Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.GOD.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka odpadami
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : Biogospodarka/ ECTS: 2 /semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Cele kształcenia: zapoznanie z problematyką prawną i metodami gospodarowania odpadami, w tym powstawaniem, uciążliwością, zagrożeniem i drogami przepływu odpadów w środowisku, ilością odpadów w Polsce, podziałem i klasyfikacją oraz sposobami zagospodarowania odpadów, kryteriami wykorzystania odpadów w rolnictwie, wybranymi zagadnieniami odzysku i recyklingu.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Powstawanie, uciążliwość i drogi przepływu odpadów w środowisku, ilości odpadów w Polsce. Podstawy prawne gospodarki i ochrony środowiska przed odpadam

2 Powstawanie, uciążliwość i drogi przepływu odpadów w środowisku, ilości odpadów w Polsce. Podstawy prawne gospodarki i ochrony środowiska przed odpadam

3 Podstawy prawne gospodarki i ochrony środowiska przed odpadam

4 Systemy gromadzenia i usuwania odpadów,

5 Systemy gromadzenia i usuwania odpadów,

6 Kompostowanie

7 Kompostowanie

8 Fermentacja metanowa

9 Mechaniczno biologiczne przetwarzanie

10 Składowanie odpadów

11 Składowanie odpadów

12 Termiczne przekształcanie odpadów

13 Termiczne przekształcanie odpadów

14 Odpady opakowaniowe

15 Odpady opakowaniowe

Ćwiczenia:

1 Wskaźniki gospodarki odpadami

2 Wskaźniki gospodarki odpadami

3 Ewidencja odpadów

4 Planowanie obciążenia kompostowni

5 Planowanie obciążenia kompostowni

6 Zagospodarowanie osadów ściekowych

7 Zagospodarowanie osadów ściekowych

8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

9 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

10 Program usuwania azbestu

11 Program usuwania azbestu

12 Właściwości odpadów niebezpiecznych

13 Właściwości odpadów niebezpiecznych

14 Odpady opakowaniowe

15 Odpady opakowaniowe

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 31 godz. 1 ECTS

w tym: wykłady godz.15

ćwiczenia i seminaria godz.15

konsultacje godz.

udział w badaniach godz.

obowiązkowe praktyki i staże godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu godz.1

e-lerning godz.

Praca własna godz.29 1 ECTS

Literatura:

Literatura:

Rosik Dulewska Cz. 2011 Podstawy gospodarki odpadami Wyd. Nauk. PWM. Jedrczak A 2010. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym MRiRW ITP, Falenty Warszawa 2010.

Publikacje własne:

"Praca zbiorowa pod red. Frączek J., 2010. Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Pol. Towarzystwo Inżynierii Rolniczej ss. 268; ISBN 978-83-917053-9-1, w tym: Kopeć M. Charakterystyka i możliwości pozyskania wsadu do fermentacji oraz zagospodarowanie pozostałości po fermentacji, 37-47.

Kopeć M., Gondek K. 2011. Nawozowe zagospodarowanie odpadów. ISBN 978-83-60633-57-1, Wyd. UR w Krakowie, ss 104.

Gondek K., Baran A., Kopeć M. 2014. The effect of low-tempreature transformation of mixtures of sewage sludge and plant materials on content, leachability and toxicity of heavy metals. Chemosphere 117, 33-39, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.05.032

Gondek K., Kopeć M., Mierzwa M., Tabak. M., Chmiel M. 2014. Chemical and biological properties of compost produced from organic waste. J. Elem. 19 (2), 377-390. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.670

Kopeć M., Mierzwa-Hersztek M., Gondek K. 2014. Potential applications of waste materials for fertilization in Poland. Proceedings of 20th International Conference Reasonable use of fertilizers dedicated to nutrient resources and the use of waste materials in agriculture, Czech University of Life Sciences Prague, 27.11.2014, 74-79.

Kopeć M., Chmiel M., Gondek K., Mierzwa-Hersztek M., Antonkiewicz J. 2015. Factors influencing composting poultry waste. Journal of Ecological Engineering, Volume 16, Issue 5, Nov. 2015, 93–100, DOI: 10.12911/22998993/60460

"

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

-student zna podstawowe dokumenty w gospodarce odpadami

-student posiada wiedzę z zakresu wybranych metod przetwarzania odpadów

-zna wybrane elementy systemu zarządzania w gospodarce odpadami

Umiejętnosci:

-potrafi wykonać projekt wprowadzenia odpadu do środowiska

-potrafi wybrać i uzasadnić metodę przetwarzania odpadów

-potrafi wybrać i uzasadnić sposób postępowania z odpadami

Kompetencje społeczne:

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole.

-docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej w badaniach i projektach inżynierskich

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytanie problemowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach, w tym projekt wprowadzenia odpadu do środowiska.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Udział ćwiczeń i wykładów w ocenie końcowej:

0,5 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.