Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo w agrobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.DWA.SL.REKAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo w agrobiznesie
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia/ECTS 4/ semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i podstawowych umiejętności metodycznych w pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy.

Tematyka przedmiotu obejmuje: definicje doradztwa oraz jego cele i zadania w gospodarce rynkowej, organizację doradztwa rolniczego w Polsce, modele doradztwa, formy, metody i techniki doradcze, teoretyczne podstawy doradztwa, teorię dyfuzji innowacji, istotę procesu komunikowania, efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, techniki informatyczne w doradztwie, rodzaje doradztwa w UE, systemy doradztwa rolniczego na świecie oraz zasady i sporządzanie wniosków do wybranych działań w ramach PROW 2014-2020.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Doradztwo – definicje, rodzaje doradztwa w gospodarce rynkowej, znaczenie doradztwa jako dyscypliny wiedzy, 2 godz.

3. Teoretyczne podstawy doradztwa rolniczego, 1 godz.

4. Metody wpływania na zachowanie ludzkie, 1 godz.

5-6. Teoria dyfuzji innowacji: innowacyjność i innowacje w agrobiznesie, cechy innowacji, proces wdrażania i upowszechniania, kategorie osób adaptujących, rola doradców w procesie wdrażania i upowszechniania innowacji, 2 godz.

7. Modele powiązań doradztwa z nauką i praktyką gospodarczą, 1 godz.

8. Rola Doradztwa w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej oraz ocena efektywności pracy doradczej, 1 godz.

9-10. Formy i metody doradztwa, modele doradztwa indywidualnego, właściwe i niewłaściwe zachowania doradcy podczas rozmowy z klientem, 2 godz.

11. Metody doradztwa grupowego i masowego, 1 godz.

12. Potrzeby klientów jako podstawa doskonalenia pracy doradczej, 1 godz.

13. Rodzaje doradztwa rolniczego w krajach Unii Europejskiej, 1 godz.

14. Organizacja doradztwa rolniczego w Polsce oraz zadania statutowe i usługi odpłatne w doradztwie rolniczym, 1 godz.

15. Systemy doradztwa rolniczego na świecie, 1 godz.

Ćwiczenia:

1.Autoprezentacja w doradztwie oraz zasady pracy grupowej, 2 godz.

2. Analiza SWOT i jej praktyczne zastosowanie w doradztwie, 2 godz.

3. Technika grup nominalnych: identyfikacja problemów doradczych oraz ustalenie priorytetów, 2 godz.

4. Technika burzy mózgów: ustalanie celów pierwszoplanowych, średniookresowych i długookresowych dla określonego problemu, 2 godz.

5. Sporządzanie ulotki informacyjnej na wybrany temat i dla określonej grupy celowej, 2 godz.

6. Zastosowanie metod uczestniczących do określenia wkładu pracy doradców i rolników przy rozwiązywaniu problemów doradczych, 2 godz.

7. Analiza list zgodności w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, tzw. cross-compliance, 2 godz.

8. Wyliczanie standardowej nadwyżki bezpośredniej - ESU dla różnych gospodarstw, 2 godz.

9-10. Wypełnianie wniosku o wpis do ewidencji producentów (1 godz.), wniosków o dopłaty bezpośrednie (3 godz.) - zajęcia na sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

11-12. Wypełnianie wniosku dla wybranego działania w ramach PROW 2014-2020 ( wnioski na modernizację gospodarstw, praca zespołowa i prezentacja wyników), 4 godz.- zajęcia na sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

13-14. Wypełnianie wniosku dla wybranego działania w ramach PROW 2014-2020 (wnioski w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu, praca zespołowa i prezentacja wyników), 4 godz. - zajęcia na sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

15. Prezentacja wniosków i raportów końcowych, 2 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 50 ECTS 2

w tym:

wykłady 15 godz

ćwiczenia 30 godz

konsultacje 2 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz

praca własna (2 ECTS) 50 godz

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ban van den A.W., H.S. Hawkins 1997. Doradztwo rolnicze (przekład z j. ang. J. Kania, A. Michalik), Wyd. MSDR zs. w AR, Kraków

2. Kania J., 2007. Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR, seria Rozprawy z. 318.

Literatura uzupełniająca:

3. Bolland H. 1995. Podstawy komunikowania w doradztwie. Wyd. CDiEwR, Poznań 1996

4. Nęcki Z. 1992. Komunikowanie interpersonalne. Wyd. Ossolineum, Wrocław

5. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, kwartalnik, Wyd. CDR Poznań

6. Wieś i Doradztwo, kwartalnik, Wyd. MSDR zs. w UR, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawy teoretyczne doradztwa

- posiada wiedzę dotyczącą metod i technik pracy w grupach i pracy doradczej

- rozumie rodzaje doradztwa rolniczego

- zna systemy doradztwa rolniczego na świecie

Umiejętności:

- ocenia i umie zastosować techniki pracy w doradztwie indywidualnym

- potrafi zastosować techniki pracy w grupie

- posiada umiejętność komunikowania się w doradztwie indywidualnym i potrafi właściwie zachować się przy obsłudze klienta

- umie wypełnić wniosek aplikacyjny o środki pomocowe Unii Europejskiej w zakresie dopłat bezpośrednich i innych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej z wykorzystaniem dostępnych generatorów wniosków.

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania zarówno samodzielnie, jak i w zespole

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia wiedzy i umiejętności w pracy doradczej

- rozwija swoje umiejętności pracy z grupą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów

kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów

kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

ocena z kolokwium + ocena z wypełnienia wniosku w ramach PROW 2014-2020 oraz ocena aktywności studenta w trakcie ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu,

w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Kania
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Józef Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.