiki uprawy różnych gleb, poznanie oraz porównanie systemów rolniczych pod względem następstwa roślin, uprawy roli, zwalczania agrofagów, nawożenia, efektywności ekonomicznej i energetycznej oraz jakości płodów rolnych.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z systemami uprawy roli oraz systemami rolniczymi w Polsce

Pełny opis:

Wykłady (V semestr):

1. Systemy uprawy roli (system płużny: uprawki i zespoły uprawek; uproszczenia systemu płużnego uprawy roli; siew bezpośredni) (5 godz.)

2. Specyfika uprawy różnych gleb (1 godz.)

3. Rozwój systemów i kierunków rolniczych i ich zdefiniowanie, aspekty społeczne i kulturowe rozwoju systemów rolniczych (3 godz.)

4. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rolniczych w różnych krajach (2 godz.)

5. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem ochrony roślin, nawożenia, jakości płodów rolnych oraz efektywności ekonomicznej i energetycznej (3 godz.)

6. Nowe tendencje w zakresie uprawy roli i systemów rolniczych (1 godz.)

Ćwiczenia (V semestr):

1. Studenci realizują projekt, do którego otrzymują dane dotyczące warunków siedliskowych, zachwaszczenia, kierunku gospodarowania, itp., w ramach którego przewidziane jest:

a). konstruowanie zmianowań w różnych systemach uprawy i w zróżnicowanych warunkach siedliskowych (konstruowanie zmianowań na gleby lekkie, średnie, ciężkie w systemach rolniczych (12 godz.) b). wypełnianie notatnika integrowanej produkcji (4 godz.)

c). opracowanie całokształtu uprawy roli dla zaprojektowanych zmianowań (4 godz.)

d). sporządzanie kart technologicznych dla uprawy roślin w różnych systemach uprawy roli (system płużny, uproszczony, siew bezpośredni) (8 godz.)

2.Ocena projektu (2 godz.)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 150; ECTS: 7

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 51; ECTS: 2,38

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 36; ECTS: 1,68

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 99; ECTS: 4,62

Literatura:

1.B. Świętochowski, B. Jabłoński, R. Krężel, M. Radomska. Ogólna uprawa roli i roślin (podręcznik), PWRiL, 1996.

2.W. Roszak. Ogólna uprawa roli i roślin (materiały pomocnicze do ćwiczeń).PWN, 1997.

3.J. Kuś. Systemy gospodarowania w rolnictwie, IUNiG Puławy, 1995.

4.Z. Woźnica. Herbologia Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów, PWRiL, 2008.

5.T. Praczyk, G. Skrzypczak. Herbicydy, PWRiL, 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wiedzę dotyczącą różnych technologii uprawy roli od tradycyjnej do daleko uproszczonej - siewu bezpośredniego .

2. Posiada wiedzę o trzech systemach rolniczych, dominujących w Polsce i Europie i wszystkich elementach wchodzących w skład systemu rolniczego.

Umiejętności:

1. Posiada umiejętność projektowania:

a. zmianowań,

b. technologii uprawy roli, oraz

c. zasad certyfikacji produkcji integrowanej.

Kompetencje społeczne:

Poprzez nabycie różnorodnej wiedzy w ramach tego przedmiotu, dotyczącej środowiska, roślin uprawnych i czynników agrotechnicznych w sposób kompetentny będzie mógł pełnić rolę doradcy rolniczego. Będzie wrażliwy na zachowanie zasobów środowiska naturalnego oraz powinien akceptować zasady kodeksu dobrej praktyki rolniczej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Zaliczenie w oparciu o wykonany projekt dotyczący koncepcji produkcji roślinnej w ramach określonego systemu rolniczego i systemu uprawy roli.

Wykłady:

Egzamin końcowy ustny (losowanie pytań) z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Lepiarczyk, Joanna Puła
Prowadzący grup: Andrzej Lepiarczyk, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)