Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.BMR.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod badania rynku oraz instrumentów marketingowego oddziaływania przedsiębiorstwa, aby rozpoznawać warunki i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszając niepewność decyzji rynkowych. Problematyka treści nauczania obejmuje m.in.: określenie etapów postępowania badawczego, źródła informacji, sposób doboru próby do badań, badanie pojemności i chłonności rynku, badanie instrumentów działalności marketingowej przedsiębiorstwa, podstawy badań konsumenckich.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota oraz obszary badań marketingowych - 1 godz.

2. Podmioty zajmujące się badaniami marketingowymi - 1 godz.

3. Podział badań marketingowych - 1 godz.

4. Proces i procedura badań marketingowych - 1 godz.

5. Źródła informacji wtórnych wykorzystywane w badaniach - ich zalety i ograniczenia - 1 godz.

6. Ilościowe informacje pierwotne wykorzystywane w badaniach - metody i techniki ich pozyskiwania - 2 godz.

7. Jakościowe informacje pierwotne wykorzystywane w badaniach - metody i techniki ich pozyskiwania - 2 godz.

8. Pomiar i skalowanie w badaniach rynkowych i marketingowych (skale metryczne i niemetryczne i ich wykorzystanie) - 1 godz.

9. Budowa kwestionariusza pomiarowego do badań pierwotnych (zasady tworzenia kwestionariusza, rodzaje pytań) - 2 godz.

10. Proces projektowania próby do badań (metody doboru losowego i nielosowego próby do badań) - 2 godz.

11. Marketingowe systemy informacyjne - 1 godz.

Ćwiczenia:

1. Badanie pojemność rynku - sposoby określania pojemności rynku, badanie zasięgu i potencjału rynkowego przedsiębiorstwa - 2 godz.

3. Badanie udziału i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku (obliczanie udziałów przedsiębiorstwa w rynku i wykorzystanie ich znajomości w analizach marketingowych) - 4 godz.

4. Wybrane metody pomiaru zachowań konsumentów na rynku - metody wykorzysrywane w badaniach preferencji, postaw i opinii konsumentów - 3 godz.

4. Marketingowa analiza produktu (badanie cyklu życia produktu, badanie lojalności nabywców) oraz działań promocyjnych (m.in. wskaźnik penetracji kampanii promocyjnej, wskaźnik skuteczności reklamy, ocena efektywności mediów) - 3 godz.

5. Metody analizy dystrybucji (m.in. numeryczne i ważone wskaźniki dystrybucji) - 2 godz.

7. Kolokwium zaliczeniowe - 1 godz.

Literatura:

1. Kaczmarczyk S.: Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.

2. Mynarski S.: Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.

3. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.

4. Badania marketingowe - teoria i praktyka, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

5. Badania rynku. Metody, zastosowania, pod red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę dotyczącą obszarów badań marketingowych oraz podziału badań według różnych kryteriów,

- student zna etapy projektowania i prowadzenia badań,

- student dokonuje charakterystyki ilościowych i jakościowych metod zbierania informacji pierwotnych,

- student zna zasady budowy kwestionariusza oraz rodzaje pytań możliwe do zastosowania w kwestionariuszu,

- student charakteryzuje metody doboru losowego i nielosowego próby do badań.

Umiejętności:

- student umie oszacować pojemność rynku na różne produkty i usługi,

- student oblicza różne kategorie udziału przedsiębiorstwa w rynku oraz dokonuje na tej podstawie charakterystyki konkurencyjności przedsiębiorstwa lub jego produktów,

- student wykorzystuje wybrane metody w zakresie badań preferencji, postaw oraz opinii konsumentów na rynku,

- student wykonuje wybrane rodzaje analiz w zakresie podstawowych obszarów marketingu.

Kompetencje społeczne:

- student nabiera umiejętności oceny zjawisk zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw,

- student docenia potrzebę znajomości zasad prowadzenia badań marketingowych w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,

- student potrafi dokonać podziału zadań pracując w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- egzamin: forma pisemna z treści wykładów,

- zaliczenie: forma pisemna z treści ćwiczeń.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

konsultacje – 4 godz.

egzamin końcowy - 1 godz.

razem: 35 godz.: 25 = 1,4, czyli 1 pkt ECTS

przegląd literatury przedmiotu - 10 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

opracowanie zadań domowych - 10 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

przygotowanie do kolokwium - 10 godz.

razem godz. praktyczne: 50 godz.: 25 = 2 pkt ECTS

Ogółem - 3 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Matysik-Pejas
Prowadzący grup: Renata Matysik-Pejas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Matysik-Pejas
Prowadzący grup: Renata Matysik-Pejas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.