Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika gałęzi produkcji rolniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.EGP.SL.REKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika gałęzi produkcji rolniczej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiadomości i umiejętności dotyczących podejmowania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem oraz zasad prowadzenia gospodarstwa

Charakterystyka warunków środowiskowych produkcji rolniczej, charakterystyka wskaźników organizacji i ekonomiki dot. gospodarstw rolnych, zapoznanie się z elementami rachunku ekonomicznego

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Czynniki produkcji. Siły integrujące i różnicujące. Zależności konkurencyjne, suplementarne i obojętne.

Narzędzia analizy ekonomicznej. Wskaźniki, modele, szeregi czasowe, zasada ceteris paribus

Proces produkcji. Funkcja produkcji rolniczej (relacja nakład-produkt). Relacja produkt-produkt. Prawo malejących przychodów. Optymalny poziom produkcji.

Izokwanta. Substytucja czynników produkcji (nakład-nakład). Krańcowa stopa substytucji. Optymalna technika produkcji. 2h

Koszty produkcji rolniczej. Funkcja kosztów, postęp rolniczy. Techniczne optimum produkcji.

Efektywność produkcji. Miary względne i bezwzględne obliczania opłacalności produkcji.

Egzamin testowy z całości materiału

Tematyka ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do organizacji produkcji - czynniki produkcji, elementy składowe gospodarstwa, współzależności produkcji rolniczej

2. Analiza organizacji produkcji rolniczej - podstawowe wskaźniki organizacji produkcji roślinnej - jakości gleb, powierzchnia i struktura UR, powierzchnia i struktura zasiewów i upraw.

3. Analiza organizacji produkcji rolniczej (cd.) - wskaźniki charakteryzujące nawożenie, efektywność nawożenia, wpływ warunków produkcji na strukturę upraw.

4. Podstawowe wskaźniki organizacji produkcji zwierzęcej - obrót stada, przykłady obrotu stada bydła.

5. Analiza organizacji produkcji zwierzęcej (cd.) - obliczanie stanów średniorocznych inwentarza żywego, wskaźniki obrotu stada, obliczanie wydajności jednostkowych, pojęcie sztuki przeliczeniowej.

6. Analiza organizacji produkcji zwierzęcej (cd.) - struktura inwentarza żywego, obsada, powierzchnia paszowa.

7. Siła robocza w gospodarstwie - rodzaje siły roboczej, wskaźniki zasobów pracy, wskaźniki technicznego uzbrojenia siły roboczej, środki trwałe w gospodarstwie.

8. Kolokwium z przerobionego materiału.

9. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem - pojęcie i klasyfikacja kosztów, podział kosztów pośrednich.

10. Koszty w zarządzaniu gospodarstwem (cd.) - koszty krańcowe, jednostkowe koszty całkowite, techniczne optimum produkcji zadania.

11. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej - koszty przy różnych technikach produkcji, opłacalność produkcji rolniczej.

12.-13. Koszty jednostkowe, opłacalność produkcji - przykłady dla produktów roślinnych i zwierzęcych (referaty).

14. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem (cd.) - opłacalność produkcji rolniczej (referaty).

15. Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium.

Literatura:

Literatura:

Utnik-Banaś K. 2016. Efektywność produkcji żywca kurcząt brojlerów w okresie przemian gospodarczych w Polsce, 534, Wydawnictwo UR w Krakowie.

Mikroekonomia. 2007. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch. PWE, Warszawa.

Ekonomika produkcji rolniczej. 1999. R. Kisiel (red.) Wyd. ART Olsztyn

Ekonomika rolnictwa, zarys teorii. 1997. W. Heijman, Z. Krzyżanowska, S. Gędek, Z. Kowalski, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Principles of agricultural economics. 2016. A. Barkley, P. Barkley (second edition), Routledge London, New York.

zbiory zadań z mikroekonomii.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę o podmiotach działających w gospodarce narodowej (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw), warunkach i czynnikach wytwórczych produkcji rolniczej, środowisku, w którym te podmioty działają, cechach produkcji rolniczej,

- zna pojęcie i sposoby przeprowadzania analiz organizacji produkcji,

- zna pojęcie kosztu i jego rodzajów,

- zna pojęcie efektywności, dochodu rolniczego,

- zna cele i treść rachunku ekonomicznego.

Umiejętności:

- potrafi obliczać wielkości charakteryzujące produkcję roślinną i zwierzęcą w gospodarstwach,

- potrafi obliczać poszczególne kategorie produkcji rolniczej,

- potrafi przeprowadzać kalkulacje rolnicze,

- wskazuje ekonomiczne problemy produkcji: zbóż. okopowych, mleka, żywca świń, drobiu, opasów, owiec.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie ekonomii rolnictwa i jej poszczególnych gałęzi,

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania,

- wykazuje otwartość na wiedzę i innowacyjność.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o wyniki ogólnej oceny aktywności na zajęciach.

2. Oceny za indywidualne i zespołowe (grupy 2-3 osobowe) rozwiązanie zadań na poszczególnych zajęciach

3. Zaliczenia pisemne (ósme i ostatnie zajęcia)

Wykłady:

Metody oceniania: egzamin - forma pisemna, test wyboru.

Kryteria oceniania: liczba punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego.

Ocena końcowa: średnia ocen z egzaminu i ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 30 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 4 godz.

Razem: 50 godz. : 25 = 2,0 (czyli 2 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 15 godz.

- wykonanie zadań domowych – 20 godz.

- dokończenie rozpoczętych na zajęciach zadań – 10 godz.

- sporządzenie kalkulacji kosztów – 10 godz.

- przygotowanie się do kolokwiów – 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 100 godz. : 25 = 4,0 (czyli 4 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 6 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)