Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i planowanie w gospodarstwie rolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.APG.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i planowanie w gospodarstwie rolnym
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Rolnictwo / ECTS: 3 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SI

Status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy i planowania w gospodarstwie rolnym Główne treści merytoryczne dotyczą oceny środowiska ekonomicznego, zasobów czynników produkcji w gospodarstwie i ich wzajemnych relacji, oraz wpływu powyższych czynników na wyniki gospodarcze i finansowe gospodarstw. Studenci poznają także metody planowania w gospodarstwie, a podczas części ćwiczeń wykonują biznes plan dla gospodarstwa rolnego.

Pełny opis:

Wykłady

1. Warunki przyrodnicze i ekonomiczne funkcjonowania gospodarstw rolnych (2 godz.)

2. Podstawy planowania (2 godz.)

3. Ogólny schemat budowy biznesplanu (1 godz.)

4. Ekonomika i organizacja produkcji (2 godz.)

5. Metody analizy w gospodarstwie rolnym - analiza techniczno-produkcyjna (2 godz.)

6. Podstawy analizy finansowej w gospodarstwie rolnym (2 godz.)

7. Wykorzystanie płatności bezpośrednich do finansowania działalności gospodarstwa rolnego (2 godz.)

8. Wykorzystanie środków publicznych w działalności inwestycyjnej (2 godz.)

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do zajęć. Omówienie wybranych zagadnień z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników; Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw" (2 godz.)

2. Pojęcie amortyzacji w rolnictwie (1 godz.)

3. Ocena efektywności inwestycji jako element zarządzania gospodarstwem rolnym (1 godz.)

3. Racjonalność oraz zasadność zakupu maszyn rolniczych w świetle opracowania pt: "Zasady doboru maszyn rolniczych na lata 2014-2020" (2 godz.)

4. Przygotowanie założeń technicznych i ekonomicznych do biznesplanu (2 godz.)

5. Praktyczne wykonanie biznesplanu (6 godz.)

6. Zaliczenie przedmiotu (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz., ECTS: 1,2; w tym:

‒ wykłady 15 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ egzamin ustny 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 35 godzin tj. 1,2 pkt. ECTS

e-learning: 0 godz., ECTS: 0

Praca własna: 55 godz., ECTS: 1,8

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Goraj L., Mańko S., Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin. Warszawa 2009 r.

2. Wojewodzic T. 2019. Wybrane zagadnienia z ekonomiki i organizacji rolnictwa. Skrypt dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (materiał w przygotowaniu do druku, udostępniony studentom w wersji roboczej).

Literatura uzupełniajaca:

1. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. PWE. Warszawa, 2000 r.

2. Pawlak Z., Biznes plan zastosowanie i przykłady. POLTEXT, Warszawa, 2006 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza;

− student posiada wiedzę z zakresu organizacji i ekonomiki gospodarstw rolnych, czynników wpływających na tę organizację oraz zna metodykę wykonywania analizy,

− student zna metody wykonywania biznes planu dla gospodarstwa indywidualnego,

Umiejętności;

− student potrafi wykonać analizę organizacji i ekonomiki gospodarstwa oraz wyciągnąć wnioski niezbędne do planowania,

− potrafi wykonać biznesplan dla gospodarstwa.

Kompetencje społeczne;

− student potrafi udzielić porady rolnikowi i być pomocnym przy ocenie funkcjonowania gospodarstwa, oraz udzielić rad i konsultacji w zakresie wykonania biznes planu przez rolnika,

− student docenia znaczenie wiedzy interdyscyplinarnej i stosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń (oceny cząstkowe): . " .

‒ aktywność w trakcie zajęć (sprawność i dokładność wykonywania zadań obliczeniowych),

‒ wykonanie projektu

Za wykonane zadania praktyczne w ramach ćwiczeń student uzyskuje łacznie do 25 pkt. Uzyskanie minimum 13 punktów jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z części wykładowej.

Wykłady:

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu ustnego (3 pytania, odpowiedzi oceniane każda w skali 0-10 punktów).Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 16 pkt.

Ocena końcowa liczona jako suma uzyskanych punktów z ćwiczeń oraz egzaminu ustnego podzielona przez 10.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.