Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.IWZ.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: Zarządzanie / ECTS: 3 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie i przyswojenie przez studentów podstawowych wiadomości przydatnych przy eksploatacji systemów informatycznych w środowisku biznesowym. Kurs ma za zadanie przygotowanie do samodzielnego efektywnego korzystania z programów aplikacyjnych pakietu Microsoft Office oaz poznanie podstaw zastosowania wybranych rozwiązań informatycznych w organizacji procesów biznesowych.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Zasady pracy z dokumentami edytora tekstu.

2. Edytor tekstu w automatyzacji pracy biurowej.

3. Excel – prezentacja graficzna informacji gospodarczych

4. Excel – prezentacja liczbowa informacji gospodarczych

5. Tworzenie baz danych.

6. Zastosowania baz danych.

7. Analiza danych biznesowych.

8. Prezentacja wspomagana środkami multimedialnymi z wykorzystaniem programu Microsoft PowerPoint.

9. Specyfika prezentacja biznesowej.

10. Wykorzystanie technologii Internetu w działalności gospodarczej.

11. Podstawy biznesu w Internecie.

12. Pobieranie danych z sieci.

13. Transfer danych pomiędzy programami.

14. Analiza optymalizacji procesów biznesowych.

15. Analiza scenariuszowa procesów biznesowych.

ĆWICZENIA:

1. Zasady pracy z dokumentami edytora tekstu.

2. Edytor tekstu w automatyzacji pracy biurowej.

3. Excel – prezentacja graficzna informacji gospodarczych

4. Excel – prezentacja liczbowa informacji gospodarczych

5. Tworzenie baz danych.

6. Zastosowania baz danych.

7. Analiza danych biznesowych.

8. Prezentacja wspomagana środkami multimedialnymi z wykorzystaniem programu Microsoft PowerPoint.

9. Specyfika prezentacja biznesowej.

10. Wykorzystanie technologii Internetu w działalności gospodarczej.

11. Podstawy biznesu w Internecie.

12. Pobieranie danych z sieci.

13. Transfer danych pomiędzy programami.

14. Analiza optymalizacji procesów biznesowych. Analiza scenariuszowa procesów biznesowych.

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz. (ECTS** 1,4)

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 50 godz. (ECTS** 1,6)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Bourg D., 2006, Excel w nauce i technice. Receptury. Helion, Gliwice.

Duckett J., 2018, HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Podręcznik Front-End Developera. Helion, Gliwice.

Knight G., 2006, Excel. Analiza danych biznesowych. Helion, Gliwice.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Hipsz T., 2012, Firma w Internecie. Poradnik subiektywny. Helion, Gliwice.

Kurose J., Ross K., 2018, Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion, Gliwice.

Marzec K., 2018, Narzędzia Google dla e-commerce. Helion, Gliwice.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

WIEDZA:

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu informatyki,

- posiada wiedzę na temat funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi obsługiwać sprzęt komputerowy w podstawowym zakresie,

- potrafi obsługiwać popularne oprogramowanie w podstawowym zakresie,

- potrafi przygotować dane do przetwarzania,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole.

- docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania technik komputerowych w badaniach i projektach inżynierskich

[Odniesienie do efektów kierunkowych/Forma zajęć/ocena formująca/ocena podsumowująca]/obszar nauk/

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - zadania problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia [Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje społeczne (K)], definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio przynajmniej 55% obowiązujących efektów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 71-80%),

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 81-90%)

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio > 90%).

Ćwiczenia:

Studenci wykonują samodzielnie prace z zakresu problemów będących przedmiotem treści programowych.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)