Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.ORO.NI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środowiska, 5 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW:OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS:5/ semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologią agrofagów, ich szkodliwością oraz metodami ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska rolniczego z uwzględnieniem organizmów pożytecznych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Współczesna ochrona roślin a ochrona środowiska, jakość plonów i aspekty ekonomiczne. Pojęcia: agrofag, szkodnik, choroba.

2. Ochrona roślin a ochrona środowiska. Ochrona organizmów pożytecznych.

3. Podstawy ekologiczne rozprzestrzeniania się szkodników. Czynniki ekologiczne. Zdolności adaptacyjne szkodników do środowiska.

4 - 5. Przegląd zwierząt będących szkodnikami roślin.

6. Typy uszkodzeń i pojęcie szkodliwości. Progi ekonomicznej szkodliwości owadów.

7. Zadania i podział fitopatologii.

8 - 9. Diagnostyka fitopatologiczna, objawy chorób infekcyjnych roślin.

10. Czynniki chorobotwórcze, ich podział i identyfikacja.

11. Pasożytnictwo i patogeniczność, cechy patogenów, rodzaje pasożytów.

12. Epidemie chorób roślin.

13 - 14. Podział metod ochrony roślin. Profilaktyka w ochronie roślin.

15 – 16. Metody interwencyjne w ochronie roślin.

Ćwiczenia:

1. Diagnostyka i zwalczanie ważniejszych zwierząt będących szkodnikami roślin z gromady nicienie.

2. Przegląd ważniejszych zwierząt będących szkodnikami z gromady pajęczaki. Drapieżne pajęczaki i roztocze.

2. Budowa i systematyka owadów. Owady chronione.

3. Diagnostyka i zwalczanie ważniejszych zwierząt będących szkodnikami roślin z rzędu pluskwiaki różnoskrzydłe i równoskrzydłe.

4 - 5. Diagnostyka i zwalczanie ważniejszych zwierząt będących szkodnikami roślin z rzędu muchówki i motyle.

6 - 7. Chrząszcze – przegląd rodzin, diagnostyka i zwalczanie ważniejszych gatunków szkodników.

8. Pożyteczne, drapieżne i pasożytnicze owady – przegląd budowa i charakterystyka.

9. Choroby wirusowe roślin (szkodliwość, objawy, zasady ochrony roślin; charakterystyka wybranych chorób wirusowych).

10 - 11. Choroby bakteryjne roślin (szkodliwość, objawy, zasady ochrony roślin; charakterystyka wybranych chorób bakteryjnych).

12. Choroby roślin powodowane przez grzyby z gromady śluzorośle pasożytnicze i podgromady biczykowate (charakterystyka; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

13 - 14. Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady workowce (charakterystyka podgromady; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

15. Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady podstawczaki (charakterystyka podgromady; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

16. Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady grzyby niedoskonałe (charakterystyka podgromady; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

Wykłady:

1. Szkodliwość chorób roślin (straty w plonowaniu, pojęcie agrofag, mikotoksyny) oraz podstawowe różnice w ochronie roślin w systemach rolniczych

2-3.Fitopatologia - zadania i podział fitopatologii (symptomatologia, etiologia, epidemiologia, pojęcie choroba).

4-6.Objawy chorób roślin powodowane przez czynniki organiczne (właściwe i oznaki etiologiczne). Objawy chorób roślin powodowane przez czynniki nieorganiczne (niezakaźne).

7-9.Czynniki chorobotwórcze roślin (wirusy, bakterie, grzyby – budowa, rozmnażanie, systematyka). Identyfikacja czynników chorobotwórczych, zmienność patogenów, cechy pasożytów, rodzaje i zakres pasożytnictwa.

10.Przebieg choroby zakaźnej oraz drogi infekcji czynników chorobotwórczych.

11.Epidemiologia chorób roślin (rodzaje, przebieg, warunki występowania).

12-15.Metody ochrony roślin przed agrofagami.

Ćwiczenia:

1-2.Choroby wirusowe roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby wirusowe).

3-4.Choroby bakteryjne roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby bakteryjne).

5.Choroby roślin powodowane przez grzyby z gromady śluzorośle pasożytnicze (charakterystyka gromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

6-7.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady biczykowate (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

8-9.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady workowce (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

10-11.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady podstawczaki (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

12-13.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady podstawczaki (wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

15.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady grzyby niedoskonałe (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 37, ECTS 1,5

w tym: wykłady 16 godz.

ćwiczenia i seminaria 16 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godzin

praca własna 88 godz,. ECTS 3,5

Literatura:

Podstawowa::

1. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona Roślin. Wyd. Plantpress, Kraków

2. Boczek J. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Warszawa 1998.

3. Kryczyński S., Weber Z. 2010. Fitopatologia. PWRiL, Poznań.

Uzupełniająca:

1. Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. Wyd. PWRiL, Warszawa

2. Boligłowa E. 2011. Chemiczna ochrona roślin, Środowiskowe aspekty stosowania środków chemicznej ochrony roślin. w: pod red. Filipek-Mazur B. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Wyd. UR Kraków.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- posiada ogólną wiedzę o budowie i rozwoju ważniejszych agrofagów,

- posiada ogólną wiedzę o metodach ochrony roślin,

- zna czynniki sprzyjające występowaniu szkodników i organizmów pożytecznych oraz chorób roślin uprawnych

umiejętności:

- dokonuje identyfikacji najważniejsze szkodników i chorób roślin uprawnych;

- posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystania odpowiedniej metody ochrony roślin,

- wykazuje zdolność podejmowania działań rozwiązujących problemy w zakresie ochrony organizmów pożytecznych w agrocenozach

kompetencje społeczne:

- posiada świadomości znaczenia ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami

- ma świadomość znaczenia wpływu ochrony roślin na stan środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny ograniczony czasowo - test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte z całości wiedzy przedstawionej na wykładach.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

- kolokwia

- rozpoznawanie szkodników i objawów chorób roślin uprawnych.

Ocena podsumowująca: średnia ocen formujących uzyskanych na ćwiczeniach.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Sprawdzian wiedzy.

2. Sprawdzian umiejętności rozpoznawania szkodników i chorób roślin.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady:

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek, Ewelina Matras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Anna Gorczyca, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)