Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.OPR.NI.RROAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Rolnictwo / ECTS: 2 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony bio- i georóżnorodności oraz obiektów cennych dla dziedzictwa przyrodniczego Europy występujących w Polsce.

Program nauczania obejmuje definicję bioróżnorodności oraz metody jej ochrony, podstawowe przepisy prawa międzynarodowego i krajowego dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, najważniejsze aspekty ochrony gatunkowej i obszarowej, formy ochrony przyrody wchodzące w skład krajowego systemu ochrony i objęte ochroną międzynarodową oraz charakterystykę, zagrożenia i sposoby ochrony wybranych siedlisk i gatunków chronionych w Unii Europejskiej. Podkreślona zostanie rola rolnictwa w utrzymaniu bioróżnorodności.

Pełny opis:

Wykłady

1. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jako główny cel ochrony przyrody.

2. Konwencje międzynarodowe i dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ochrony przyrody.

3. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Kryteria wyznaczania obszarów Natura 2000 - OSO i SOO. Priorytetowość siedlisk i gatunków.

4-5. Ważniejsze siedliska półnaturalne wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej występujące w Polsce - zagrożenia i ochrona.

6. Gatunki priorytetowe występujące w Polsce - zagrożenie i ochrona.

7. Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 w Polsce.

8. Struktura organizacyjna służb ochrony przyrody w Polsce. Regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody. Formy ochrony przyrody.

9. Parki narodowe i rezerwaty przyrody (rozmieszczenie, zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe).

10. Parki krajobrazowe. Plany ochrony obszarów chronionych.

11. Obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i pozostałe formy ochrony przyrody (rozmieszczenie, zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe).

12.Ochrona dziedzictwa geologicznego (geoochrona), nowe formy ochrony georóżnorodności.

Ćwiczenia

1. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień.

2-4. Najważniejsze informacje zawarte na: stronie Natura 2000, w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody i przykładowym planie ochrony (Plan Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego). Przydział zadań, które studenci wykonają samodzielnie w oparciu o analizowane strony i dokumenty.

5-6. Zagrożenie flory i fauny Polski. Przegląd czerwonych list i ksiąg roślin i zwierząt. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów w Polsce.

7-8. Prezentacje sprawozdań z wykonanych zadań. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 25,

ECTS 0,8

w tym:

wykłady 12 godz.

ćwiczenia i seminaria 8 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

praca własna (1,2 ECTS) 35 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Symonides E. 20014. Ochrona przyrody. UW Warszawa.

2. http://natura2000.gdos.gov.pl/

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 - tekst ujednolicony)

Uzupełniająca:

1. Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć NATURA 2000. Problem czy szansa. IOP PAN, Kraków.

2. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

3. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt - Kręgowce, PWRiL 2001, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- ma elementarną wiedzę na temat ochrony bio- i georóżnorodności,

- ma podstawową wiedzę o krajowych i międzynarodowych formach ochrony przyrody,

- wie jaką rolę pełnią obszary chronione w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich

Umiejętności:

- posługuje się przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony przyrody na terenach użytkowanych rolniczo,

- potrafi korzystać z baz danych dotyczących form ochrony oraz planów ochrony przygotowanych dla konkretnych obszarów,

Kompetencje społeczne:

- ma przekonanie o potrzebie działań na rzecz ochrony przyrody,

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

oceniana będzie: wiedza z zakresu przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów (test), poprawność wykonanych zadań oraz aktywność na ćwiczeniach.

Ocena końcowa=0,6 x pozytywna ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miechówka
Prowadzący grup: Anna Miechówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)