Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.AZE.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alternatywne źródła energii
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środowiska, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/SEMESTR 5

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/RORMA I POZIOM SI

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z użytkowaniem tradycyjnych nośników energii oraz możliwościami zastąpienia ich nośnikami odnawialnymi.

Pełny opis:

Wykłady:

Skutki użytkowania tradycyjnych źródeł energii (efekt cieplarniany, ograniczone zasoby, kwaśne deszcze) - 1

Odnawialne źródła energii - rodzaje i możliwość ich wykorzystania - 1

Energia termojądrowa - 1

Energia Słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne) - 1

Energia Ziemi (geotermia głęboka i płytka) - 2

Energia wody (wody morskie i śródlądowe) - 1

Energia wiatru - 1

Biopaliwa płynne (alkohole, oleje roślinne oraz biopaliwa następnych generacji) - 2

Biopaliwa gazowe (gaz składowiskowy, biogaz, gaz pirolityczny, gaz syntetyczny, wodór) - 2

Biopaliwa stałe (drewno, słoma, siano, rośliny energetyczne) - 2

Wpływ na środowisko i kształtowanie krajobrazu zastosowania OZE - 1

Ćwiczenia:

wykonywanie uproszczonych projektów doboru wybranych urządzeń do określonego typu obiektów - 8

obliczanie ciepła spalania surowców roślinnych w zależności od ich stanu uwilgotnienia oraz przetworzenia - 16 - wszystkie zadania w ramach ćwiczeń wykonywane są przez studentów w grupach od 2 - 4 osób.

W ramach ćwiczeń terenowych przedstawiane są wybrane działające urządzenia oraz plantacje roślin energetycznych - 6.

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 55 / ECTS 3

w tym: wykłady: 15 godz

ćwiczenia i seminaria: 30 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 20 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 100; ECTS: 4

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 45; ECTS: 1,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 14; ECTS: 0,56

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 55; ECTS: 2,2

Literatura:

Kieć J., 2007. Odnawialne źródła energii. Wyd. AR Kraków

Klugmann-Radziemska E., Klugmann E. 2002. Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok.

Tytko R., 2010. Odnawialne źródła energii. OWG. Warszawa

Sitnik L., 2004. Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość podstawowych praw przyrody wykorzystywanych przy pozyskiwaniu energii pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko

Umiejętności:

Znajomość podstawowych zasad doboru odnawialnych źródeł energii do ogrzewania c.w.u. i pomieszczeń oraz określenie podstawowych czynników wpływających na ciepło spalania biomasy. Pozwala to na uniknięcie nieporozumień przy ewentualnych dyskusjach z projektantami lub wykonawcami instalacji

Kompetencje społeczne:

Umiejętność współpracy z innymi ludźmi oraz wyrobienie poszanowania dla środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie egzaminu pisemnego

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio powyżej 90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują zadania ćwiczeniowe. Oceniana jest poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole. Każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru. Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

Praktyki zawodowe:

W ramach ćwiczeń terenowych możliwość zapoznania się z działającymi urządzeniami oraz zasięgnięcie informacji od ich użytkowników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką związaną z użytkowaniem tradycyjnych nośników energii oraz możliwościami zastąpienia ich nośnikami odnawialnymi.

Pełny opis:

Na wykładach studenci zostaną zapoznani z negatywnymi skutkami użytkowania tradycyjnych źródeł energii (efekt cieplarniany, ograniczone zasoby, kwaśne deszcze), a następnie ze źródłami odnawialnymi. Szczególny nacisk zostanie położony na możliwości zastosowania tych nośników energii do ogrzewania budynków i ciepłej wody, napędu silników oraz uzyskiwania energii elektrycznej. Zostanie również omówiony ich wpływ na środowisko i kształtowanie krajobrazu. W ramach ćwiczeń studenci wykonują uproszczone projekty doboru wybranych urządzeń do określonego typu obiektów oraz obliczają ciepło spalania surowców roślinnych w zależności od ich stanu uwilgotnienia oraz przetworzenia.

Na ćwiczeniach terenowych przedstawione zostaną wybrane działające urządzenia oraz plantacje roślin energetycznych.

Literatura:

Kieć J., 2007. Odnawialne źródła energii. Wyd. AR Kraków

Klugmann-Radziemska E., Klugmann E. 2002. Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok.

Tytko R., 2010. Odnawialne źródła energii. OWG. Warszawa

Sitnik L., 2004. Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką związaną z użytkowaniem tradycyjnych nośników energii oraz możliwościami zastąpienia ich nośnikami odnawialnymi.

Pełny opis:

Na wykładach studenci zostaną zapoznani z negatywnymi skutkami użytkowania tradycyjnych źródeł energii (efekt cieplarniany, ograniczone zasoby, kwaśne deszcze), a następnie ze źródłami odnawialnymi. Szczególny nacisk zostanie położony na możliwości zastosowania tych nośników energii do ogrzewania budynków i ciepłej wody, napędu silników oraz uzyskiwania energii elektrycznej. Zostanie również omówiony ich wpływ na środowisko i kształtowanie krajobrazu. W ramach ćwiczeń studenci wykonują uproszczone projekty doboru wybranych urządzeń do określonego typu obiektów oraz obliczają ciepło spalania surowców roślinnych w zależności od ich stanu uwilgotnienia oraz przetworzenia.

Na ćwiczeniach terenowych przedstawione zostaną wybrane działające urządzenia oraz plantacje roślin energetycznych.

Literatura:

Kieć J., 2007. Odnawialne źródła energii. Wyd. AR Kraków

Klugmann-Radziemska E., Klugmann E. 2002. Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok.

Tytko R., 2010. Odnawialne źródła energii. OWG. Warszawa

Sitnik L., 2004. Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką związaną z użytkowaniem tradycyjnych nośników energii oraz możliwościami zastąpienia ich nośnikami odnawialnymi.

Pełny opis:

Na wykładach studenci zostaną zapoznani z negatywnymi skutkami użytkowania tradycyjnych źródeł energii (efekt cieplarniany, ograniczone zasoby, kwaśne deszcze), a następnie ze źródłami odnawialnymi. Szczególny nacisk zostanie położony na możliwości zastosowania tych nośników energii do ogrzewania budynków i ciepłej wody, napędu silników oraz uzyskiwania energii elektrycznej. Zostanie również omówiony ich wpływ na środowisko i kształtowanie krajobrazu. W ramach ćwiczeń studenci wykonują uproszczone projekty doboru wybranych urządzeń do określonego typu obiektów oraz obliczają ciepło spalania surowców roślinnych w zależności od ich stanu uwilgotnienia oraz przetworzenia.

Na ćwiczeniach terenowych przedstawione zostaną wybrane działające urządzenia oraz plantacje roślin energetycznych.

Literatura:

Kieć J., 2007. Odnawialne źródła energii. Wyd. AR Kraków

Klugmann-Radziemska E., Klugmann E. 2002. Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok.

Tytko R., 2010. Odnawialne źródła energii. OWG. Warszawa

Sitnik L., 2004. Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.